PROIECTE PENTRU MANGALIA: PROPUNERI CONCRETE PRIMITE DE LA CITITORI

  2
  320
  Booking.com

  În urma arti­co­lu­lui nos­tru publi­cat ieri — PROIECTE PENTRU MANGALIA. În aten­ția cetă­țe­ni­lor, ale­și­lor locali și par­la­men­ta­ri­lor de Man­ga­lia și Con­stan­ța -, iată pri­me­le eco­uri mate­ria­li­za­te în pro­pu­neri con­cre­te, pe care le-am pri­mit azi de la un citi­tor al coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, căru­ia îi mul­țu­mim pen­tru spi­ri­tul civic mani­fes­tat:

  • Reno­vat sta­dio­nul de către Pri­mă­rie, cu spri­jin de la Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții, pe un ter­men de 3 ani;
  • Reîn­fi­in­ța­rea echi­pei de fotbal de către Pri­mă­rie / Con­si­li­ul Local, care au drep­tul de a inves­ti maxim 5% din buget în sport;
  • Ame­na­ja­ra­rea Insuli­ței cu locuri de joa­că, locuri de făcut gra­tar, spa­ții pen­tru depo­zi­tat guno­i­ul și niș­te bănci, unde­va pe mal, unde te poti rela­xa în liniș­te.
  • Ame­na­ja­rea pla­jei de pe Insuli­ță;
  • Repa­ra­rea și asfal­ta­rea digu­lui spre farul vechi. La fel ca pe Insuli­ță, dota­rea cu niș­te bănci pe care să stai și să admiri marea;
  • Repa­ra­rea digu­ri­lor în toa­te sta­țiu­ni­le din sud;
  • Drum pie­to­nal și pen­tru bici­cliști, din Man­ga­lia până în Olimp, de-a lun­gul coas­tei, pen­tru plim­bări, aler­gat, sport, cu fon­duri euro­pe­ne soli­ci­ta­te de Pri­mă­rie, în urmă­to­rii 3–5 ani.
  • Sen­suri gira­to­rii, la Gară-Lidl și la inter­sec­ția de la Adi-Man.

  UPDATEAș pro­pu­ne și eu ceva. Nu e un pro­iect, ci doar o meto­dă să nu arun­căm cu banii pe fereas­tră. Să se fur­ni­ze­ze căl­du­ră doar când este nece­sar. Acum, când scriu acest comen­ta­riu, afa­ră sunt 20 de gra­de la umbră și se fur­ni­zea­ză căl­du­ră. E nor­mal? Comen­ta­riu by lucian visa — 27 octom­brie 2018.


  S.I: Nu sunt din Man­ga­lia sunt din Bucu­rești, dar aș avea o pro­pu­ne­re care ar putea deve­ni un pro­iect pen­tru ora­șul Man­ga­lia. Mă refer la ampla­sa­rea unor diguri inter­me­di­a­re între cele exis­ten­te din zona Man­ga­lia, Saturn, care ar putea înce­tini for­ma­rea valu­ri­lor și ero­ziu­nea pla­je­lor. Cred că ast­fel s-ar mic­șo­ra și numă­rul de cazuri de înec pe timp de valuri.

  MN: Vă mul­țu­mim pen­tru pro­pu­ne­rea con­cre­tă. Dacă ați putea deta­lia ide­ea, poa­te se va găsi cine­va să o pre­ia și să o trans­for­me intr-un pro­iect feza­bil… Scri­eți-ne pe adre­sa redac­ți­ei: mangalianews@gmail.com


  Man­ga­lia News, 27.10.2018. (sur­sa: D.P).


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele