Gânduri de după Referendum…
Cineva a strigat: ”Românie, fii deșteaptă”! Dar noi dormeam, domnilor… Somn ușor!

0
419

Gân­duri de după Refe­ren­dum… Cine­va a stri­gat: ”Româ­nie, fii deș­teap­tă”! Dar noi dor­meam, domni­lor… Somn ușor!

Duliu-Baj­dechi Ste­li­a­na:
Așa­dar:
1. Spre mira­rea mul­to­ra, par­ti­de­le poli­ti­ce (mai ales PSD-ul) nu s‑au prea impli­cat, cu excep­ția unu­ia care a boico­tat masiv și care își închi­pu­ie acum că a ieșit întă­rit în lup­ta elec­to­ra­lă. Fals. A fost vor­ba des­pre indi­fe­ren­ță, nu des­pre acțiu­ne prin non-acțiu­ne… Pen­tru că a fost un refe­ren­dum nea­su­mat de nimeni, doar de către soci­e­ta­tea civi­lă. Care a ară­tat cât îi pasă.

2. Nu este vor­ba des­pre largi vederi euro­pe­ne, nu este vor­ba des­pre o Româ­nie a seco­lu­lui XXI. În acest caz ar fi fost o pre­zen­ță masi­vă și mul­te voturi de ”nu”. Con­clu­zia: Pre­fe­răm să stăm ”la un pahar cu gaș­ca” și să facem ”miș­to­uri”, decât să ne asu­măm CLAR ȘI CONCIS un punct de vede­re. În via­ță sunt momen­te când ”miș­to­ul” dău­nea­ză grav sănă­tă­ții…

3. Uniu­nea Euro­pea­nă poa­te să răsu­fle ușu­ra­tă. Sen­ti­men­tul mio­ri­tic al zădăr­ni­ci­ei (refe­ren­du­mu­lui și a altor ches­tiuni) e mai actu­al ca ori­când. A cre­zut că stăm și cuge­tăm. Dar noi doar am stat…

4. Cine­va a stri­gat: ”Româ­nie, fii deș­teap­tă”! Dar noi dor­meam, domni­lor… Somn ușor!


Geor­ge Mihal­cea

Cas­san­dre­le și-au spus cuvân­tul, evi­dent, degea­ba. Așa­dar, sfâr­și­tul poa­te să încea­pă. Vână­toa­rea de vră­ji­toa­re se va dez­lăn­țui, s‑a și dez­lăn­țu­it, întru sla­va omu­lui nou și dez­inhi­bat. Se rea­li­zea­ză, ast­fel, visul de aur al comu­niș­ti­lor. Tră­i­as­că și să înflo­reas­că de‑a pururi corec­ti­tu­di­nea poli­ti­că, dar nu și pe insu­la mea!

Geor­ge Mihal­cea, 08.10.2018.


Maria Andre­siu

Cand m‑am mutat in Arde­al, am învă­țat o vor­bă: “urât la mațe”. Româ­nii sunt un popor “urât la mațe”. Nu am cre­zut vreo­da­tă că voi vedea atâ­ta ură, că voi citi atâ­tea vor­be gre­le si urâ­te, atâ­tea jig­niri. Să nu mai vor­bim de mani­pu­la­re… Un răz­boi urât, jenant… Toti am pier­dut ceva in acest timp al “refe­ren­du­mu­lui” si, de asea­ra, îmi răsu­nă in urechi tonul vocii lui Mir­cea Dine­scu: “Am invins!”. Am invins???

O altă vor­bă din Arde­al zice că “N‑are niciun Dum­ne­zeu!”. Nu avem niciun Dum­ne­zeu, nu avem valori mora­le, nu avem con­ști­in­ță, nu avem nimic! Sun­tem seci ca nuci­le stri­ca­te si ne arun­căm in bata­ia van­tu­lui, acel vant care urlă mai tare.

Ne meri­tăm soar­ta cu varf si inden­sat si nu mai avem niciun drept sa ne plan­gem că Româ­nia noas­tră, în anul Cen­te­na­ru­lui, este in sta­rea in care este. Intr-un caz de for­ta majo­ră, nu se va intam­pla nimic. Vom sta cumin­ti in ban­ca noas­tra, spe­rand că alții vor face ceva”.


Man­ga­lia News, Luni, 8 octom­brie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply