Goldterm Mangalia anunță începerea probelor la rece în sistemul de termoficare

0
711

Gol­d­term Man­ga­lia anun­ță înce­pe­rea pro­be­lor la rece în sis­te­mul de ter­mo­fi­ca­re.

Gol­d­term Man­ga­lia infor­mea­ză locu­i­to­rii ora­șu­lui, racor­da­ţi la sis­te­mul cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re că, înce­pând de sâm­bă­tă, 13 octom­brie, vor înce­pe pro­be­le la rece pen­tru fur­ni­za­rea ener­gi­ei ter­mi­ce în iar­na 2018–2019.

În acest sens, vor avea loc veri­fi­cări teh­ni­ce la toa­te cen­tra­le­le ter­mi­ce și se va inter­ve­ni cu lucrări de repa­ra­ții, aco­lo unde va fi nevo­ie. Pro­ce­du­ra va fi anun­ța­tă prin afi­șa­rea la avi­zi­e­rul fie­că­rei scări de bloc, loca­ta­rii fiind infor­mați des­pre ziua și ora la care se fac inter­ven­ți­i­le.

Înce­pând cu 1 sep­tem­brie a.c., pre­țul de pro­duc­ție al unei giga­ca­lo­rii este de 458,72 lei, con­form unei hotă­râri a CL Man­ga­lia. Pen­tru a veni în spri­ji­nul popu­la­ți­ei, muni­ci­pa­li­ta­tea sub­ven­țio­nea­ză mai mult de jumă­ta­te din cos­tul unei giga­ca­lo­rii, ast­fel că pre­țul plătit de cetă­țeni este de 216,86 lei/gigacalorie.

”Ne dorim ca, în fie­ca­re iar­nă, cetă­țe­nii ora­șu­lui să bene­fi­cie­ze de con­fort ter­mic la pre­țuri rezo­na­bi­le. De ace­ea, aju­tăm în con­ti­nu­a­re locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, racor­dați la sis­te­mul cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re, prin sub­ven­țio­na­rea pre­țu­lui giga­ca­lo­ri­ei, de la buge­tul local. Pen­tru Pri­mă­rie este un efort uri­aș, de apro­xi­ma­tiv 2 mili­oa­ne de euro anu­al, bani cu care am putea face, în fie­ca­re an, mul­te lucrări la străzi, tro­tu­a­re, par­curi și locuri de joa­că. Totuși, am decis să sub­ven­țio­năm pre­țul giga­ca­lo­ri­ei, ca măsu­ră de pro­tec­ție soci­a­lă, date fiind veni­tu­ri­le redu­se ale popu­la­ți­ei”, a expli­cat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

El a mai spus că sis­te­mul de ter­mo­fi­ca­re din Man­ga­lia va func­țio­na la para­me­tri nor­mali, în aceas­tă iar­nă, nefi­ind pro­ble­me cu încă­l­zi­rea sau apa cal­dă.

”Încă din 2012, când am pre­lu­at cen­tra­le­le ter­mi­ce la soci­e­ta­tea Con­si­li­u­lui Local, ne-am pre­o­cu­pat ca oame­nii să nu mai aibă de sufe­rit, ca în tre­cut. Mai mult, inves­tim con­stant în moder­ni­za­rea sis­te­mu­lui de ter­mo­fi­ca­re, pen­tru redu­ce­rea cos­tu­ri­lor și creș­te­rea con­for­tu­lui ter­mic, în case­le oame­ni­lor. Am înce­put pro­gra­mul de con­to­ri­za­re indi­vi­du­a­lă, gra­tu­i­tă, ast­fel încât oame­nii să plă­teas­că exact cât con­su­mă. Ca urma­re, a cres­cut numă­rul cli­en­ți­lor Gol­d­term, mulți debran­șați făcând acum cereri de reve­ni­re în sis­te­mul cen­tra­li­zat”, a mai spus Radu Cris­ti­an.

Tot­o­da­tă, edi­lul a men­țio­nat că Pri­mă­ria Man­ga­lia lucrea­ză, în aceas­tă peri­oa­dă, la pro­iec­tul de coge­ne­ra­re cu motoa­re ter­mi­ce, cu sco­pul redu­ce­rii cos­tu­ri­lor cu încă­l­zi­rea, pe tim­pul ier­nii. (Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele