David Turturean, elevul pe care statul român a refuzat să‑l trimită la Olimpiada Internațională de Astronomie, se întoarce acasă cu Medalia de aur!

0
913

David Tur­tu­rean, ele­vul pe care sta­tul român a refu­zat să‑l tri­mi­tă la Olim­pi­a­da Inter­națio­na­lă de Astro­no­mie din Sri Lan­ka, adu­ce aca­să meda­lia de aur. Aces­ta s‑a cla­sat pe pri­mul loc între cei 83 de par­ti­ci­panți din 22 de țări.

Mă pre­gă­team să vă poves­tesc ce mai face David Tur­tu­rean, veri­șo­rul meu pen­tru care sute de oameni au donat pes­te 4.000 EURO, pen­tru ca el să mear­gă la Olim­pi­a­de­le de astro­no­mie și astro-fizi­că în Sri Lan­ka și China.

Mă pre­gă­team să vă poves­tesc că a fost ziua lui, a împli­nit 16 ani.

Că a fost la Bru­xe­l­les, într‑o vizi­tă ofi­ci­a­lă, unde el și încă un coleg au fost feli­ci­tați de ofi­ci­ali pen­tru performanțe.

Că au zbu­rat zile­le tre­cu­te spre Sri Lan­ka, pen­tru olim­pi­a­dă și să îi ținem cu toții pumnii.

Nu m‑am gân­dit nea­pă­rat la el în tim­pul olim­pi­a­dei, mi‑a ieșit din min­te. Dar s‑a întâm­plat să mă uit la un docu­men­tar des­pre Ein­ste­in în care m‑am prins cât de puți­ne înțe­le­se­sem din via­ța aces­tui geniu. Și am tri­mis bine­cu­vân­tări către toți cei care fac mun­că inte­lec­tu­a­lă remar­ca­bi­lă, de pretutindeni.

Azi a avut loc anun­țul rezul­ta­te­lor și fes­ti­vi­ta­tea de premiere.

Sunt în drum spre Sucea­va. După ce am moță­it puțin, îmi revin din visul foar­te lucid și mă uit la tele­fon. Mă suna­se Ele­na Tur­tu­rean, mătușa mea. O sun înapoi.

Vor­bi­se cu el prin mesa­je. David îi dădea sta­tu­sul de la fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re. Își aștep­ta cu emo­ție diplo­mă — ori­ca­re ar fi fost ea. E acel moment în care, cu cât își aude nume­le mai târ­ziu, cu atât mai bine.

«Mama, au tre­cut de diplo­me­le de par­ti­ci­pa­re… Avem clar medalie.»

«Mama, a tre­cut de bronz…!»

«Mama, au tre­cut de argint! » — nu mai putea să mai scrie.

Pau­ză.

«Bănu­iesc că deja ai aflat».

Da, afla­se tot prin sms, de la pro­fe­so­rul care i‑a înso­țit. «Plân­geți și bucu­rați-vă, aveți un copil extraordinar.»

E real: Româ­nia a luat Meda­lia de aur la Olim­pi­a­da Inter­națio­na­lă de Astro­no­mie din Sri Lan­ka. David adu­ce aca­să meda­lia, din­tre 83 par­ti­ci­panți din 22 țări.

Pen­tru el, mun­ca lui și toa­te obs­ta­co­le­le pe care le‑a depă­șit — toa­tă admi­ra­ția și mă simt ono­ra­tă că fac par­te din fami­lia lui.

Pen­tru toți cei care au donat pen­tru a face par­ti­ci­pa­rea lui posi­bi­lă: mă înclin! MULȚUMESC!!”, a scris pe pagi­nă sa de Face­bo­ok Ema Bar­bă, veri­șoa­ra lui David Turturean.

David Tur­tu­rean este elev în cla­sa a X‑a la Cole­gi­ul Naţio­nal „Şte­fan cel Mare” din Sucea­va. Aces­ta a avut de‑a lun­gul tim­pu­lui rezul­ta­te exce­pţio­na­le la învă­ţă­tu­ră, par­ti­ci­pând an de an la cel puţin trei olim­pi­a­de naţio­na­le. Ele­vul suce­vean se întoar­ce tot tim­pul cu pre­mii de la olim­pi­a­de, fiind unul din­tre cei mai apre­cia­ţi tineri din judeţ.

Chiar dacă a obţi­nut rezul­ta­te de exce­pţie până în pre­zent, efor­tu­ri­le lui David nu sunt încu­ra­ja­te şi de auto­ri­tă­ţi. În vara aces­tui an, aces­ta a aflat că s‑ar putea să nu par­ti­ci­pe la două olim­pi­a­de inter­na­ţio­na­le, după ce i s‑a trans­mis de la Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei că nu i se va decon­ta depla­sa­rea şi diurna.

David Tur­tu­rean s‑a cali­fi­cat la Olim­pi­a­da Inter­na­ţio­na­lă de Astro­no­mie din Sri Lan­ka şi Olim­pi­a­da Inter­na­ţio­na­lă de Astro­no­mie şi Astro­fi­zi­că din Chi­na, con­cur­suri ce se vor desfă­şu­ra în toam­na aces­tui an.

Mama ele­vu­lui a încer­cat să ape­le­ze la auto­ri­tă­ţi­le loca­le, însă a fost tri­mi­să la plim­ba­re. Indig­na­ţi de situ­a­ţia cre­a­tă, apro­pi­a­ţii şi pro­fe­so­rii ele­vu­lui suce­vean au orga­ni­zat o cam­pa­nie prin care doresc să adu­ne banii nece­sari pen­tru ca David Tur­tu­rean să poa­tă să ajun­gă la cele două olim­pi­a­de internaţionale.

Efor­tu­ri­le oame­ni­lor nu au fost în zadar. Aceștia au reu­șit să strân­gă banii nece­sari și să‑l tri­mi­tă pe David la olim­pi­a­da inter­națio­na­lă din Sri Lan­ka, unde a câști­gat meda­lia de aur.

Feli­ci­tări, David!!

Sur­sa foto: Facebook/ Ema Bar­bă. ziardesuceava.ro


Citiți și: Un elev ris­că să nu ajun­gă la două olim­pi­a­de inter­na­ţio­na­le pen­tru că nu are bani: „Mi s‑a răs­puns că ei nu sub­venţio­nea­ză excursii“.

Cu tris­te­te des­pre ele­vul suce­vean cas­ti­ga­tor al unei meda­lii de aur la o olim­pi­a­da inter­na­tio­na­la. David Tur­tu­rean a repre­zen­tat Roma­nia dar a mers aco­lo pe bani din dona­tii FOTO


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply