ATENȚIE! Elevii și profesorii de liceu din toată țara pot beneficia de IMPORTANTE GRANTURI, la Concursul Național ecOprovocarea! VIDEO

0
354

Start înscri­eri la Con­cur­sul Națio­nal ecO­pro­vo­ca­rea, edi­ția a III‑a.

· Ele­vii și pro­fe­so­rii de liceu din toa­tă țara sunt invi­tați să se înscrie la Con­cur­sul Națio­nal ecO­pro­vo­ca­rea, pen­tru a apro­fun­da cunoș­tin­țe­le lega­te de pro­te­ja­rea mediu­lui și a deru­la acti­vi­tăți prac­ti­ce de îngri­ji­re a natu­rii.

· Valoa­rea tota­lă a pre­mi­i­lor este de 25.200 lei.

· La pri­me­le două edi­ții ale con­cur­su­lui, au par­ti­ci­pat 200 de licee din 38 de jude­țe.

Ele­vii și pro­fe­so­rii de liceu din toa­tă țara se pot înscrie de astăzi, 18 octom­brie, la Con­cur­sul Națio­nal ecO­pro­vo­ca­rea, un pro­iect extra-șco­lar de edu­ca­ție non-for­ma­lă, imple­men­tat de Aso­ci­a­ția Vii­tor­Plus și deru­lat în acest an șco­lar cu spri­ji­nul Rai­ffe­i­sen Bank, prin Pro­gra­mul de gran­turi “Rai­ffe­i­sen Comu­ni­tăți” 2018.

Echi­pe for­ma­te din mini­mum 4 lice­eni și un pro­fe­sor coor­do­na­tor se pot înscrie să orga­ni­ze­ze acțiuni din cele 5 cate­go­rii de con­curs: reci­cla­re, plan­ta­re de arbori, igie­ni­za­re, cam­pa­nii de con­ști­en­ti­za­re și târ­guri de eco­no­mie cir­cu­la­ră. De ase­me­nea, pro­fe­so­rii vor bene­fi­cia de par­ti­ci­pa­rea gra­tu­i­tă la o serie de webi­na­rii des­pre meto­de­le non-for­ma­le de pre­da­re și orga­ni­za­rea efi­cien­tă a acțiu­ni­lor de pro­tec­ție a mediu­lui, în timp ce ele­vii vor lua par­te la ate­li­e­re edu­ca­țio­na­le non-for­ma­le pri­vind pro­vo­că­ri­le actu­a­le ale mediu­lui și solu­ți­i­le pe care le pot imple­men­ta pen­tru dimi­nu­a­rea aces­to­ra.

Ce spun ele­vii din edi­ți­i­le ante­ri­oa­re?

La pri­me­le două edi­ții ale Con­cur­su­lui Națio­nal ecO­pro­vo­ca­rea au par­ti­ci­pat pes­te 11.000 de elevi și pro­fe­sori volun­tari din pes­te 200 de licee (38 de jude­țe). Cei mai mulți din­tre par­ti­ci­panți au fost extrem de moti­vați și de mul­țu­miți de rezul­ta­te­le pe care le-au obți­nut în cadrul com­pe­ti­ți­ei.

Aș vrea să devin trai­ner [în Tabă­ră] anul vii­tor și dacă voi avea posi­bi­li­ta­tea mi-aș dori foar­te, foar­te mult să fac par­te din pro­iect și după ter­mi­na­rea lice­u­lui. Îmi doresc să rămân în pro­gra­mul ecO­pro­vo­ca­rea cât de mult se va putea”, a spus  Ioa­na D., ele­vă.

Expe­rien­țe­le de care am avut par­te au fost uni­ce și cu sigu­ran­ță vor rămâ­ne înti­pă­ri­te în memo­ria tutu­ror par­ti­ci­pan­ti­lor. Mi-am făcut pri­e­te­ni ală­tu­ri de care am tră­it cli­pe de neu­i­tat și am reu­șit să vizi­tez locuri impre­sio­nan­te pe care sunt mân­dru că le-am putut „aju­ta”. Vă mul­țu­mesc din suflet!” – Edu­ard S., elev.

Lice­e­nii au reu­șit până acum să reci­cle­ze 75.000 de kg de deșe­uri, să plan­te­ze aproa­pe 50.000 de puieți și să colec­te­ze din natu­ră pes­te 1.000 de saci de deșe­uri.

Con­di­ți­i­le de înscri­e­re

Înscri­e­rea în Con­curs se face de către pro­fe­sori, com­ple­tând for­mu­la­rul din acest link https://www.ecoprovocarea.ro/formular-inscriere/, după ce în pre­a­la­bil au citit Regu­la­men­tul con­cur­su­lui (regă­sit în ace­lași link).

Peri­oa­da de înscri­eri se înche­ie pe 1 mar­tie 2019, însă cu cât acti­vi­tă­ți­le pen­tru pro­tec­ția mediu­lui încep mai repe­de, cu atât cresc șanse­le par­ti­ci­pan­ți­lor de a acu­mu­la mai mul­te punc­te în con­curs și de a câști­ga pre­mii în valoa­re tota­lă de 25.200 de lei. Pre­mi­i­le con­sta­tu în par­ti­ci­pa­rea la Tabă­ra de lea­der­ship pen­tru mediu ecO­pro­vo­ca­rea – o alt­fel de tabă­ră, cu mul­tă dis­trac­ție și acti­vi­tăți edu­ca­țio­na­le non-for­ma­le. Mai mul­te deta­lii, citiți aici: https://www.ecoprovocarea.ro/tabara/.

Con­cur­sul Națio­nal ecO­pro­vo­ca­rea se va înche­ia pe 25 mai 2019, când se vor desem­na echi­pe­le câști­gă­toa­re pe fie­ca­re cate­go­rie de con­curs în par­te.

Pen­tru mai mul­te deta­lii des­pre bene­fi­ci­i­le par­ti­ci­pă­rii în Con­cur­sul Națio­nal ecO­pro­vo­ca­rea, acce­sați pagi­na web: https://www.ecoprovocarea.ro/despre-concurs/

Cli­pul video de pre­zen­ta­re a pro­gra­mu­lui poa­te fi vizio­nat aici:

Des­pre Vii­tor­Plus – aso­ci­a­ția pen­tru dezvol­ta­re dura­bi­lă:

Vii­tor­Plus – aso­ci­a­ția pen­tru dezvol­ta­re dura­bi­lă – este o orga­ni­za­ție non-pro­fit cu o expe­rien­ță de 12 ani în dezvol­ta­rea de pro­gra­me de antre­pre­no­ri­at soci­al, edu­ca­ție pen­tru mediu, volun­ta­ri­at și infras­truc­tu­ră de mediu.

Prin­ci­pa­le­le pro­gra­me deru­la­te sunt Ate­li­e­rul de Pân­ză, Reci­cle­ta, „Adop­tă un copac!”, Har­ta Reci­clă­rii, ecO­pro­vo­ca­rea, Biro­u­E­co, Bigăr — ame­na­ja­rea eco-turis­ti­că, Rege­ne­sys.

Viziu­nea Vii­tor­Plus: “Redes­co­pe­rim împre­u­nă legă­tu­ra cu natu­ra și inves­tim în ceea ce lăsăm în urma noas­tră”. Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții, vizi­tați pagi­na web:  www.viitorplus.ro

Des­pre Rai­ffe­i­sen Bank și pro­gra­mul de gran­turi:

Rai­ffe­i­sen Bank este o ban­ca uni­ver­sa­lă de top pe pia­ța româ­neas­că, care deser­veș­te 2 mili­oa­ne de cli­enți per­soa­ne fizi­ce, apro­xi­ma­tiv 100.000 de IMM-uri și 5.600 de cor­po­ra­ții. Din 2011, ban­ca deru­lea­ză anu­al Pro­gra­mul de gran­turi Rai­ffe­i­sen Comu­ni­tăți pen­tru a spri­jini inți­a­ti­ve de res­pon­sa­bi­li­ta­te soci­a­lă și a îmbu­nă­tăți nive­lul de trai din Româ­nia.


Man­ga­lia News, 19.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele