Istoria incredibilă a perimetrului plin cu gaze din Marea Neagră, pe care americanii de-abia așteaptă să‑l exploateze. O istorie care a început în 1992 și continuă acum în Parlament prin Legea Offshore

0
380

Isto­ria incre­di­bi­lă a peri­me­tru­lui plin cu gaze din Marea Nea­gră, pe care ame­ri­ca­nii de-abia asteap­ta sa‑l exploa­te­ze. O isto­rie care a ince­put in 1992, si con­ti­nua acum in Par­la­ment, prin Legea Offsho­re.

Cine este avo­ca­tul din umbră care a făcut legea petro­li­e­ră şi cum a ajuns acum să lucre­ze pen­tru cel mai mare fond de inves­ti­ţii pri­vat din lume.

Marea Nea­gră şi toa­te bogă­ţi­i­le din adân­cu­ri­le ei sunt gata de a declanşa un nou „tsu­nami“ la zece ani după ce unul din­tre cele mai con­tro­ver­sa­te dosa­re din isto­ria petro­lu­lui româ­nesc isca furt­uni, scrie cel mai recent număr al revis­tei Busi­ne­ss Maga­zin.

La fina­lul anu­lui 2008, un act adi­ţio­nal secret com­ple­ta con­trac­tul de explo­ra­re pen­tru peri­me­tre­le Peli­can şi Midia din Marea Nea­gră, înţe­le­ge­re para­fa­tă între sta­tul român şi can­a­die­nii de la Ster­ling Reso­ur­ces în 1992.

În timp ce mulţi români nici măcar nu şti­au că este în deru­la­re un pro­ces la Haga cu Ucrai­na pen­tru pla­to­ul con­ti­nen­tal al Mării Negre, împă­rţe­a­la „como­ri­lor“ deja se făcea în secret, chiar prin acest act adi­ţio­nal. Din par­tea sta­tu­lui român şi a Agenţi­ei Naţio­na­le pen­tru Resur­se Mine­ra­le (ANRM) sem­na chiar preşe­din­te­le insti­tu­ţi­ei, Bogdan Găbu­dea­nu.

Din par­tea Ster­ling Reso­ur­ces însă sem­na avo­ca­tul Emi­li­an Ijde­lea, (foto) fost preşe­din­te al Agenţi­ei Româ­ne de Dezvol­ta­re între 1992–1993, unul din­tre oame­nii care au con­tri­bu­it chiar la scri­e­rea Legii Petro­lu­lui, potri­vit infor­ma­ţi­i­lor dis­po­ni­bi­le.

La scurt timp după rea­li­za­rea aces­tui act, Româ­nia câş­ti­gă pro­ce­sul de la Haga, una din­tre cele mai mari vic­to­rii ale diplo­ma­ţi­ei loca­le pe plan extern, Ster­ling Reso­ur­ces fiind unul din­tre bene­fi­ci­a­rii aces­tui ver­dict isto­ric.

Citiți con­ti­nu­a­rea aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele