Respect ”original” pentru Seniorii Cetății, din partea Primăriei și a Consiliului Local Mangalia

0
654
https://www.mangalianews.ro/

Ști­ați că…, la Pri­mă­ria Man­ga­lia, per­soa­ne­le vâr­st­ni­ce, denu­mi­te — se pare — mai mult cu iz elec­to­ral ”Seni­o­rii Cetă­ții”care au împli­nit 70, 75, 80, 85, 90 sau 100 de ani, dar nu au făcut cere­re în luna în care au împli­nit aces­te res­pec­ta­bi­le vâr­ste, sunt sfă­tu­i­te să aștep­te alți 5 ani, prin aceas­ta înțe­le­gân­du-se că și-au pier­dut drep­tu­ri­le cuve­ni­te la aces­te vâr­ste?

Ace­eași con­di­ție a fost impu­să și în cazul fami­li­i­lor care împli­nesc 50 de ani de la căsă­to­rie (v. art.5 și art.6 din HCL). Arti­co­lul 5 a fost modi­fi­cat ulte­ri­or, prin HCL nr 60/31.05.2017, în sen­sul depu­ne­rii cere­rii și a copi­ei după actul de iden­ti­ta­te ”în decur­sul anu­lui împli­ni­rii vâr­stei men­țio­na­te mai sus” și se refe­ră la ”fami­li­i­le care împli­nesc pes­te 60 de ani de la înche­ie­rea căsă­to­ri­ei”. (HCL-60-din16-10–2015).

Dacă vi se pare de necre­zut, vă invi­tăm să citiți cele scri­se în docu­men­te­le emi­se de auto­ri­tă­ți­le loca­le, atât de ”res­pec­tu­oa­se” cu vâr­st­ni­cii:

Con­si­li­e­rii care au votat HCL nr. 179/16.10.2015, ce păre­re au acum des­pre aces­te aspec­te? 

În afa­ra fap­tu­lui că nu cunoaș­tem alte pri­mă­rii sau Con­si­lii Loca­le din țară care să con­di­țio­ne­ze acor­da­rea ”măsu­ri­lor de pro­tec­ție soci­a­lă” în acest mod, între­băm ale­șii locali:

  • Dacă per­soa­ne­le res­pec­ti­ve nu au ști­ut, nu au fost infor­mați că exis­tă aces­te ”cla­u­ze” în HCL nr. 179/16.10.2015, sau dacă oame­nii au fost ple­cați din loca­li­ta­te în luni­le în care au împli­nit vâr­ste­le de mai sus, de ce să-și piar­dă drep­tu­ri­le acor­da­te prin aceas­tă hotă­râre?

Unde vă este res­pec­tul față de vâr­st­ni­cii ora­șu­lui, sti­mați aleși ai Man­ga­li­ei?

-”Vă aștep­tăm să reve­niți cu o nouă cere­re, la împli­ni­rea vâr­stei de 75 de ani, res­pec­tând Hotă­râri­le apro­ba­te”. (?!?)

Cum poa­te fi inter­pre­ta­tă for­mu­la­rea aceas­ta? Ne spu­ne cine­va?

Doam­ne­lor și domni­lor con­si­li­eri, puteți amen­da pre­ve­de­ri­le abe­ran­te ale HCL nr. 179/16.10.2015, care spun la Art.4 că ”Acor­da­rea sume­lor pre­vă­zu­te la art.1, art.2 și art.3 se face o sin­gu­ră dată pe bază de cere­re înso­ți­tă de copia actu­lui de iden­ti­ta­te, cere­re ce se depu­ne la Ser­vi­ci­ul Public de Asis­ten­ță Soci­a­lă, în luna împli­ni­rii vâr­stei men­țio­na­te mai sus”. Iar la art.6 exis­tă ace­eași pre­ve­de­re și în cazul fami­li­i­lor care împli­nesc 50 de ani de la căsă­to­rie…

Amen­damen­tul care s‑ar impu­ne ar fi unul care să eli­mi­ne for­mu­lă­ri­le ero­na­te din arti­co­le­le men­țio­na­te mai sus și să lase des­chi­să posi­bi­li­ta­tea acor­dă­rii aces­tor drep­turi și ulte­ri­or luni­lor și ani­lor în care oame­nii împli­nesc vâr­ste­le sta­bi­li­te în HCL, res­pec­tiv cei 50 sau mai mulți ani de la înche­ie­rea căsă­to­ri­ei.

Per­soa­ne­le care au înde­pli­nit vâr­ste­le res­pec­ti­ve și nu au depus cere­ri­le în ter­me­ne­le sta­bi­li­te de aces­te HCL, să bene­fi­cie­ze de aces­te drep­turi, în con­ti­nu­a­re.

Dacă pla­ja de acor­da­re a aces­tor drep­turi este de 5 ani, după cum se vede în ves­ti­ta HCL, de ce să fie pri­vați cei care și le soli­ci­tă în alte luni decât luni­le de naș­te­re, sau în anii de până la urmă­toa­rea treap­tă de vâr­stă sta­bi­li­tă?

Res­pect față de vâr­st­ni­cii ora­șu­lui ar însem­na, după opi­nia noas­tră, să‑i anun­țați din timp și să‑i invi­tați în luni­le împli­ni­rii vâr­ste­lor de mai sus, la Pri­mă­rie sau la Clu­bul Nau­tic, pen­tru a pri­mi ono­ru­ri­le cuve­ni­te ani­lor împli­niți, fără a‑i mai pune pe dru­muri și a‑i umili pe cei aflați în ase­me­nea situ­a­ții!

Cre­dem că s‑ar putea ca Ser­vi­ci­ul Soci­al să se pună de acord cu cel de Sta­re Civi­lă (Ser­vi­ci­ul de Evi­den­ță a Popu­la­ți­ei), aflat tot în sub­or­di­nea Pri­mă­ri­ei și să întoc­meas­că niș­te tabe­le cu per­soa­ne­le în vâr­stă, pe care să le anun­țe din timp des­pre drep­tu­ri­le pe care le au, pre­cum și date­le la care sunt invi­tați să și le pri­meas­că și tot atunci să adu­că și copi­i­le după docu­men­te­le soli­ci­ta­te. (Copii pe care, de alt­fel, bănu­im că le are Ser­vi­ci­ul de Evi­den­ță al Popu­la­ți­ei).

Așa con­si­de­răm că ar fi nor­mal și firesc să se pro­ce­de­ze, dacă vrem să vor­bim des­pre res­pect… O fi greu?

Alte pri­mă­rii, iată cum fac: Cam­pi­na-HCL-var­st­niciGhim­bav-HCL-129.

Sebeș — O cri­zan­te­mă pen­tru vâr­sta a tre­ia.

Man­ga­lia News, 16 octom­brie 2018.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele