Damen Galați investește în comunitate. Şantierul Naval Damen Galaţi şi Primăria Municipiului Galaţi – parteneriat în vederea susţinerii comunităţii locale

0
744

Damen Galați inves­teș­te in comu­ni­ta­te. Şan­ti­e­rul Naval Damen Gala­ţi şi Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Gala­ţi – par­te­ne­ri­at în vede­rea susţi­ne­rii comu­ni­tă­ţii loca­le

Pe 22 octom­brie, Șan­ti­e­rul Naval Damen Gala­ţi a înche­iat un pro­to­col de cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Gala­ţi vizând o serie de pro­iec­te meni­te să susţi­nă comu­ni­ta­tea loca­lă.

În anul Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri şi tot­o­da­tă anul săr­bă­to­ri­rii a 125 de ani de la înfi­inţa­rea sa, Şan­ti­e­rul Naval Damen Gala­ţi îşi spo­reş­te efor­tu­ri­le de revi­go­ra­re a comu­ni­tă­ţii loca­le.

Pen­tru a face cunos­cut acest demers, Şan­ti­e­rul Naval Damen Gala­ţi a sem­nat un pro­to­col de cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Gala­ţi pri­vind rea­li­za­rea în comun a unor pro­iec­te, mani­fes­tări şi acţiuni pen­tru comu­ni­ta­te, în cadrul unei întâl­niri orga­ni­za­te cu par­te­ne­rii săi şi cu repre­zen­tanţii media, eve­ni­ment desfă­şu­rat în Sala Nouă a Sena­tu­lui din cadrul Uni­ver­si­tă­ţii „Dună­rea de Jos” din Gala­ţi.

Une­le pro­iec­te care au pri­mit girul ambi­lor par­te­neri şi urmea­ză a se imple­men­ta înce­pând cu anul aces­ta, pri­vesc moder­ni­za­rea a două locuri de joa­că din Maze­pa 1 şi res­pec­tiv, Micro 17 pre­cum şi moder­ni­za­rea şi întreţi­ne­rea Zonei Fale­za Supe­ri­oa­ră Scu­ar Eli­ce.

În dis­cur­sul său, direc­toa­rea Depar­ta­men­tu­lui Finan­ci­ar al Şan­ti­e­ru­lui Naval Damen Gala­ţi, a menţio­nat pro­iec­te­le desfă­şu­ra­te în anul 2018, pro­iec­te în cadrul căro­ra com­pa­nia a jucat un rol impor­tant dato­ri­tă spri­ji­nu­lui finan­ci­ar ofe­rit, de cele mai mul­te ori şan­ti­e­rul fiind prin­ci­pa­lul spon­sor. În decur­sul aces­tui an, s‑a urmă­rit rea­li­za­rea unor pro­iec­te ce vizea­ză sec­toa­re­le de edu­ca­ţie şi sănă­ta­te.

La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat par­te­ne­rii viza­ţi în pro­gra­mul de spri­ji­ni­re a comu­ni­tă­ţii loca­le şi anu­me: Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Gala­ţi, Uni­ver­si­ta­tea Dună­rea de Jos, Tea­trul Dra­ma­tic Fani Tar­dini, Fun­da­ţia Ini­mă de Copil, Fun­da­ţia Fami­lia, Fun­da­ţia Comu­ni­ta­ră, UVSAR (Urban Volun­te­er Sear­ch And Res­cue), Azi­lul de bătrâni Şte­fan cel Mare, Cen­trul Cul­tu­ral Dună­rea de Jos, Nau­ti­cus models.

Împre­u­nă cu Fun­da­ţia Comu­ni­ta­ră deru­lăm pro­iec­tul Şti­inţes­cu, ele­ment de nou­ta­te pen­tru ora­şul Gala­ţi. Desfă­şu­rat până în pre­zent în: Sibiu, Bucu­reşti, Iaşi, Cluj, Bra­şov, Mureş, Odor­he­iu Secu­iesc, Bacău, Ora­dea, Ţara Făgă­ra­şu­lui, Pra­ho­va, Timi­şoa­ra, Dâm­bo­vi­ţa; anul 2018 repre­zin­tă un an de ino­va­ţie în edu­ca­ţie la nive­lul ora­şu­lui nos­tru. Acest pro­iect aju­tă pro­fe­so­rii şi ele­vii să îşi redes­co­pe­re pasiu­nea pen­tru şti­inţe şi teh­no­lo­gie, să pună în prac­ti­că teo­ri­i­le dobân­di­te, cre­ân­du-se o mai bună cola­bo­ra­re între cadre­le didac­ti­ce şi tine­rii învă­ţă­cei.

Dacă pro­iec­tul Şti­inţes­cu repre­zin­tă ele­men­tul ino­va­tiv pen­tru comu­ni­ta­te dar şi pen­tru aria noas­tră de inte­re­se, cola­bo­ra­rea cu Fun­da­ţia Ini­mă de Copil repre­zin­tă cel mai vechi par­te­ne­ri­at. Încă din anul 2012 şi până în pre­zent cei doi cola­bo­ra­tori au pus accen­tul pe dezvol­ta­rea edu­ca­ţio­na­lă a copi­i­lor din medii defa­vo­ri­za­te, încu­ra­ja­rea rezul­ta­te­lor obţi­nu­te prin acor­da­rea de bur­se, dar şi tabe­re orga­ni­za­te pe timp de vară. Până la momen­tul actu­al, Fun­da­ţia Ini­mă de Copil a rea­dus pe ban­ci­le şco­lii 1.500 de copii, care, fără spri­ji­nul fun­da­ţi­ei, ar fi renu­nţat la şcoa­lă.

Şan­ti­e­rul Naval din Gala­ţi spri­ji­nă de ase­me­nea “Cen­trul de inter­venţie tim­pu­rie şi recu­pe­ra­re pen­tru copii cu diza­bi­li­tăți”, care apa­rţi­ne de Fun­da­ţia Ini­mă de Copil şi care ofe­ră ser­vi­cii pen­tru 35–40 copii lunar şi 75–80 copii anu­al, cei mai mulţi din ora­şul şi judeţul Gala­ţi dar şi din judeţe­le Tul­cea sau Brăi­la.

Lis­ta cola­bo­ră­ri­lor nu se ter­mi­nă aici, anul 2018 fiind anul în care SNDG a inves­tit pen­ru pro­iec­te­le des­ti­na­te res­pon­sa­bi­li­tă­ţii soci­a­le cea mai mare sumă de până acum, res­pec­tiv 1.500.00 lei, esti­mând că înce­pând cu 2019 să alo­ce în fie­ca­re an suma de 400,000 lei.

Dom­nul Pri­mar Ionuţ Puchea­nu a pre­zen­tat pla­nu­ri­le de vii­tor din cadrul par­te­ne­ri­a­tu­lui cu Damen, par­te­ne­ri­at care „durea­ză de 125 de ani şi chiar mai mult decât atât, după cum spun unii isto­rici”.

Eve­ni­men­tul a avut şi un moment sur­pri­ză pen­tru invi­ta­ţi – sem­na­rea pro­to­co­lu­lui ce vizea­ză rea­bi­li­ta­rea celor două par­curi, pre­cum şi moder­ni­za­rea şi întreţi­ne­rea Zonei Fale­za Supe­ri­oa­ră Scu­ar Eli­ce.

După sem­na­rea pro­to­co­lu­lui, Pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Galati, Ionut Puchea­nu a decla­rat că „Este pen­tru pri­ma dată când o soci­e­ta­te pri­va­tă e dis­pu­să să inves­teas­că fon­duri în moder­ni­za­rea şi menţi­ne­rea unor locuri de joa­că şi a unui parc. Repre­zen­tanţii Damen au avut la dis­po­zi­ţie posi­bi­li­ta­tea să alea­gă unde doresc să inves­teas­că, la lici­ta­ţie fiind scoa­se 26 de ase­me­nea par­curi. Mă bucur că împre­u­nă con­struim o faţă nouă pen­tru ora­şul Gala­ţi şi sper ca aces­ta să fie un exem­plu ce va fi urmat de alte com­pa­nii mari din jude­țul nos­tru”.

La rân­dul său, Rino Bru­gge, direc­to­rul gene­ral al Şan­ti­e­ru­lui Naval Damen Gala­ţi a pre­ci­zat:

Gru­pul Damen este o cor­po­ra­ţie mul­ti­na­ţio­na­lă care înţe­le­ge să acor­de o atenţie deo­se­bi­tă impli­că­rii în via­ţa comu­ni­tă­ţi­lor loca­le din ora­şe­le unde se situ­ea­ză com­pa­ni­i­le sale mem­bre. Aşa­dar, nevo­ia susţi­ne­rii unor pro­iec­te cu impact major din sfe­ra edu­ca­ţi­ei, sănă­tă­ţii şi asis­tenţei soci­a­le aici la Gala­ţi este o con­se­cinţă fireas­că a poli­ti­cii Gru­pu­lui Damen. Par­te­ne­ri­a­tul cu Pri­mă­ria ora­şu­lui Gala­ţi cons­finţeş­te legă­tu­ri­le trai­ni­ce din­tre şan­ti­e­rul gălă­ţean şi auto­ri­tă­ţi­le loca­le.

Par­cul de la Eli­ce, unul din­tre punc­te­le aces­tui par­te­ne­ri­at face par­te din moş­te­ni­rea şi conş­ti­inţa spi­ri­tu­a­lă a nava­li­ş­ti­lor gălă­ţeni şi nu numai, el este un reper impor­tant al ora­şu­lui din care ne dorim să facem par­te”.


Man­ga­lia News, 23.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply