Arca TV: Felicitări, Carmen Draghici Hopartean și sperăm să strângem rândurile mai mult

1
438

Arca TV: Reu­și­ta unui român care can­di­dea­ză în ale­ge­ri­le din țara în care tră­ieș­te și în care cu sigu­ran­ță tră­iesc mai mulți români decât cei care s‑au pre­zen­tat la vot, înseam­nă o mai bună repre­zen­ta­re a inte­re­se­lor comu­ni­tă­ții în fața auto­ri­tă­ți­lor.

Poa­te pe vii­tor vom înțe­le­ge că inte­re­sul comu­ni­tă­ți­lor româ­nești tre­bu­ie să pri­meze, că tre­bu­ie să‑i spri­ji­nim împre­u­nă pe acei români care decid să can­di­de­ze. Doar așa vom deve­ni o comu­ni­ta­te uni­tă și inte­re­san­tă pen­tru toa­te for­țe­le poli­ti­ce din țări­le în care tră­im, iar pro­ble­me­le la nivel de comu­ni­ta­te se vor rezol­va mult, mult mai ușor.

Ori­cum, feli­ci­tări, Car­men Dra­ghi­ci Hopar­tean și spe­răm să strân­gem rân­du­ri­le mai mult…


Car­men Dra­ghi­ci Hopar­tean:

Dra­gii mei, dragi români din Bru­xe­l­les,
VA MULTUMESC!
400 DE VOTURI!

Mult mai mult decât am spe­rat, în con­di­ti­i­le în care au fost 6 români care au can­di­dat la Bru­xe­l­les, din cei pes­te 40 în toa­ta Bel­gia!

Votu­ri­le dum­ne­a­voas­tra au aju­tat la câs­ti­ga­rea ale­ge­ri­lor la Bru­xe­l­les de catre par­ti­dul pe lis­ta caru­ia m‑am pre­zen­tat ca inde­pen­dent pen­tru comu­ni­ta­tea noas­tra! 

Con­si­der ca prin can­di­da­tu­ra mea am des­chis dru­mul pen­tru vii­toa­re­le gene­ra­tii care se vor bate pen­tru drep­tu­ri­le dum­ne­a­voas­tra!

Am avut o expe­rien­ta minu­na­ta! V‑am cunos­cut mai bine, v‑am sim­tit aproa­pe si împre­u­na am facut o cam­pa­nie pozi­ti­va si cura­ta!

Cele 400 de voturi repre­zin­ta cel mai bun scor pe care un român l‑a rea­li­zat în Bel­gia la aces­te ale­geri! Nu pot sa ma simt decât ono­ra­ta de încre­de­rea pe care mi-ati acordat‑o.

Nu în ulti­mul rând, doresc sa mul­tu­mesc echi­pei care mi‑a fost ala­turi în aceas­ta cam­pa­nie (sper sa nu uit pe nimeni): Liviu (sotul meu), Tin­culi­na, Meda, Gabi, Doris, Ele­na, Con­stan­ta (mama mea), Sorin (fra­te­le meu), Gri­go­re, Ioan, Ste­fan, Lidia, Mariu­ca, Haru­na si care m‑au sus­ti­nut din tot sufle­tul asa cum si dum­ne­a­voas­tra mi-ati dat votul! Si lis­ta ramâ­ne des­chi­sa…

400 de voturi însa nu au fost sufi­cien­te pen­tru pos­tul de con­si­li­er! În vii­tor comu­ni­ta­tea noas­tra se va mobi­li­za, sunt sigu­ra, se va înscrie pen­tru vot si va repre­zen­ta o for­ta, asa cum sun­tem nume­ric, dar nu repre­zen­tati!

Împre­u­na vom con­ti­nua sa con­struim pro­iec­te si, nu uitati, ma veti gasi, de fie­ca­re data când veti avea nevo­ie, la Arthis — Casa de cul­tu­ră bel­gi­a­no-româ­nă! Voi con­ti­nua sa fiu ala­turi de dum­ne­a­voas­tra si împre­u­na vom gasi solu­tii pen­tru pro­iec­te­le pe care le aveti!

Poa­te că, daca sti­lul si poli­ti­ca româ­neas­că nu ar fi pla­nat asu­pra aces­tor ale­geri, am fi fost mai uni­ti!

În ori­ce caz, 400 de voturi pen­tru par­ti­dul învi­ga­tor la Bru­xe­l­les înseam­nă si vic­to­ria noas­tra! Vă mul­tu­mesc!

Împre­u­nă, vom con­strui un Bru­xe­l­les res­pec­tu­os si echi­ta­bil care poa­te valo­ri­za expe­rien­ta si dina­mis­mul ceta­te­ni­lor sai!


Man­ga­lia News, 15.10.2018.


Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV, Hous­ton, Texas, USA, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele