Ministrul Apărării, anunț de ULTIMĂ ORĂ despre Institutul Cantacuzino: Renaște unitatea de elită a vaccinului românesc

0
152
Booking.com

Minis­trul Apă­ră­rii, anunț de ULTIMĂ ORĂ des­pre Insti­tu­tul Can­ta­cu­zi­no: Renaș­te uni­ta­tea de eli­tă a vac­ci­nu­lui româ­nesc.

Minis­trul Apă­ră­rii, Mihai Fifor, a decla­rat că, oda­tă cu pre­lu­a­rea de către MaPN a Insti­tu­tu­lui Can­ta­cu­zi­no, s-a pus în miș­ca­re un plan amplu de renaș­te­re a uni­tă­ții de eli­tă a vac­ci­nu­lui româ­nesc. Fifor a expli­cat că, în pri­mă fază, vor fi anga­jați 200 de oameni la Insti­tut și, tot­o­da­tă, pe un teren al Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii se va con­trui o hală de pro­duc­ție în masă a vac­ci­nu­lui româ­nesc.

”Cea mai mare pro­ble­mă pe care o are acest Insti­tut în momen­tul de față este fap­tul că oame­nii spe­cia­li­zați au ales să ple­ce. Dacă res­tul pro­ble­me­lor vor fi rezol­va­te des­tul de ușor, pro­ble­ma resur­sei uma­ne este una foar­te difi­ci­lă, pen­tru că nu este ușor să for­mezi spe­cia­liști în acest dome­niu.

Anul aces­ta vom intro­du­ce un memo­ran­dum în Guvern pen­tru anga­ja­rea a 200 de oameni în cadrul Insti­tu­tu­lui. Desi­gur, aces­te pos­turi sunt defal­ca­te pe dife­ri­te spe­cia­li­zări și dorim să rea­du­cem în Insti­tut spe­cia­liști și tineri pe care să îi for­măm. Avem nevo­ie de 150 de cer­ce­tă­tori și 50 de oameni care să lucre­ze în linia de pro­duc­ție.

Ne pre­o­cu­pă foar­te mult ca labo­ra­toa­re­le de refe­rin­ță din Insti­tut să rede­vi­nă une­le de top. Pen­tru aceas­ta vom înce­pe uti­la­rea și dota­rea labo­ra­toa­re­lor din aceas­tă pri­mă­va­ră. De ase­me­nea, vom pune accent pe com­po­nen­ta edu­ca­țio­na­lă a Insti­tu­tu­lui, tre­bu­ie să for­măm tineri cer­ce­tă­tori, ală­tu­ri de pro­fe­so­rii care exis­tă deja în Insti­tut.

Este un punct de por­ni­re în carie­ră pen­tru tineri, un punct cum greu găsești într-un spi­tal sau în alte locuri”, a decla­rat Mihai Fifor.

Fifor a pre­ci­zat că se va con­strui și o hală de pro­duc­ție, unde se va pro­du­ce vac­ci­nul în masă. El a expli­cat că hala de pro­duc­ție va fi în afa­ra Bucu­rești­u­lui, dar va fi în strân­să legă­tu­ră cu labo­ra­toa­re­le de cer­ce­ta­re care își vor con­ti­nua acti­vi­ta­tea în Capi­ta­lă.

Minis­trul Apă­ră­rii a expli­cat că o par­te din­tre clă­di­ri­le Insti­tu­tu­lui Can­ta­cu­zi­no vor fi dărâ­ma­te pen­tru că nu mai pre­zin­tă sigu­ran­ță, dar în schimb vor fi con­tru­i­te și ame­na­ja­te labo­ra­toa­re cu dotări de ulti­mă gene­ra­ție.

”Iden­ti­fi­căm un teren din por­to­fo­li­ul MaPN unde inten­țio­năm să con­struim o hală de pro­duc­ție și să reve­nim la pro­duc­ția de linie a unor pro­du­se care au făcut cele­bru Insti­tu­tul Can­ta­cu­zi­no.

Cea mai opti­mis­tă vari­an­tă pen­tru repu­ne­rea pe pia­ță a vac­ci­nu­lui anti­gri­pal este un an și jumă­ta­te sau doi ani”, a mai pre­ci­zat minis­trul Apă­ră­rii. (stiripesurse.ro, 09.10.2018).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele