MĂSURI ÎN PREMIERĂ PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI DIN ROMÂNIA: TVA DE 5% PENTRU INVESTITORI ȘI REDEVENȚE ZERO PENTRU UTILIZAREA APELOR GEOTERMALE ȘI MINERALE

0
253

MĂSURI ÎN PREMIERĂ PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI DIN ROMÂNIA: TVA DE 5% PENTRU INVESTITORI ȘI REDEVENȚE ZERO PENTRU UTILIZAREA APELOR GEOTERMALE ȘI MINERALE.

Turis­mul din Româ­nia este unul din­tre prin­ci­pa­le­le obiec­ti­ve ale Pla­nu­lui de Acțiu­ne sep­tem­brie-decem­brie 2018 al Guver­nu­lui Româ­ni­ei. În acest sens, două din­tre cele mai impor­tan­te măsuri care au ca scop dezvol­ta­rea turis­mu­lui au fost adop­ta­te, vineri, prin ordo­nan­ță de urgen­ță.

Cota de TVA de 5% a fost extin­să la dome­nii pre­cum: caza­rea în cadrul sec­to­ru­lui hote­li­er sau al sec­toa­re­lor cu fun­cţie simi­la­ră, inclu­siv închi­ri­e­rea tere­nu­ri­lor ame­na­ja­te pen­tru cam­ping, ser­vi­ci­i­le de res­ta­u­rant şi de cate­ring, cu exce­pţia bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce, alte­le decât berea, acti­vi­tă­ţi­le spor­ti­ve, recre­a­ti­ve si dis­trac­ti­ve.

De ase­me­nea, o altă măsu­ră pen­tru sti­mu­la­rea turis­mu­lui bal­near, adop­ta­tă prin ace­eași ordo­nan­ță de urgen­ță, pre­su­pu­ne eli­mi­na­rea rede­ven­țe­lor pen­tru uti­li­za­rea ape­lor geo­ter­ma­le și mine­ra­le natu­ra­le uti­li­za­te pen­tru con­su­mul popu­la­ți­ei la buve­te­le publi­ce.

Sec­to­rul turis­tic bal­near avea nevo­ie urgent de aces­te măsuri în con­tex­tul în care o tre­i­me din­tre izvoa­re­le ter­ma­le şi mine­ra­le ale Euro­pei sunt în ţara noas­tră.


Man­ga­lia News, 06.10.2018. (sur­sa: Minis­te­rul Turis­mu­lui).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele