Campionatul Naţional de Viteză în Coastă: Pilotul Emil Ghinea din Mangalia a încheiat pe podium şi ediţia 2018

0
434

Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă: Pilo­tul Emil Ghi­nea din Man­ga­lia a înche­iat pe podi­um şi edi­ţia 2018.

Pilo­tul Emil Ghi­nea din Man­ga­lia a înche­iat pe podi­um şi edi­ţia 2018 a Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă, deve­nind vice­cam­pi­on al Româ­ni­ei la gru­pa H, cla­sa 3, iar pe echi­pe cla­sân­du-se pe locul trei pe ţară cu Transi­tion Team. De ase­me­nea, la GT — gru­pa maşi­ni­lor cu tra­cţiu­ne spa­te (pro­pul­sie), spor­ti­vul de 39 de ani a ocu­pat la final pozi­ţia a patra.

Ulti­me­le două eta­pe ale cam­pi­o­na­tu­lui s‑au dis­pu­tat la Câm­pu­lung Mus­cel şi la Poia­na Bra­şov. La pri­ma din­tre ele, Emil Ghi­nea a ocu­pat locul doi la H3, iar echi­pa pen­tru care a con­cu­rat în acest sezon (ală­tu­ri de fra­ţii Dumi­tres­cu — Andrei şi Sil­viu), Transi­tion Team, a fost pri­ma în ierar­hie. La Poia­na Bra­şov, Emil a fost tot al doi­lea la H3, echi­pa a venit pe trei, iar la GT spor­ti­vul din Man­ga­lia s‑a cla­sat pe patru.

După cumu­la­rea punc­ta­je­lor obţi­nu­te de‑a lun­gul celor opt eta­pe din cam­pi­o­na­tul 2018 (în ordi­ne, Râş­nov, Teliu, Poia­na Bra­şov, Reşi­ţa, Sina­ia, Rân­ca, Câm­pu­lung Mus­cel şi Poia­na Bra­şov), Emil Ghi­nea a ocu­pat locul doi la H3 şi locul trei cu echi­pa, pilo­tul din Man­ga­lia menţinân­du-se ast­fel în con­ti­nu­a­re în prim pla­nul com­pe­ti­ţi­ei inter­ne, în care, din 2011, de când con­cu­rea­ză, nu a ratat podi­u­mul în niciun an!

În edi­ţia de anul tre­cut a Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă, Emil Ghi­nea a deve­nit vice­cam­pi­on al Româ­ni­ei la GT, iar la gru­pa H, cla­sa 3, s‑a cla­sat pe locul patru pe ţară. La H3, Emil Ghi­nea a cuce­rit până acum trei titluri de cam­pi­on al Româ­ni­ei (în anii 2011, 2013 şi 2014) şi două de vice­cam­pi­on (în sez­oa­ne­le 2012 şi 2015).

Am înce­put sezo­nul 2018 cu ceva pro­ble­me teh­ni­ce, în pri­me­le trei eta­pe. Cu sigu­ranţă însă că la anul vom avea un sezon mai bun. Îi mulţu­mesc echi­pei mele teh­ni­ce (Gabi «Gym» şi Cla­u­diu, pe care i‑am «înne­bu­nit» în acest an), mulţu­mesc fami­li­ei mele, care mă supor­tă cu aceas­tă pasiu­ne a mea, şi le mulţu­mesc par­te­ne­ri­lor mei, de care sunt foar­te mulţu­mit. Ne reve­dem la anul, spe­răm mai puter­nici şi mai bine pre­gă­ti­ţi!“, a decla­rat Emil Ghi­nea, care con­du­ce un bolid Rena­ult Clio RS V6 Tro­phy (uni­cat în Româ­nia).

Mai mult, în ziuaconstanta.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele