Damen în România – ‘Suntem aici pe termen lung’

0
1931
sursa foto: facebook.com/DamenMangalia

Damen în Româ­nia – sun­tem aici pe ter­men lung.

Damen Shi­pyar­ds Gro­up, o cor­po­ra­tie glo­ba­la in dome­ni­ul con­struc­ti­i­lor nava­le, ope­rea­za 35 de san­ti­e­re nava­le de con­struc­tie si repa­ra­tie din intrea­ga lume, din­tre care doua in Roma­nia. Unul din­tre ele, ce face obiec­tul pre­lu­a­rii recen­te de catre Damen asu­pra con­tro­lu­lui ope­ra­tiu­ni­lor aces­tu­ia, este vor­ba des­pre San­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia, este con­si­de­rat prin­tre cele mai mari san­ti­e­re din Euro­pa.

Noua achi­zi­tie face ca Roma­nia sa devi­na tara cu cea mai sem­ni­fi­ca­ti­va pro­duc­tie din cadrul gru­pu­lui, in ter­meni ce vizea­za faci­li­ta­ti­le si for­ta de mun­ca, inglo­band ast­fel pes­te 4,500 de anga­jati romani la care se ada­u­ga 1.500 de sub­con­trac­tori, tot romani.

Cu o isto­rie de pes­te 90 de ani, Damen si‑a ince­put acti­vi­ta­tea in Galati acum 25 de ani, mai intai ca par­te­ner, iar ince­pand cu 1999, ca actio­nar majo­ri­tar. Damen a inves­tit con­si­de­ra­bil in san­ti­er, trans­for­mand San­ti­e­rul Naval Damen Galati intr-unul din­tre cele mai de suc­ces exem­ple ale pri­va­ti­za­rii din eco­no­mia roma­neas­ca.

Pes­te 400 de nave au fost con­stru­i­te de cand san­ti­e­rul gala­tean s‑a ala­tu­rat Gru­pu­lui Damen, pen­tru diver­si cli­en­ti din 70 de tari prin­tre care Aus­tra­lia, Bel­gia, Bra­zi­lia, Can­a­da, Dane­mar­ca, Fran­ta, Ger­ma­nia, Gre­cia, Hong Kong, Islan­da, Ita­lia, Olan­da, Mexic, Nor­ve­gia, Sin­ga­po­re, Sue­dia si Marea Bri­ta­nie. 29 de nave mili­ta­re au fost con­stru­i­te ince­pand cu anul 2002 in san­ti­e­rul de la Galati, pen­tru trei­spre­ze­ce mari­ne mili­ta­re si auto­ri­tati de paza de coas­ta de pe intreg mapa­mondul, inclu­siv pen­tru mul­te sta­te mem­bre NATO si UE. San­ti­e­rul a deve­nit ast­fel cel mai mari expor­ta­tor roman de nave, si una din­tre cele mai impor­tan­te uni­tati de pro­duc­tie din indus­tria de apa­ra­re din Roma­nia. San­ti­e­rul bene­fi­ci­a­za enorm de pe urma expe­rien­tei pro­prii – toti mana­ge­rii sunt locali si urma­si din tata in fiu ai nava­lis­ti­lor din zona.

In fapt, intre­gul Grup Damen bene­fi­ci­a­za de pe urma aces­tui aspect; expe­rien­ta nava­lis­ti­lor gala­te­ni nu este doar expor­ta­ta catre cli­en­ti sub for­ma nave­lor con­stru­i­te aici, ci este si impar­ta­si­ta via trans­fe­rul de cunos­tin­te la nive­lul intre­gu­lui grup.

De exem­plu, Mari­ne Engi­ne­e­ring Galati, o com­pa­nie de pro­iec­ta­re nava­la, par­te a Gru­pu­lui Damen, are in jur de 150 de ingi­neri anga­jati care livrea­za pro­iec­te com­ple­te pen­tru toa­te nave­le mili­ta­re con­stru­i­te de Damen.

Ala­turi de sora sa, com­pa­nia Damen Schel­de Naval Shi­pbu­il­ding, San­ti­e­rul Naval Damen Galati a deve­nit cel mai impor­tant san­ti­er din cadrul Divi­zi­ei de Apa­ra­re & Secu­ri­ta­te al Gru­pu­lui Damen.

In 2007, con­frun­tan­du-se cu o cri­za majo­ra de for­ta de mun­ca expe­ri­men­ta­ta, si determ­ni­nat sa isi con­ti­nue acti­vi­ta­tea in zona, san­ti­e­rul gala­tean si‑a infi­in­tat pro­pri­ul Cen­tru de Pre­ga­ti­re Pro­fe­sio­na­la, cer­ti­fi­cat de Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei. Pana in pre­zent, aproa­pe 2.000 de tineri au fost instru­i­ti in dife­ri­te mese­rii cum ar fi sudor, laca­tus con­struc­tor naval, laca­tus monta­tor agre­ga­te si tubu­la­tor.

Echi­pe­le de sudori ale Damen Galati, pre­ga­ti­te in cadrul Cen­tru­lui de Instru­i­re au cas­ti­gat meda­li­i­le de aur in 2016 si 2018 la com­pe­ti­tia Inter­na­tio­na­la de Sudu­ra Arc Cup din Chi­na. Per­for­man­te­le lor extra­or­di­na­re con­sti­tu­ie o dova­da cla­ra a anga­ja­men­tu­lui lor catre cali­ta­te si tot­o­da­ta, stau mar­tu­rie a boga­tei mos­te­niri in con­struc­tii nava­le a ora­su­lui Galati, care a livrat asa­dar unii din­tre cei mai buni spe­cia­listi in sudu­ra din lume.

In vara anu­lui 2018, la sfar­si­tul celor 7 luni de nego­ci­eri cu guver­nul Roma­niei, Damen, sin­gu­ra cor­po­ra­tie care si‑a mani­fes­tat inte­re­sul de a pre­lua par­ti­ci­pa­tia Daewoo Gro­up la San­ti­e­rul Naval Man­ga­lia, aflat aproa­pe de fali­ment, a inche­iat un par­te­ne­ri­at cu sta­tul roman pri­vind con­tro­lul si ope­ra­rea aces­tui obiec­tiv indus­tri­al major din eco­no­mia roma­neas­ca. La fel ca și in cazul san­ti­e­ru­lui din Galati, când Damen a pre­lu­at com­pa­nia acum 20 de ani, pre­lu­a­rea admi­nis­tra­rii com­pa­niei din Man­ga­lia nu a fost con­di­țio­na­ta de pri­mi­rea de comenzi din par­tea guver­nu­lui roman.

Stra­te­gia Damen con­sta in a incor­po­ra Man­ga­lia in struc­tu­ra sa extin­sa de divi­zii dedi­ca­te con­stru­i­rii de nave des­ti­na­te exploa­ta­ri­lor offsho­re si nave de croa­zie­ra. In pre­zent, Damen se axea­za pe atra­ge­rea de comenzi noi pen­tru a putea asi­gu­ra un vii­tor de suc­cess si pros­per aces­tui san­ti­er. Pe lan­ga aceas­ta, Damen dores­te sa pas­tre­ze for­ta de mun­ca inalt cali­fi­ca­ta si expe­ri­men­ta­ta de care san­ti­e­rul dis­pu­ne, garan­tand tot­o­da­ta men­ti­ne­rea si extin­de­rea aces­te­ia.

Damen se află în Roma­nia pe ter­men lung. Obiec­ti­vul gru­pu­lui este de a con­ti­nua suc­ce­sul de necon­tes­tat al San­ti­e­ru­lui Naval Damen Galati si de a dezvol­ta imen­sul poten­ti­al de la San­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia.

Aceas­ta abor­da­re pro­fe­sio­na­la va con­ti­nua sa dove­deas­ca o valoa­re deo­se­bi­ta pen­tru comu­ni­ta­ti­le in care gru­pul Damen acti­vea­za. De exem­plu, Damen Galati este una din­tre cele mai acti­ve com­pa­nii care spri­ji­na pro­iec­te ONG in bene­fi­ci­ul comu­ni­ta­tii loca­le in trei mari dome­nii: edu­ca­tie, sana­ta­te si pro­gra­me soci­a­le. De exem­plu, la ince­pu­tul aces­tei sap­ta­mani, San­ti­e­rul Naval Damen Galati a sem­nat un par­te­ne­ri­at cu Pri­ma­ria muni­ci­pi­u­lui Galati in vede­rea imple­men­ta­rii unor mari pro­iec­te de inves­ti­tii pen­tru comu­ni­ta­te.

Intot­dea­u­na, Damen a cola­bo­rat cu auto­ri­tă­ți­le roma­ne la toa­te nive­lu­ri­le, aceas­ta cola­bo­ra­re fiind trans­pa­ren­ta, corec­ta si exclu­siv insti­tu­țio­na­la, indi­fe­rent de culoa­rea pute­rii poli­tic demo­cra­tic ale­se. Aceas­ta este filo­zo­fia Gru­pu­lui Damen, abor­dând o pozi­ție echi­dis­tan­ta fata de fac­to­rul poli­tic in toa­te tari­le unde este impli­cat. In ace­lași timp, in ulti­mii ani, Gru­pul Damen a adop­tat un cod de con­du­i­ta in con­cor­dan­ta cu cele mai îna­l­te stan­dar­de inter­națio­na­le. Aces­ta se refe­ra atat la rela­ți­i­le insti­tu­tio­na­le cu auto­ri­ta­ti­le sta­te­lor unde isi des­fa­soa­ra acti­vi­ta­tea, si in ace­la­si timp cu par­te­ne­rii locali (inclu­zand acti­vi­tati de con­sul­tan­ta, asis­ten­ta etc.), pro­ce­dând in acest fel ca toa­te cor­po­ra­ti­i­le occi­den­ta­le care acti­vea­za in dome­niu (inclu­zand pe cele lega­te de indus­tria de apa­ra­re).


Damen Shi­pyar­ds Gro­up

Damen Shi­pyar­ds Gro­up ope­rea­ză 35 de şan­ti­e­re de con­stru­cţii şi repa­ra­ţii nave, şi are în jur de 12,000 de anga­ja­ţi în întrea­ga lume. Damen a livrat mai mult de 6,000 de nave în pes­te 100 de ţări şi livrea­ză anu­al apro­xi­ma­tiv 160 de nave către cli­enţi de pe întreg mapa­mondul. Con­cep­tul Damen unic de pro­iec­ta­re stan­dar­di­za­tă a nave­lor garan­tea­ză un nivel ridi­cat de cali­ta­te.

Accen­tul pe care Damen îl pune pe stan­dar­di­za­re, con­stru­cţie modu­la­ră şi dis­po­ni­bi­li­ta­te a nave­lor în stoc asi­gu­ră ter­me­ne scur­te de livra­re, “cos­turi tota­le de pro­pri­e­ta­te” scă­zu­te, valori de revȃn­za­re ridi­ca­te şi per­for­manţe soli­de. Mai mult, nave­le Damen se bazea­ză pe teh­no­lo­gii dove­di­te şi cer­ce­ta­re şi dezvol­ta­re apro­fun­da­tă.

Damen ofe­ră o gamă lar­gă de pro­du­se, inclu­zȃnd remorche­re, ambar­ca­ţiuni, nave mili­ta­re şi de patru­la­re, ambar­ca­ţiuni de vite­ză, nave de măr­furi, dra­ge, nave pen­tru indus­tria offsho­re, feri­bo­turi, pon­toa­ne şi supe­ri­a­h­turi.

Pen­tru aproa­pe toa­te tipu­ri­le de nave, Damen ofe­ră o gamă lar­gă de ser­vi­cii, inclu­siv întreţi­ne­re, pie­se de rezer­vă, instru­i­re şi trans­fer de know-how (con­stru­cţii nava­le). Damen mai asi­gu­ră o mare vari­e­ta­te de com­po­nen­te mari­ne pre­cum duze, cȃr­me, vin­ciuri, anco­re, lanţuri de anco­ră şi con­stru­cţii meta­li­ce.

Damen Shi­pre­pair & Con­ver­sion (DSC) cuprin­de o reţea glo­ba­lă de 18 şan­ti­e­re de repa­ra­ţie şi con­ver­sie din care 12 se afla in nord ves­tul Euro­pei. Faci­li­ta­ti­le aces­tor san­ti­e­re includ pes­te 50 de docuri (aco­pe­ri­te) si plu­ti­toa­re, cel mai mare din­tre aces­tea avand 420 x 80 metri, pre­cum si cale de lan­sa­re, sin­cro­lif­turi si hale. Pro­iec­te­le vari­a­ză de la repa­ra­tii sim­ple de mica anver­gu­ra pana la moder­ni­zari com­ple­xe si con­ver­sii com­ple­te de struc­turi offsho­re de mari dimen­siuni. DSC rea­li­zea­ză în jur de 1,300 lucrări de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re anu­al, atat in cadrul san­ti­e­re­lor cat si in por­turi si in tim­pul voia­je­lor..

Şan­ti­e­rul Naval Damen Gala­ţi

Şan­ti­e­rul Naval Damen Gala­ţi (SNDG) se întin­de pe o supra­fa­ţă de apro­xi­ma­tiv 55 de hec­ta­re și ani­ver­sea­ză anul aces­ta 125 de ani de la înfi­inţa­re. De la pre­lu­a­rea de către Gru­pul de Şan­ti­e­re Damen, șan­ti­e­rul a livrat 29 de nave mili­ta­re către trei­spre­ze­ce ţări dife­ri­te, inclu­siv ţări mem­bre ale NATO și UE. La Gala­ţi s‑au con­stru­it nave de mane­vră anco­ră, nave pen­tru paza de coas­tă, nave de patrulare/militare, nave tip port­con­tai­ner, tip RoRo, feri­bo­turi, dra­ge și bar­je. Remorche­re­le tip ASD 3212 pur­tând sem­nă­tu­ra Damen sunt o pre­zenţă obiș­nu­i­tă pe cale­le de lan­sa­re ale șan­ti­e­ru­lui din Gala­ţi, în scur­tul lor drum către Dună­re.

Pe lân­gă ambar­ca­ţiuni, nave de deser­vi­re a echi­pa­je­lor și nave de măr­furi, Damen Gala­ţi și‑a clă­dit rapid o boga­tă lis­tă de refe­rinţă a nave­lor con­stru­i­te în care se regă­sesc pro­du­se de top din por­to­fo­li­ul Damen. Prin­tre pro­iec­te­le cele mai nota­bi­le menţio­năm Nava de Suport Logis­tic de 205 m ‘Karel Door­man’ con­stru­i­tă pen­tru Mari­na Mili­ta­ra olan­de­ză, pri­mul Remorcher com­plet Hibrid de 28 m con­stru­it pen­tru com­pa­nia olan­de­ză de remorcaj Iskes, Nava de Cer­ce­ta­re ‘Simon Ste­vin’ con­stru­i­tă pen­tru guver­nul fla­mand dar și Nava tip Hea­vy Lift pen­tru com­pa­nia Jum­bo, ‘Fair­pla­yer’.

Din­tre pro­iec­te­le recen­te dem­ne de adă­u­gat amin­tim: Damen Offsho­re Car­ri­er 8500 Maer­sk Con­nec­tor, o nouă gene­ra­ție de nave pen­tru insta­la­rea cablu­ri­lor sub­ma­ri­ne, Nava de Suport Logis­tic Bib­by Wave­Mas­ter 1, cu func­țio­na­li­ta­te ‘walk-to-work’ și design nou per­so­na­li­zat pen­tru ope­ra­țiuni în zone­le cu plat­for­me eoli­e­ne, Nava de Apro­vi­zio­na­re și Cer­ce­ta­re a Antarc­ti­cii pen­tru Divi­zia Aus­tra­li­ei pen­tru Antarc­ti­ca, navă care va faci­li­ta Aus­tra­li­ei explo­ra­rea mai lar­gă a Ocea­nu­lui de Sud și a Con­ti­nen­tu­lui Antarc­ti­ca.

Pe lân­gă stan­dar­de­le de cali­ta­te Damen, Șan­ti­e­rul Naval Damen Galați inte­grea­ză un Sis­tem de Poli­ti­că a Cali­tă­ții în pro­ce­sul său de mana­ge­ment. Sis­te­mul înde­pli­neș­te urmă­toa­re­le stan­dar­de: ISO 9001:2008, pen­tru Sis­te­mul de Mana­ge­ment a Cali­tă­ții, OHSAS 18001:2008 pen­tru Sis­te­mul de Mana­ge­ment Ocu­pa­țio­nal de Sănă­ta­te & Secu­ri­ta­te, ISO 14001:2005, pen­tru Sis­te­mul de Mana­ge­men­tul Mediu­lui, Lloyd’s Regis­ter JH 143 pri­vind Eva­lu­a­rea de Risc și Cer­ti­fi­ca­tul AQAP 2120 (Publi­ca­ții Alli­ed Qua­li­ty Assu­ran­ce / Stan­dar­di­za­re NATO).


Man­ga­lia News, mier­curi, 24.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply