Parcul de la „Elice” va fi „adoptat” de Şantierul Naval Damen Galaţi

0
552

Par­cul de la „Eli­ce” va fi „adop­tat” de Şan­ti­e­rul Naval Damen Gala­ţi în baza unui par­te­ne­ri­at mai amplu înche­iat cu Pri­mă­ria Gala­ţi în vede­rea rea­li­ză­rii unor pro­iec­te ce vizea­ză „inves­ti­ţi­i­le în comu­ni­ta­te”. Pro­ce­sul de „ado­pţie” vizea­ză cos­tu­ri­le de întreţi­ne­re ale par­cu­lui, iar de anul vii­tor se are în vede­re ca, împre­u­nă cu muni­ci­pa­li­ta­tea, să fie gân­dit şi un nou design de ame­na­ja­re, care să facă zona de la „Eli­ce” şi mai atrac­ti­vă pen­tru gălă­ţeni.

Împre­u­nă cu Pri­mă­ria, ne-am uitat pe pla­nuri şi am avut sen­ti­men­tul, încă dina­in­te de a ajun­ge la aceas­tă ini­ţi­a­ti­vă, că păr­cu­leţul de la Eli­ce este ceva ce ţine, până la urmă, de spi­ri­tul nava­li­ş­ti­lor”, a expli­cat mana­ge­rul gene­ral al SN Damen Gala­ţi, Rino Bru­gge.

De ase­me­nea, este un parc impor­tant pen­tru Gala­ţi, e în zona cen­tra­lă, foar­te mul­tă lume care mer­ge pe Fale­ză tre­ce prin acest parc. E un punct impor­tant al ora­şu­lui şi ne dorim, cum­va, să facem şi noi par­te din asta”, a pre­ci­zat mana­ge­rul Damen.

La rân­dul său, pri­ma­rul Ionuţ Puchea­nu, a decla­rat: „Cei de la Damen vor repre­zen­ta pri­ma soci­e­ta­te care adop­tă un spa­ţiu public, pe par­tea de întreţi­ne­re” „Am con­vin­ge­rea – din păca­te, spun am con­vin­ge­rea — că vor reu­şi să o facă mai bine decât a reu­şit până acum Gos­po­dă­rie Urba­nă, fără a ară­ta musai cu dege­tul spre cine­va, dar cred că e o rea­li­ta­te…”, a mai punc­tat, mai în glu­mă, mai în seri­os, Ionuţ Puchea­nu.

Cola­bo­ra­rea între SN Damen Gala­ţi şi muni­ci­pa­li­ta­te se va con­cre­ti­za şi prin rea­me­na­ja­rea a două locuri de joa­că – unul în car­ti­e­rul Maze­pa şi unul în Micro 19 – pro­iec­te esti­ma­te la 600.000 lei, un pro­to­col în acest sens fiind sem­nat luni, 22 octom­brie, de pri­ma­rul Ionuţ Puchea­nu şi mana­ge­rul gene­ral al SN Damen Gala­ţi, Rino Bru­gge, în cadrul unei con­fe­rinţe publi­ce pe tema res­pon­sa­bi­li­tă­ţii soci­a­le, desfă­şu­ra­tă la Uni­ver­si­ta­tea „Dună­rea de Jos”.

SN Damen Gala­ţi este una din­tre soci­e­tă­ţi­le cele mai acti­ve în spri­ji­ni­rea pro­iec­te­lor deru­la­te de ONG-uri în bene­fi­ci­ul comu­ni­tă­ţii loca­le. În pri­me­le trei tri­mes­tre ale aces­tui an, Damen a con­tri­bu­it cu 1,5 mili­oa­ne de lei la pro­iec­te axa­te pe edu­ca­ţie, sănă­ta­te şi pro­te­cţie soci­a­lă.

În cur­sul anu­lui 2019, buge­tul ce vizea­ză pro­iec­te­le ce vor fi inclu­se în stra­te­gia de res­pon­sa­bi­li­ta­te soci­a­lă a soci­e­tă­ţii va fi de apro­xi­ma­tiv 400.000 euro, orga­ni­za­ţi­i­le negu­ver­na­men­ta­le fiind invi­ta­te încă de pe acum să pre­zin­te pro­iec­te în vede­rea selec­tă­rii celor mai reu­şi­te idei în bene­fi­ci­ul comu­ni­tă­ţii loca­le. (Ovi­diu Amă­li­nei, Vocea Libe­ră, 22.10.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply