Eveniment unic la Constanța: 
MAREA UNIRE DE LA MAREA NEAGRĂ

0
438

Eve­ni­ment unic la Con­stan­ța: MAREA UNIRE DE LA MAREA NEAGRĂ.

În peri­oa­da 26 — 28 octom­brie 2018, pes­te 100 de isto­rici, aca­de­mi­cieni şi cer­ce­tă­tori vor par­ti­ci­pa la Sim­po­zio­nul ”Marea Uni­re de la Marea Nea­gră”, dedi­cat cele­bră­rii Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri și împli­ni­rii a 140 de ani de la Uni­rea Dobro­gei cu Româ­nia.

Dez­ba­te­ri­le, con­fe­rin­țe­le, mese­le rot­un­de și sim­po­zi­oa­ne­le vor dezvol­ta noi plat­for­me de cunoaș­te­re a iden­ti­tă­ții națio­na­le, a oame­ni­lor ce au mar­cat dru­mul spre Marea Uni­re, a valo­ri­lor mate­ri­a­le și ima­te­ria­le ale Româ­ni­ei, a par­ti­ci­pă­rii repre­zen­ta­ți­lor etni­i­lor dobro­ge­ne la Pri­mul Răz­boi Mondi­al, a ceea ce înseam­nă cu ade­vă­rat patri­mo­ni­ul sub toa­te for­me­le lui, în spe­cial cel bazat pe valo­ri­le naţio­na­le auten­ti­ce soci­a­le, artis­ti­ce şi isto­ri­ce în ţara noas­tră, în gene­ral, şi la Con­stanţa, în par­ti­cu­lar.

Înche­ie­rea pro­iec­tu­lui nos­tru, de o îna­l­tă ţinu­tă şti­inţi­fi­că, va avea loc în data de 14 noiem­brie 2018, o zi cu o deo­se­bi­tă sem­ni­fi­ca­ţie pen­tru con­stă­nţeni: cele­bra­rea a 140 de ani de Uni­rea Dobro­gei cu Româ­nia.

În pre­zenţa mai mul­tor per­so­na­li­tă­ţi isto­ri­ce şi din sfe­ra admi­nis­tra­ţi­ei, impor­tan­te la nivel naţio­nal, vom lan­sa un volum de lux care va cuprin­de toa­te comu­ni­că­ri­le şti­inţi­fi­ce din cadrul eve­ni­men­tu­lui din octom­brie, inti­tu­lat „MAREA UNIRE DE LA MAREA NEAGRĂ”, volum oma­gi­al dedi­cat CENTENARULUI MARII UNIRI A ROMÂNILOR și împli­ni­rii a 140 de ani de la UNIREA DOBROGEI CU ROMÂNIA“ şi coor­do­nat de direc­to­rul Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, arhe­o­log şi cer­ce­tă­tor renu­mit, dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc.

Pen­tru a pre­zen­ta mai spec­ta­cu­los şi pen­tru a face infor­ma­ţia mai acce­si­bi­lă în ce pri­veş­te impor­tan­ța Dobro­gei în Pri­mul Răz­boi Mondi­al, am rea­li­zat un docu­men­tar inspi­rat din via­ța etni­i­lor dobro­ge­ne în acea peri­oa­dă, pre­cum și par­ti­ci­pa­rea și impli­ca­rea lor în lup­te­le pli­ne de ero­ism de pe aces­te pămân­turi. Pro­dus de regi­zo­rul con­stăn­țean Toma Ena­che, acest film va fi lan­sat în ziua de 14 noiem­brie 2018.

Pun­tea din­tre cele două eve­ni­men­te este rea­li­za­tă printr‑o pre­mie­ră cul­tu­ra­lă pen­tru Con­stanţa: o expo­zi­ţie de ii şi obiec­te arti­za­na­le, care se va des­chi­de în data de 26 octom­brie şi se va închi­de în data de 14 noiem­brie, găz­du­i­tă Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța.

Expo­zi­ţia se va numiIA — Zbor Cen­te­nar“ şi va inclu­de expu­ne­rea artis­ti­că a pes­te 50 de ii cu valoa­re patri­mo­ni­a­lă, a unei colec­ții de foto­gra­fii de la sfâr­și­tul vea­cu­lui al XIX-lea – înce­put de secol XX, pre­cum și albu­me de foto­gra­fie, cusă­turi și alte pie­se țără­nești din peri­oa­dă. Cura­to­rul eve­ni­men­tu­lui este bine­cu­nos­cu­ta Iulia Gor­nea­nu.


Man­ga­lia News, 13.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele