Noua lege a pensiilor. Cele mai importante prevederi şi modificările esenţiale aduse

0
372

Noua lege a pen­si­i­lor. Cele mai impor­tan­te pre­ve­deri şi modi­fi­că­ri­le esenţi­a­le adu­se.

Guver­nul Româ­ni­ei a apro­bat, mier­curi, noua lege a pen­si­i­lor, la pro­pu­ne­rea Minis­te­ru­lui Mun­cii şi Jus­ti­ţi­ei Soci­a­le. Vă pre­zen­tăm mai jos prin­ci­pa­le­le pre­ve­deri ale pro­iec­tu­lui, dar şi modi­fi­că­ri­le pe care le adu­ce faţă de legi­sla­ţia ante­ri­oa­ră.

Nicio pen­sie nu ca scă­dea după recal­cu­la­re. Nu se modi­fi­că vâr­sta stan­dard de pen­sio­na­re şi nici sta­gi­ul de coti­za­re”, a decla­rat minis­trul Mun­cii Lia Olgu­ţa Vasi­les­cu, după şedinţa de Guvern.

Impac­tul finan­ci­ar al aces­tei legi va fi de 8,4 mili­ar­de de lei în anul 2019, de 24,8 mili­ar­de de lei în 2020, de 58 de mili­ar­de de lei în 2021 şi de 81 de mili­ar­de de lei în anul 2022.

Punc­tul de pen­sie cre­ş­te până în 2021. Din 2022 dis­pa­re şi apa­re Valoa­rea Punc­tu­lui de Refe­rinţă Pro­iec­tul de lege pre­ve­de cre­ş­teri eta­piza­te ale punc­tu­lui de pen­sie, până în anul 2021, pen­tru ca, din anul 2022, să fie apli­ca­tă noua for­mu­lă de cal­cul baza­tă pe

Valoa­rea Punc­tu­lui de Refe­rinţă (VPR):

* 1.265 de lei, în 2019;

* 1.775 de lei, în 2020;

* 1.875 de lei, în 2021, adi­că suma afe­ren­tă VPR nou intro­dus de 75 de lei, la care se ada­u­gă majo­ra­rea de 10% afe­ren­tă spo­ru­ri­lor, acor­du­lui glo­bal şi altor drep­turi de natu­ră sala­ri­a­lă pen­tru care s‑au plătit con­tri­bu­ţii;

* iar din anul 2022, Valoa­rea Punc­tu­lui de Refe­rinţă se va inde­xa, anu­al, cu infla­ţia şi 50% din cre­ş­te­rea rea­lă a câş­ti­gu­lui sala­ri­al mediu brut rea­li­zat.

Punc­tul de pen­sie va ajun­ge, aşa cum este pre­ci­zat şi în Pro­gra­mul de Guver­na­re, la 45% din valoa­rea sala­ri­u­lui mediu brut pe eco­no­mie, fără a lua în cal­cul întoar­ce­rea sar­ci­nii fis­ca­le, în con­for­mi­ta­te cu legi­sla­ţia fis­ca­lă în vigoa­re la data adop­tă­rii Pro­gra­mu­lui de Guver­na­re. De alt­fel, rea­min­tim că pen­si­i­le nu mai sunt pur­tă­toa­re de CAS şi CASS, aceas­ta fiind una din­tre pri­me­le măsuri adop­ta­te după schim­ba­rea guver­nă­rii din 2016.

For­mu­la de cal­cul

Cites­te mai mult: adev.ro/pgedoj


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele