EuRoFestCultura, festivalul de cultură românească de la Bruxelles, inițiat de Mircea Diaconu, a ajuns la ediția a patra

0
356

EuRo­Fest­Cul­tu­ra, fes­ti­va­lul de cul­tu­ră româ­neas­că de la Bru­xe­l­les, ini­țiat de Mir­cea Dia­co­nu, a ajuns la edi­ția a patra.

În peri­oa­da 10–14 octom­brie 2018, la Pala­tul Arte­lor Fru­moa­se BOZAR, din Bru­xe­l­les (Rue Raven­ste­in, 23) se va des­fă­șu­ra cea de‑a patra edi­ție a EuRo­Fest­Cul­tu­ra, fes­ti­val de cul­tu­ră româ­neas­că orga­ni­zat la ini­ţi­a­ti­va şi sub patro­na­jul euro­par­la­men­ta­ru­lui Mir­cea Dia­co­nu, direc­ția artis­ti­că și exe­cu­ti­vă fiind asi­gu­ra­tă de Euro­pean Artists Management.

Dedi­ca­tă săr­bă­to­rii Cen­te­na­ru­lui, edi­ția 2018 a EuRo­Fest­Cul­tu­ra are ca par­te­neri prin­ci­pali Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român Bru­xe­l­les și Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești și bene­fi­ci­a­ză de spri­jin din par­tea Repre­zen­tan­ței Per­ma­nen­te a Româ­ni­ei pe lân­gă Uniu­nea Euro­pea­nă, res­pec­tiv a Amba­sa­dei Româ­ni­ei în Rega­tul Belgiei.

Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a eve­ni­men­tu­lui va avea loc mier­curi, 10 octom­brie, ora 18.15, pri­lej cu care vor fi ver­ni­sa­te expo­zi­ția de foto­gra­fie-docu­ment „Regi­na Sol­dat”, res­pec­tiv expo­zi­ția de biju­te­rie con­tem­po­ra­nă „Came­ra Luci­da”. Sea­ra se va înche­ia cu un con­cert de muzi­că cla­si­că sus­ți­nut de Ana Came­lia Ște­fă­ne­scu — sopra­nă, Cla­u­dia Bara — pia­nis­tă și Tatia­na Samo­uil – violonistă.

Joi, 11 octom­brie, ora 17.00, va avea loc vizio­na­rea fil­mu­lui „Ulti­ma noap­te de dra­gos­te, întâia noap­te de răz­boi”, regi­zat de Ser­giu Nico­la­es­cu, iar la ora 18.00 scri­i­to­rul Nico­lae Badiu își va lan­sa volu­mul ani­ver­sar „Poar­ta 3 – maşi­na cu nume de ţară, Dacia”. De la ora 19.00 va fi pro­iec­tat fil­mul docu­men­tar „Bra­şov 1987. Doi ani prea devre­me”, în regia lui Liviu Tofan, după care va avea loc o întâl­ni­re-dez­ba­te­re cu regi­zo­rul și cu doi mar­tori ai revol­tei de la Bra­șov din anul 1987.

Dumi­ni­că, 14 octom­brie, de la ora 11.00, Tea­trul de ani­ma­ție „Țăn­dă­ri­că”, din Bucu­rești va pre­zen­ta spec­ta­co­lul de tea­tru pen­tru copii „Omul de zăpa­dă care voia să întâl­neas­că soa­re­le”, de Matei Viș­niec, în regia lui Ioan Bran­cu. Con­co­mi­tent, pen­tru cei mari vor fi pro­iec­ta­te scurt­me­tra­je­le „Pe Valea Che­ii, până la Sânt’ Ilie” și „Dobro­gea – apa, aerul, pămân­tul”, regi­za­te de Manu­e­la și Adri­an Popa. Între ore­le 14.00 și 16.40 se vor des­fă­șu­ra trei ate­li­e­re de tea­tru pen­tru copii, fie­ca­re de câte 40 de minu­te, sub îndru­ma­rea artiș­ti­lor Tea­tru­lui de ani­ma­ție „Țăn­dă­ri­că”. În înche­ie­rea fes­ti­va­lu­lui, la ora 20.00, Tea­trul de Come­die Bucu­rești va pre­zen­ta spec­ta­co­lul „Ren­con­tres”, în regia lui Dra­goş Huluba.

Deta­lii cu pri­vi­re la săli­le din Pala­tul BOZAR în care au loc mani­fes­tă­ri­le cul­tu­ra­le din cadrul EuRo­Fest­Cul­tu­ra, pre­țu­ri­le bile­te­lor, sub­ti­tra­je­le asi­gu­ra­te și infor­ma­ții des­pre edi­ți­i­le ante­ri­oa­re ale fes­ti­va­lu­lui pot fi obți­nu­te accesând site-ul www.bozar.be


Man­ga­lia News, 10.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply