Început de stagiune teatrală cu un program divers, la Teatrul de Stat Constanța

0
383

Înce­put de sta­giu­ne tea­tra­lă cu un pro­gram divers, la Tea­trul de Stat Constanța.

După spec­ta­co­lul des­fă­șu­rat sâm­bă­tă la Edi­fi­ci­ul Roman cu Mozaic, ca un pream­bul suges­tiv pen­tru unul din­tre obiec­ti­ve­le prin­ci­pa­le ale insti­tu­ți­ei noas­tre — pune­rea în valoa­re a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral și isto­ric al jude­țu­lui — Tea­trul de Stat Con­stan­ța (TSC) dă star­tul în acest wee­kend sta­giu­nii 2018 — 2019.

Ast­fel, vineri, 12 octom­brie, de la ora 19.00, publi­cul nos­tru se poa­te întâl­ni cu doi din­tre cei mai buni și mai iubiți actori ai TSC, Nina Udres­cu și Liviu Mano­la­che, într‑o come­die cu accen­te tra­gi­ce, GIN RUMMY, de dra­ma­tur­gul ame­ri­can con­tem­po­ran David Cobu­rn, care în anul 1978 a câști­gat Pre­mi­ul Pulit­zer pen­tru dramaturgie.

Regia spec­ta­co­lu­lui este rea­li­za­tă de Liviu Mano­la­che, la fel și ilus­tra­ția muzi­ca­lă, iar sce­no­gra­fia poar­tă sem­nă­tu­ra Euge­ni­ei Tără­șes­cu Jianu.

Tex­tul dra­ma­tur­gu­lui ame­ri­can este para­do­xal prin comi­cul pe care îl extra­ge dintr‑o situ­a­ție real­men­te dra­ma­ti­că. Doi pen­sio­nari inter­nați într-un sana­to­riu se anga­jea­ză într-un pasio­nant joc de cărți, situ­a­ție care gene­rea­ză, pe de o par­te, umo­rul, dar scoa­te la ive­a­lă și dra­me­le celor doi oameni singuri.

Jocul de cărți este mij­lo­cul prin care ei se cunosc și for­mea­ză un fel de cuplu, este legă­tu­ra ce se con­stru­ieș­te între ei, este com­bus­ti­bi­lul care îi face să mear­gă mai depar­te, extră­gân­du-și din via­ță ulti­me­le satis­fac­ții, dăru­in­du-și unul altu­ia rațiu­nea de a exis­ta. Fie­ca­re din­tre ei este un izvor de ener­gie pen­tru celă­lalt, așa cum se înțe­le­ge și din suges­tia pe care o con­sti­tu­ie nume­le celor doi: Fon­sia vine de la fân­tâ­nă, din lati­nă, iar rădă­ci­na nume­lui Wel­ler este fân­tâ­nă în lim­ba engleză.

Sâm­bă­tă, 13 octom­brie, de la ace­eași oră, 19.00, JURNAL DE ROMÂNIA. CONSTANȚA, dra­ma docu­men­ta­ră care abia s‑a întors de la Timi­șoa­ra și se pre­gă­teș­te să ple­ce la Bucu­rești, în cadrul Plat­for­mei Inter­națio­na­le de Tea­tru, va putea fi ree­va­lu­a­tă de spec­ta­to­rii con­stăn­țeni. Cele șase actri­țe — Mire­la Pană, Lana Mos­ca­liuc, Tur­chian Guzin Nasur­la, Flo­ri­na Stăn­cu­leț, Lau­ra Ior­dan Adri­an, Ali­na Man­țu — le vor adu­ce amin­te în ce fel de oraș tră­im și cum este el văzut de actori, atât prin pris­ma mese­ri­ei lor, cât și din per­spec­ti­va cetă­țea­nu­lui obișnuit.

Jur­nal de Româ­nia. Con­stan­ța” face par­te din­tr-un pro­iect mul­ti­dis­ci­pli­nar mai larg al regi­zoa­rei Car­men Lidia Vidu, care reu­neș­te fil­mul expe­ri­men­tal, arte­le vizu­a­le și tea­trul. Gra­fi­ca şi edi­ta­rea video sunt rea­li­za­te de Cris­ti­na Baciu, iar sce­no­gra­fia şi cos­tu­me­le, de Lăcră­mi­oa­ra Dumitrașcu.

Cel de-al tre­i­lea spec­ta­col al wee­kend-ului, pro­gra­mat dumi­ni­că, 14 octom­brie, de la ora 19.00, se adre­sea­ză unui public spe­ci­fic, aro­mâ­ni­lor, fiind jucat în acest dia­lect al lim­bii româ­ne, păs­trat cu pre­că­de­re în regiu­nea noas­tră. Spec­ta­co­lul NĂPASTA, de I. L. Cara­gi­a­le, transpus în dia­lect cu titlul CHIDEREA, de regi­zo­rul Daniel Gri­go­re — Simion, îi are în dis­tri­bu­ție pe Iri­na Ena­che — Anca, Tani Ște­fu — Dra­go­mir, Andrei Nico­lae Stro­es­cu — Ghe­or­ghe, Hara­lam­bie Gro­moș­tea­nu — Ion. Sce­no­gra­fia este sem­na­tă de Romu­lus Boicu.

Năpas­ta” este sin­gu­ra dra­mă scri­să de Cara­gi­a­le și ulti­ma pie­să a mare­lui dra­ma­turg român. În epo­ca în care a fost scri­să și repre­zen­ta­tă, a iscat mul­te pole­mici și con­tro­ver­se, con­de­ie­le mari ale epo­cii pro­nun­țân­du-se fie foar­te elo­gi­os (N. Ior­ga, C. Dobro­gea­nu-Ghe­rea), fie extrem de cri­tic (Paul Zari­fo­pol, Pom­pi­liu Con­stan­ti­ne­scu) în pri­vin­ța aces­tei piese.


Man­ga­lia News, 12.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply