ARCA TV ȘI MANGALIA NEWS PROMOVEAZĂ TURISMUL ROMÂNESC! [VIDEO]

0
463

ARCA TV ȘI MANGALIA NEWS PROMOVEAZĂ TURISMUL ROMÂNESC! 

Tele­vi­ziu­nea Arca TV și coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pro­mo­vea­ză în medi­ul vir­tu­al com­pa­nia / fir­ma / afa­ce­rea dum­ne­a­voas­tră, către mili­oa­ne­le de citi­tori și teles­pec­ta­tori din lumea întrea­gă, către româ­nii de pre­tu­tin­deni.

Man­ga­lia News este par­te­ner ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV (www.arcatv.us), pro­iect media al dias­po­rei româ­nești, unic în lume. Arca TV este pri­ma plat­for­mă de tele­vi­ziu­ne care emi­te din Hous­ton, Texas, USA și se adre­sea­ză româ­ni­lor de pe toa­te con­ti­nen­te­le, prin rețea­ua sa glo­ba­lă de cores­pon­denți. (https://arcatv.us/echipa.html).

Cola­bo­răm cu pro­fe­si­o­niști ai ima­gi­nii, care rea­li­zea­ză pro­duc­ții media de cea mai bună cali­ta­te, iar ceea ce dorim să facem este pro­mo­va­rea oame­ni­lor, a ini­ția­ti­ve­lor, com­pa­ni­i­lor și valo­ri­lor româ­nești.

Turis­mul româ­nesc tre­bu­ie pro­mo­vat intens, româ­nii care vizi­tea­ză Româ­nia fiind mari con­su­ma­tori de ofer­te turis­ti­ce.

Putem con­ve­ni împre­u­nă cele mai bune for­mu­le de pro­mo­va­re, apli­ca­te pe nevo­i­le dum­ne­a­voas­tră, a oame­ni­lor din turism, dar nu numai.

În ega­lă măsu­ră, pro­mo­văm și com­pa­nii din alte dome­nii de acti­vi­ta­te, care doresc să fie cunos­cu­te de publi­cul alcă­tu­it în prin­ci­pal din româ­nii care tră­iesc în afa­ra gra­ni­țe­lor Româ­ni­ei, dar și de cei de Aca­să, din Româ­nia.

”Lucrăm la dezvol­ta­rea unei comu­ni­tăți uni­te în jurul unui scop comun, ace­la de a repre­zen­ta Româ­nia cu cin­ste, ori­un­de ne-am afla. Putem ară­ta ce și cine sun­tem și, mai ales, ce putem deve­ni, uniți în jurul plat­for­me­lor de pro­mo­va­re a exem­ple­lor de reu­și­tă a româ­ni­lor”, afir­mă regi­zo­rul Lucian Bla­ga, pro­fe­si­o­nist media cu o expe­rien­ță de pes­te 20 de ani în tele­vi­ziu­ne, adver­ti­sing și media, ini­ția­to­rul și coor­do­na­to­rul pro­iec­tu­lui Arca TV.

Pro­mo­va­rea afa­ce­rii dum­ne­a­voas­tră poa­te însem­na mult pen­tru toa­te păr­ți­le impli­ca­te, iar noi ne dorim să pre­zen­tăm în arti­co­le­le noas­tre și, mai ales, în emi­siu­ni­le Arca TV, prin spo­turi publi­ci­ta­re, inter­viuri, sau fil­me de pre­zen­ta­re, tot mai mulți români de valoa­re, care au reu­șit în dome­ni­i­le lor de acti­vi­ta­te, români cu care ne putem mân­dri. Sun­tem siguri că vom găsi cele mai bune vari­an­te de cola­bo­ra­re, reci­proc avan­ta­joa­se.

Pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu, coor­do­na­to­rul pro­gra­me­lor Man­ga­lia News, este și repre­zen­tant ofi­ci­al Arca TV în zona Dobro­gea și ori­un­de în Româ­nia. Pen­tru con­tac­te și comenzi, adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei Man­ga­lia News vă stă ori­când la dis­po­zi­ție: [email protected]

Pe rea­li­za­to­rul Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, îl puteți con­tac­ta direct aici: [email protected]

VOM REUȘI, NUMAI ÎMPREUNĂ!

VENIȚI PE ARCA TV! 🙂

Man­ga­lia, Con­stan­ța, Româ­nia & Hous­ton, Texas, USA, 18.10.2018.


Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA. Toa­te arti­co­le­le publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News des­pre acest ori­gi­nal pro­iect des­ti­nat româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, le puteți vizu­a­li­za aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele