REFERENDUM PENTRU FAMILIE,
6 și 7 octombrie 2018.
Ce fapte sunt considerate infracțiuni, conform Codului Penal

0
292

REFERENDUM PENTRU FAMILIE, 6 și 7 octom­brie 2018. Ce fap­te sunt con­si­de­ra­te infrac­țiuni, con­form Codu­lui Penal.

REFERENDUM PENTRU FAMILIE, 6 si 7 octom­brie. AMENZI de 5.000 lei sau puș­că­rie, pen­tru ACESTE fap­te.

Pe 6 și 7 octom­brie 2018 se va des­fă­șu­ra Refe­ren­du­mul pen­tru fami­lie, unde româ­nii cu drept de vot sunt aștep­tați, între ore­le 7.00 și 21.00, să spu­nă dacă sunt de acord cu schim­ba­rea defi­ni­ți­ei fami­li­ei în Con­sti­tu­ție, prin schim­ba­rea for­mu­lă­rii “căsă­to­ria liber con­sim­ți­tă între soți”, cu for­mu­la­rea ”căsă­to­ria liber con­si­mţi­tă între un băr­bat şi o feme­ie”.

Pen­tru buna des­fă­șu­ra­re a refe­ren­du­mu­lui, exis­tă fap­te care pot atra­ge sanc­țiuni gra­ve, de la amenzi și până la închi­soa­re (pena­le sau con­tra­ven­țio­na­le), pe care ori­ce cetă­țean tre­bu­ie să le evi­te.

În sco­pul infor­mă­rii cetă­țe­ni­lor și a per­soa­ne­lor impli­ca­te în orga­ni­za­rea și des­fă­șu­ra­rea refe­ren­du­mu­lui, Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne a redac­tat o serie de pre­ve­deri cu carac­ter gene­ral, unde sunt inclu­se și fap­te­le lega­te de refe­ren­dum care sunt sanc­țio­na­te (penal sau con­tra­ven­țio­nal).

Refe­ren­dum pen­tru fami­lie 2018. Tot ce tre­bu­ie să știi

Refe­ren­dum pen­tru fami­lie 6 și 7 octom­brie 2018. Ce fap­te sunt con­si­de­ra­te infrac­țiuni, con­form Codu­lui Penal.

1. împie­di­ca­rea exer­ci­tă­rii drep­tu­ri­lor elec­to­ra­le — ori­ce încer­ca­re de a împie­di­ca drep­tul de a vota în cadrul refe­ren­du­mu­lui repre­zin­tă infrac­țiu­ne (un exem­plu extrem ar fi nedes­chi­de­rea sec­ți­i­lor de vot, în sco­pul opri­rii cetă­țe­ni­lor de la vot);

2. coru­pe­rea ale­gă­to­ri­lor prin ofe­ri­rea sau darea de bani sau ori­ce alte bene­fi­cii în sco­pul deter­mi­nă­rii cetă­țea­nu­lui să vote­ze sau să nu vote­ze într-un anu­mit fel;

3. ori­ce act de fra­u­da­re a votu­lui (de către cel care nu are drept de vot; vota­rea de două sau mai mul­te ori; intro­du­ce­rea în urnă a mai mul­tor bule­ti­ne de vot; de ase­me­nea, sunt con­si­de­ra­te acte de fra­u­da­re a votu­lui folo­si­rea unui act de iden­ti­ta­te nul ori fals ori a unui bule­tin de vot fals;

4. vio­la­rea con­fi­den­ți­a­li­tă­ții votu­lui (doar cu amen­dă dacă este comi­să infrac­țiu­nea de un cetă­țean, iar, dacă este comi­să de un mem­bru al biro­u­lui elec­to­ral al sec­ți­ei de vota­re, pedeap­sa este mai mare — de la șase luni la trei ani sau amen­dă și inter­zi­ce­rea exer­ci­tă­rii unor drep­turi);

5. des­chi­de­rea urnei de vot îna­in­te de închi­de­rea votă­rii;

6. încre­din­ța­rea urnei de vot altor per­soa­ne decât cele avi­za­te con­form legii sau trans­por­ta­rea urnei în alte con­di­ții decât cele pre­vă­zu­te de lege.

Toa­te aces­te fap­te sunt pedep­si­te fie cu amen­dă pena­lă, fie cu închi­soa­re de până la trei ani. De ase­me­nea, în cazul uno­ra, vor fi inter­zi­se, pe lân­gă pedeap­sa prin­ci­pa­lă, și anu­mi­te drep­turi (de exem­plu, în cazul fap­te­lor de fra­u­da­re a votu­lui).

Fal­si­fi­ca­rea docu­men­te­lor și a evi­den­țe­lor elec­to­ra­le va atra­ge o pedeap­să de până la cinci ani, la fel cum va atra­ge înscri­e­rea în copia de pe lis­ta elec­to­ra­lă per­ma­nen­tă ori de pe lis­ta elec­to­ra­lă supli­men­ta­ră a unor per­soa­ne care nu figu­rea­ză în aceas­tă lis­tă.

În cazul infrac­țiu­ni­lor pri­vind des­fă­șu­ra­rea și orga­ni­za­rea refe­ren­du­mu­lui, cea mai gra­vă este ata­cul asu­pra loca­lu­lui sec­ți­ei de vota­re. În acest caz, pedeap­sa este doar închi­soa­rea, fără posi­bi­li­ta­tea amen­zii, maxi­mul pedep­sei ajun­gând la șap­te ani și inter­zi­ce­rea exer­ci­tă­rii unor drep­turi.

Ce fap­te atrag amenzi con­tra­ven­țio­na­le — amenzi între 500 și 1.000 de lei:

1. înscri­e­rea unei per­soa­ne în mai mul­te lis­te elec­to­ra­le ale loca­li­tă­ții de domi­ci­liu; înscri­e­rea în lis­te­le elec­to­ra­le a unor per­soa­ne ine­xis­ten­te ori care nu au drept de vot;

2. refu­zul de a se con­for­ma dis­po­zi­ți­i­lor pre­șe­din­te­lui biro­u­lui elec­to­ral al sec­ți­ei de vota­re cu pri­vi­re la asi­gu­ra­rea ordi­nii din loca­lul de vot și în împre­ju­ri­mi;

3. refu­zul nejus­ti­fi­cat de a înmâ­na bule­ti­nul de vot și ștam­pi­la de vota­re per­soa­nei înscri­se în lis­tă și care pre­zin­tă actul de iden­ti­ta­te, pre­cum și înmâ­na­rea bule­ti­nu­lui de vot unei per­soa­ne care nu pre­zin­tă acest act;

4. pără­si­rea loca­lu­lui sec­ți­ei de vota­re îna­in­te de sta­bi­li­rea rezul­ta­tu­lui refe­ren­du­mu­lui și de sem­na­rea pro­ce­su­lui-ver­bal de către mem­brii biro­u­lui elec­to­ral al sec­ți­ei de vota­re.

Amenzi de la 1.000 la 5.000 de lei:

1. absen­ța nejus­ti­fi­ca­tă a pre­șe­din­te­lui sau a mem­bri­lor biro­u­ri­lor elec­to­ra­le, sta­bi­liți potri­vit pre­ve­de­ri­lor pre­zen­tei legi, de la acti­vi­ta­tea aces­to­ra;

2. tipă­ri­rea fără drept, în vede­rea uti­li­ză­rii în ziua refe­ren­du­mu­lui, de bule­ti­ne de vot (urmând ca bule­ti­ne­le fals-tipă­ri­te să fie con­fis­ca­te). sur­sa: avo­ca­t­net.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele