Atenţie, se opreşte furnizarea de gaze naturale, în câteva localități din judeţul Constanţa!

0
537

Atenţie, se opreş­te fur­ni­za­rea de gaze natu­ra­le, în câte­va loca­li­tăți din judeţul Con­stanţa!

Cuget Liber: Din cau­za unor pier­deri de gaze natu­ra­le, sunt pro­gra­ma­te lucrări de inter­ven­ție pe con­duc­ta de repar­ti­ție Con­stanţa — Efo­rie Nord.

În acest con­text, Dis­tri­gaz Sud Rețe­le va fi nevo­ită să sis­te­ze ali­men­ta­rea cu gaze natu­ral, mier­curi, 24 octom­brie, înce­pând cu ora 8 şi până la ora 18, în loca­li­tă­ți­le Cum­pă­na, Lazu, Agi­gea și Efo­rie Nord.

În urma aces­tei situ­a­ții se va opri ali­men­ta­rea cu gaze natu­ra­le pen­tru cir­ca 4.250 de cli­enți cas­nici și non-cas­nici din zona res­pec­ti­vă.

Echi­pe­le com­pa­niei vor face toa­te demer­su­ri­le nece­sa­re pen­tru a asi­gu­ra relu­a­rea ali­men­tă­rii cu gaze natu­ra­le a cli­en­ți­lor afec­tați la ora spe­ci­fi­ca­tă.

După relu­a­rea rea­li­men­tă­rii cu gaze natu­ra­le, în cazul în care cli­en­ții simt miros de gaze, sunt rugați să aeri­seas­că ime­di­at încă­pe­rea, să nu pro­voa­ce scân­tei, să nu acțio­ne­ze între­ru­pă­toa­re­le elec­tri­ce, să nu folo­seas­că apa­ra­te­le elec­tro­ca­s­ni­ce și, dacă este posi­bil, să închi­dă robi­ne­tul de ali­men­ta­re cu gaze natu­ral”, pre­ci­zea­ză repre­zen­tanţii Dis­tri­gaz Sud Reţe­le.

Dacă miro­sul de gaze din încă­peri per­sis­tă, în ciu­da res­pec­tă­rii aces­tor măsuri, cli­enţii pot ape­la ser­vi­ci­ul de call-cen­ter Ape­luri de Urgen­ță al Dis­tri­gaz Sud Rețe­le, la numă­rul unic 021/9281. (sur­sa: cugetliber.ro).


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele