Programul corvetă multifuncţională: termene, condiţii, candidaţi. Procedura de achiziţie urmează să se finalizeze pe 26 octombrie 2018

  0
  820

  Prin Hotă­rârea de Guvern nr. 48/2018 s‑au apro­bat cir­cum­stanţe­le şi pro­ce­du­ra spe­ci­fi­că afe­ren­tă Pro­gra­mu­lui de înzes­tra­re esenţi­al „Cor­ve­tă mul­ti­fun­cţio­na­lă”, la apro­xi­ma­tiv doi ani de la data la care guver­nul Cio­loş adop­ta­se o hotă­râre de guvern în ace­la­şi scop, pro­clamând câş­ti­gă­toa­re fir­ma Damen, cu pro­iec­tul Sig­ma 10514.

  În „Anul Mari­nei”, după cum a fost pro­cla­mat anul 2018 de către minis­trul apă­ră­rii, Mihai Fifor, sper ca pro­ce­du­ra de achi­zi­ţie a celor patru cor­ve­te să fie fina­li­za­tă prin înche­ie­rea unui con­tract pen­tru a înce­pe cât mai curând pro­du­cţia aces­tor nave atât de nece­sa­re Mari­nei Mili­ta­re. Până una alta, riva­li­tă­ţi­le poli­ti­ce au con­dus la o întâr­zi­e­re de pes­te doi ani a aces­tui pro­iect esenţi­al.

  Con­form hotă­rârii sus menţio­na­te, „la pro­ce­du­ra spe­ci­fi­că afe­ren­tă Pro­gra­mu­lui de înzes­tra­re esenţi­al „Cor­ve­tă mul­ti­fun­cţio­na­lă” pot par­ti­ci­pa ope­ra­tori eco­no­mici din sta­te mem­bre NATO şi UE, care, la ini­ţi­e­rea pro­ce­du­rii de achi­zi­ţie, au în por­to­fo­liu cel puţin o navă livra­tă în ulti­mii 15 ani, care să aibă un depla­sa­ment mai mare de 1600 t, având capa­ci­tă­ţi de lup­tă în cel puţin două dome­nii (lup­tă anti­a­e­ri­a­nă – AAW şi lup­ta împo­tri­va nave­lor de supra­fa­ţă – ASuW/luptă anti­su­b­ma­rin – ASW) şi sis­tem de mana­ge­ment al lup­tei inte­grat cu sis­te­me­le de sen­zori şi arma­ment, inclu­siv sis­te­me de rache­te navă-aer şi rache­te navă-navă­/­so­nar trac­tat, al cărei pro­iect va fi ofer­tat dacă ope­ra­to­rul eco­no­mic va fi selec­tat în eta­pa urmă­toa­re a pro­ce­du­rii spe­ci­fi­ce de achi­zi­ţie.”

  For­mu­la­rea NATO şi UE eli­mi­nă mem­brii NATO care nu fac par­te din UE, afa­ce­rea cor­ve­te­lor deve­nind una pur euro­pea­nă. În mod inte­re­sant, într-unul din răs­pun­su­ri­le de cla­ri­fi­ca­re de mai jos, se con­fir­mă fap­tul că, şi în cazul unei aso­ci­eri, mem­brii aces­te­ia tre­bu­ie să fie mem­bri NATO şi UE, însă aceas­tă regu­lă nu se apli­că şi sub­con­trac­to­ri­lor, care pot fi din SUA sau Can­a­da.

  În buge­tul menţio­nat, de 1,6 mili­ar­de euro, con­struc­to­rul naval selec­tat va tre­bui să con­stru­ias­că cele patru cor­ve­te, să le dote­ze cu arma­ment, să moder­ni­ze­ze cele două fre­ga­te Type 22R – „Rege­le Fer­di­nand” şi „Regi­na Maria”, totul într-un şan­ti­er naval româ­nesc, dar şi să asi­gu­re supor­tul logis­tic ini­ţi­al. De ase­me­nea, con­struc­to­rul naval selec­tat, va dezvol­ta un Cen­tru de Instru­i­re la nive­lul Forţe­lor Nava­le Româ­ne şi un Cen­tru de Men­te­nanţă pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, dis­pus la Marea Nea­gră şi/sau pe Dună­rea mari­ti­mă, des­ti­nat exe­cu­tă­rii lucră­ri­lor de men­te­nanţă a nave­lor forţe­lor nava­le româ­ne.

  Con­form pro­ce­du­rii, con­struc­to­rul decla­rat câş­ti­gă­tor îşi ia anga­ja­men­tul ca, după sem­na­rea con­trac­tu­lui pen­tru cor­ve­te, tre­bu­ie să depu­nă toa­te efor­tu­ri­le ast­fel încât să sem­ne­ze cât mai curând şi con­trac­tul afe­rent ope­ra­ţiu­ni­lor com­pen­sa­to­rii mai sus menţio­na­te.

  Pro­ce­du­ra de atri­bu­i­re va avea trei eta­pe: eta­pa de cali­fi­ca­re, eta­pa de dia­log în care se vor cali­fi­ca maxi­mum patru con­struc­tori navali şi eta­pa de eva­lu­a­re a ofer­te­lor fina­le depu­se.

  Anu­nţul de par­ti­ci­pa­re a fost publi­cat de C.N. Rom­teh­ni­ca S.A. în nume­le Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le, în 26 febru­a­rie 2018 şi a urmat urmă­to­rul calen­dar apro­xi­ma­tiv:

  • depu­ne­rea can­di­da­tu­ri­lor – 10 apri­lie 2018;
  • trans­mi­te­rea rezul­ta­te­lor eta­pei de cali­fi­ca­re – 25 apri­lie 2018;
  • trans­mi­te­rea invi­ta­ţi­i­lor de par­ti­ci­pa­re la eta­pa de dia­log – 27 apri­lie 2018;
  • depu­ne­rea ofer­te­lor teh­ni­ce şi finan­ci­a­re pre­li­mi­na­re – 18 iunie 2018;
  • trans­mi­te­rea rezul­ta­te­lor eta­pei de dia­log şi a invi­ta­ţi­ei de a depu­ne ofer­ta fina­lă – 13 august 2018;
  • depu­ne­rea ofer­te­lor fina­le – 17 sep­tem­brie 2018;
  • fina­li­za­rea pro­ce­du­rii prin ale­ge­rea con­struc­to­ru­lui câş­ti­gă­tor – 26 octom­brie 2018.

  Urmă­rind soli­ci­tă­ri­le de cla­ri­fi­ca­re depu­se la C.N. Rom­teh­ni­ca S.A. […] aflăm că sunt cel puţin doi ope­ra­tori eco­no­mici inte­re­sa­ţi. Cla­ri­fi­ca­rea nr. 2 emi­să de Rom­teh­ni­ca adu­ce lămu­riri deo­se­bit de impor­tan­te în ceea ce pri­veş­te cifra de afa­ceri glo­ba­lă a can­di­da­tu­lui, fiind lua­tă în con­si­de­ra­re doar cifra de afa­ceri a con­struc­to­ru­lui, nu a gru­pu­lui din care face par­te, avan­ta­jând totu­şi în opi­nia mea, con­struc­to­rii navali gene­ra­li­şti care acti­vea­ză atât în dome­ni­ul con­stru­cţi­i­lor nava­le civi­le cât şi mili­ta­re.

  Cor­ve­ta Gowind 2500 – „El Fateh” Sur­sa: wiki­pe­dia.

  Cunoa­ş­tem în acest moment că, Naval Gro­up, con­struc­tor fran­cez repu­tat, va par­ti­ci­pa la lici­ta­ţie cu mode­lul Gowind 2500 cu pro­pul­sie hibri­dă, die­sel-elec­tri­că, şi arma­ment pro­dus de MBDA – rache­te anti­a­e­rie­ne VL Mica şi rache­te navă-navă Exo­cet MM40 Blo­ck 3 şi de Naval Gro­up – tor­pi­le­le. În sco­pul par­ti­ci­pă­rii la lici­ta­ţie, Naval Gro­up a înche­iat un Memo­ran­dum de Aso­ci­e­re cu S.N. Con­stanţa S.A., unde vor fi con­stru­i­te nave­le prin trans­fer de teh­no­lo­gie de la con­struc­to­rul fran­cez.

  Cor­ve­ta Sig­ma 10514 – „Raden Eddy Mar­ta­di­na” Sur­sa: Damen.

  Per­so­nal, mă aştept ca unul din­tre par­ti­ci­panţi să fie con­struc­to­rul olan­dez Damen, cu mode­lul Sig­ma 10514, de ase­me­nea cu pro­pul­sie hibri­dă, die­sel-elec­tri­că şi arma­ment pro­dus de MBDA. Con­struc­to­rul olan­dez este avan­ta­jat de fap­tul că deţi­ne deja şan­ti­e­rul naval de la Gala­ţi.

  Sunt des­tu­le indi­cii cum că şi con­truc­to­rul naval Fin­can­ti­eri ar fi inte­re­sat de pro­gra­mul româ­nesc de dota­re cu cor­ve­te, cu atât mai mult cu cât, cel mai pro­ba­bil, nava care va fi pro­pu­să, va fi o vari­an­tă a cor­ve­tei des­ti­na­te forţe­lor nava­le ale emi­ra­tu­lui Qatar des­pre care puteţi citi mai mul­te aici Ita­li­eni­lor le lip­seş­te pro­pul­sia die­sel-elec­tri­că a mode­le­lor celor­la­lţi doi com­pe­ti­tori însă arma­men­tul este tot unul pro­dus de MBDA.

  În ceea ce pri­veş­te con­di­ţia pro­du­ce­rii cor­ve­te­lor în ţară, une­le zvo­nuri recen­te vor­besc de inte­re­sul mani­fes­tat de Fin­can­ti­eri pen­tru Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries însă tre­bu­ie ţinut cont că, indi­rect, Fin­can­ti­eri deţi­ne cele două şan­ti­e­re Vard din Româ­nia. Ori­cum, până în acest moment, ita­li­enii nu şi-au mani­fes­tat ofi­ci­al intenţia de a par­ti­ci­pa la lici­ta­ţie.

  Se pare că şi ger­ma­nii ar fi inte­re­sa­ţi să par­ti­ci­pe cu cor­ve­ta tip K130 Bra­un­schweig. Ar fi cea mai mică navă din­tre mode­le pre­zen­ta­te până acum, fără pro­pul­sie die­sel-elec­tri­că şi fără capa­bi­li­tă­ţi de lup­tă anti­su­b­ma­rin, de fapt, în opi­nia mea, sco­pul prin­ci­pal al vii­toa­re­lor cor­ve­te fiind chiar lup­ta anti­su­b­ma­rin, mai ales dacă ne uităm la ce tip de nave înlo­cu­iesc în flo­ta noas­tră.

  Au fost vehi­cu­la­te une­le zvo­nuri des­pre posi­bi­la par­ti­ci­pa­re a BAE Sys­tems, însă, cel puţin în acest moment, par­ti­ci­pa­rea lor pare des­tul de impro­ba­bi­lă.

  În con­clu­zie, pro­gra­mul cor­ve­te­lor va fi în esenţă o afa­ce­re euro­pea­nă, posi­bi­li­ta­tea insta­lă­rii de arma­ment ame­ri­can pe vii­toa­re­le cor­ve­te nefi­ind exclu­să, întru­cât, pro­ce­du­ra per­mi­te ca sub­con­trac­to­rii să fie din SUA sau Can­a­da, ţări NATO dar care nu fac par­te din UE.

  Având în vede­re că pro­ce­du­ra de achi­zi­ţie urmea­ză să se fina­li­ze­ze pe 26 octom­brie 2018, sunt şanse des­tul de bune ca nave­le să fie con­trac­ta­te încă din 2018, con­stru­cţia efec­ti­vă urmând a dema­ra în 2019. (Autor: Nico­lae Hariuc. Sur­sa: RNHS — Roma­nian Navy His­to­ric Ships).


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply