ARCA TV — Emisiunea din Septembrie 2018 — Chicago, USA [VIDEO]

0
593

ARCA TV — Emi­siu­nea din Sep­tem­brie 2018 — Chi­ca­go, USA.

Mari­an Petru­ța a făcut un tur de for­ță luna aceas­ta și vă va pre­zen­ta repor­ta­je de la Fes­ti­va­lul Româ­nesc din Clin­ton, Michi­gan, o loca­ție super­bă unde te simți ca în Româ­nia! 

Cum s‑au dis­trat zălă­u­a­nii și toți româ­nii din Chi­ca­go la Zile­le Zală­u­lui, un repor­taj des­pre orga­ni­za­ția cari­ta­bi­lă Saint Para­s­ke­va Ortho­dox Cha­ri­ty din Chi­ca­go și efor­tu­ri­le orga­ni­za­ți­ei pen­tru a aju­ta copi­ii din Româ­nia! 

Euro Bal­kan Folk Fes­ti­val, un pro­iect rea­li­zat prin mun­ca si ini­ti­a­ti­va Parohi­ei Orto­do­xe Româ­ne Sfân­ta Maria din Chi­ca­go, o parohie a Epi­so­pi­ei Orto­do­xe Româ­ne din Ame­ri­ca ce gene­rea­ză in fie­ca­re an un fes­ti­val aflat la cea de‑a 9‑a edi­ție — care adu­ce împre­u­nă româ­nii și veci­nii noș­tri din Bos­nia, Gre­cia, Ser­bia, Mace­do­nia, Bul­ga­ria, pre­cum și din Spa­nia si Polo­nia. 

Vic­to­ria lui Ben­ny Ade­gbuy în Glory 58 Chi­ca­go și bucu­ria supor­te­ri­lor români pre­zenți la gală. 

Rareș Bâdrea și Treci la Cra­ti­ță! Oda­tă cu par­ti­ci­pa­rea la audi­ți­i­le pen­tru Mas­ter­Chef Aus­tra­lia, Rareș a des­co­pe­rit de ce mân­ca­rea româ­neas­că nu e cunos­cu­tă pes­te tot în lume, așa cum ar tre­bui: e prea mul­tă mân­ca­re! 

Ani­ver­sa­rea a două­zeci și cinci de ani de la con­struc­ția bise­ri­cii Sfân­ta Maria Magda­le­na din Hous­ton, într-un repor­taj — eve­ni­ment! 

V‑o pre­zen­tăm pe Andre­ea Boyer, năs­cu­tă in Hune­doa­ra, are 22 de ani și de la vâr­sta de 8 ani tra­ieș­te în Ger­ma­nia. Andre­ea este noul cores­pon­dent Arca TV din Mun­chen, Ger­ma­nia! 

Un inter­viu cu Lia­na Ceterchi, actri­ța care a transpus pe sce­nă două des­ti­ne femi­ni­ne dra­ma­ti­ce: sculp­to­ri­ța Cami­l­le Cla­u­del și Prin­ci­pe­sa Ilea­na a Româ­ni­ei, inter­viu rea­li­zat cu aju­to­rul echi­pei de la LTV Ro Montre­al, căre­ia îi mul­tțu­mim. 

Un inter­viu cu Dan Ghi­țes­cu, regi­zor de tea­tru și scri­i­tor român, auto­rul câtor­va volu­me extrem de reu­și­te, după cum spu­ne Adri­an Arde­lean, care îl așea­ză pe Dan Ghi­țes­cu foar­te sus în topul auto­ri­lor săi pre­fe­rați. 

Un repor­taj rea­li­zat de LTV Ro Montre­al, des­pre Fes­ti­va­lul și Pic­ni­cul Mara­mu­re­șean “Sfân­ta Mărie Mare, așe ca‑n Mara­mu­reș”, care a avut loc la Sain­te-Gene­vi­è­ve-de-Ber­thi­er, Can­a­da, pe Dome­ni­i­le Roman Euro­cu­i­si­ne. 

Ghi­o­z­da­ne, rechi­zi­te, manu­a­le, poa­te și uni­for­me, iar pen­tru cei mai de gene­ra­ția a doua, amin­tiri nos­tal­gi­ce… In plus, pen­tru româ­nii din Montre­al, oca­zia des­chi­de­rii unui nou an șco­lar la Școa­la Juni­mea Româ­nă, o insti­tu­ție ajun­să la nouă ani de exis­ten­ță. 

Româ­nia si poe­zia româ­neas­că a fost repre­zen­ta­tă în cadrul Fes­ti­va­lu­lui „Meri­dian Czer­nowitz” din Cer­nă­uți, cel mai impor­tant eve­ni­ment cul­tu­ral al capi­ta­lei Buco­vi­nei isto­ri­ce, de poe­tul Cai­us Dobres­cu, vice-pre­șe­din­te­le PEN Club Româ­nia.


Rea­li­za­tor, Lucian Bla­ga, CEO Arca TV.


Man­ga­lia News, 28.09.2018.


Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este par­te­ner media în Pro­iec­tul Arca TV, Hous­ton, Texas, USA. Puteți vizu­a­li­za arti­co­le­le publi­ca­te de noi la rubri­ca spe­cia­lă: Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply