Recunoaștere internațională pentru Corul de copii “CALLATIS”, Mangalia, România

0
848

Recu­noaș­te­re inter­națio­na­lă pen­tru Corul de copii “CALLATIS”, Man­ga­lia, Româ­nia.

Corul de copii “CALLATIS” din Man­ga­lia, Româ­nia, a câş­ti­gat meda­lia de argint în cadrul Fes­ti­va­lu­lui Coral Inter­na­ţio­nal „Porec-Croa­tia” ce s‑a desfă­şu­rat în peri­oa­da 22–26 sep­tem­brie 2018.

Corul de copii „CALLATIS” Man­ga­lia, con­dus de diri­jor prof. Tra­ian Broas­ca, este for­mat din 20 de ele­ve din cadrul Cen­tru­lui de For­ma­re si Per­fec­tio­na­re Vocal-instru­men­ta­la Man­ga­lia si a fost infi­in­tat in anul 2006.

Reper­to­ri­ul coru­lui cuprin­de atât pie­se spe­ci­fi­ce muzi­cii cora­le tra­di­tio­na­le roma­ne­s­ti, cât şi pie­se din cre­a­tia muzi­ca­la inter­na­ţio­na­lă. Pie­se­le abor­da­te au meni­rea de a atra­ge gene­ra­ția tână­ră spre Arta fru­mo­su­lui, de a adu­ce din nou în cen­trul atenţi­ei muzi­ca cora­lă româ­neas­că, care a reu­şit de‑a lun­gul tim­pu­lui să se impu­nă pe mari­le sce­ne euro­pe­ne.

Corul Cal­la­tis a par­ti­ci­pat la nume­roa­se fes­ti­va­luri, con­cur­suri și con­cer­te, atât în țară, cât și în stră­i­nă­ta­te, cele mai inpor­tan­te fiind cele din Aus­tria, Spa­nia, Ita­lia, Gre­cia, Croa­tia. La ulti­mul fes­ti­val din Croa­tia (sept. 2018), corul a par­ti­ci­pat ala­turi de alte 23 de coruri deo­se­bit de valo­roa­se din 16 tari, majo­ri­ta­tea func­tio­nand in cadrul unor pres­ti­gi­oa­se scoli de muzi­ca.

Diri­jo­rul Coru­lui de Copii “Cal­la­tis” Man­ga­lia este absol­vent al Insti­tu­tu­lui de Muzi­ca Bucu­res­ti, al Facul­ta­tii de Artă Bucu­res­ti si al unui Mas­ter în Arta Muzi­ca­lă, fiind deţi­nă­tor a pes­te 50 de diplo­me şi meda­lii la con­cur­suri naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le.

Dorim să expri­măm pe aceas­tă cale mulţu­mi­ri­le noas­tre dom­nu­lui Nico­lae Moro­ia­nu, doam­nei Aida Gome­a­jă și dom­nu­lui Leo­nard Tăna­se, tutu­ror celor care au con­tri­bu­it la aceas­tă rea­li­za­re, pre­cum si tutu­ror celor care au fost ala­turi de noi, prin inter­me­di­ul rețe­le­lor de soci­a­li­za­re.

Fără aces­ti oameni, copi­ii nu ar fi putut face dova­da mun­cii si talen­tu­lui lor la Fes­ti­va­lul Inter­na­tio­nal Coral de la Porec — Croa­tia 2018 si nici la Fes­ti­va­lul Inter­na­tio­nal Coral Kal­la­ma­ta — Gre­cia de anul tre­cut, unde am obti­nut tot argin­tul.

Ca măr­tu­rie a impli­că­rii dum­ne­a­voas­tră pen­tru sus­ți­ne­rea aces­tor copii supe­ri­or dotați din punct de vede­re muzi­cal, pen­tru sus­ți­ne­rea Cul­tu­rii în Man­ga­lia, vă rugăm să pri­miți, ală­tu­ri de mul­țu­mi­ri­le noas­tre, res­pec­tul și toa­tă con­si­de­ra­ția.

Pro­fe­sor Tra­ian Broas­că. 


Man­ga­lia News, 3 octom­brie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele