Arca TV: Din Londra, Claudia Guțulescu vă prezintă emisiunea din octombrie…

  0
  285
  Booking.com

  Arca TV: Din Lon­dra, Cla­u­dia Guțu­les­cu vă pre­zin­tă emi­siu­nea din Octom­brie, dedi­ca­tă Regi­nei Maria, dar și alte subiec­te rea­li­za­te de echi­pa Arca TV!

  Oxford for Roma­nia, o ini­ția­ti­vă lău­da­bi­lă a pro­fe­so­ri­lor Uni­ver­si­tă­ții Oxford care aduc la stu­dii în Anglia elevi mai puțin pri­vi­le­gi­ați din Româ­nia! Arca TV a avut onoa­rea de a fi par­te­ner media al eve­ni­men­tu­lui. Mul­țu­mim, Cla­u­dia Guțu­les­cu pen­tru efort!

  Andre­ea Bil­lig, din Bucu­rești, într-un inter­viu des­pre Regi­na Maria cu War­gha Ena­yati, un om a carui des­tin a fost mar­cat de Regi­na Maria.

  Adri­an Arde­lean vă pre­zin­tă, din Montre­al, Can­a­da, pre­zen­ta­rea par­ti­a­la a con­fe­rin­tei “Ini­ma Regi­nei Maria”, sus­ti­nu­ta la Montre­al de Nico­lae Pepe­ne, direc­to­rul Muze­u­lui Jude­tean de Isto­rie Bra­sov.

  Din Con­stan­ța, de la Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie, scri­i­to­rul, isto­ri­cul și jur­na­lis­tul Cris­ti­an Cea­le­ra, într-un inter­viu, des­pre Regi­na Maria și pre­zen­ța sa la Cas­te­lul din Mama­ia și la ”Cui­bul său liniș­tit” din Bal­cic.

  Care este secre­tul lon­ge­vi­tă­ții și al pute­rii de a-i influ­en­ța pe cei­lalți? În încer­ca­rea de a des­co­peri în fie­ca­re din­tre noi un exem­plu, Andre­ea Mate­es­cu a rea­li­zat un inter­viu cu

  Doam­na Luci­a­na San­do­vici, o feme­ie care a ajuns la văr­sta de 90 de ani și a cărei via­ță și pute­re de a îi influ­en­ța pe alții meri­tă să vă fie pre­zen­ta­tă.

  Andre­ea Boyer este cores­pon­den­tul Arca TV din Mun­chen, Ger­ma­nia și v-o pre­zin­tă pe Judi­th Rabl, artist plas­tic, năs­cu­tă în Româ­nia și care tră­ieș­te din 2011 în Augs­bu­rg, Ger­ma­nia.

  Stu­dent al Facul­tă­ții de Isto­rie și Filo­so­fie din cadrul Uni­ver­si­tă­ții ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napo­ca – sec­ția Etno­lo­gie, Iosif Ciun­te­rei, este un tânăr din satul Fel­dru, jude­țul Bis­tri­ța-Năsă­ud.

  Iosif a rea­li­zat Un Film Etno­gra­fic care zile­le tre­cu­te a obți­nut Mare­le Pre­miu la Con­cur­sul Națio­nal de Film Etno­gra­fic “Ipos­ta­ze etno­gra­fi­ce”, edi­ția a VI — a din Galați. Acest mate­ri­al etno­gra­fic de o mare însem­nă­ta­te pen­tru cul­tu­ra tra­di­țio­na­lă din jude­țul Bis­tri­ța-Năsă­ud, care reflec­tă rea­li­ta­tea crun­tă al țăra­nu­lui român de la ora actu­a­lă din satul româ­nesc.

  Alex Tița, cola­bo­ra­to­rul nos­tru din Chi­ca­go, ne adu­ce astăzi in prim plan o comu­ni­ta­te cu totul apar­te. Este vor­ba des­pre comu­ni­ta­tea româ­ni­lor din Saint Lou­is, Mis­so­uri, Sta­te­le Uni­te.

  Con­stan­ti­na Diţă este sin­gu­ra cam­pi­oa­nă olim­pi­că la mara­ton a Româ­ni­ei. Este sta­bi­li­tă în sta­tul Colo­ra­do din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii şi este încă des­tul de acti­vă. Con­stan­ti­na Diţă mai alear­gă la diver­se com­pe­ti­ţii, una din­tre ele având loc recent, la Chi­ca­go, unde Mari­an Petru­ța a reu­șit să îi ia un inter­viu.

  Adri­an Arde­lean a fost pre­zent la lan­sa­rea Edi­tu­rii Hash­tag Edi­tion din Montre­al, și vi le pre­zin­tă pe Feli­cia Mihali și Miru­na Tar­cău, două român­ce afla­te la con­du­ce­rea edi­tu­rii.

  Eugen Doga este un renu­mit com­po­zi­tor mol­do­vean, auto­rul muzi­cii mai mul­tor fil­me, roman­țe, pie­se instru­men­ta­le, auto­rul unei sim­fo­nii, mem­bru titu­lar al Aca­de­mi­ei de Ști­in­țe a Mol­do­vei din 1992. Maes­trul Eugen Doga a evo­lu­at la Cer­nă­uți în cadrul unui tur­neu inter­națio­nal de muzi­că sim­fo­ni­că româ­neas­că, fiind întâm­pi­nat săr­bă­to­reș­te de româ­nii din zonă, inclu­siv de pate­ne­rii noș­tri din Cer­nă­uți, Ucrai­na, Agen­ția Buc­Press.

  Aaaa! Aus­tra­li­enii să nu intre în pani­că! Vine și Raresh Badrea cu Treci la Cra­ti­ță, cam în 10 zile… Sushi-ul se face mai greu!

  (Gale­ria FOTO inte­gra­lă poa­te fi vizio­na­tă aici: facebook.com/ArcaTVUSA).


  Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA. Toa­te arti­co­le­le publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News des­pre acest ori­gi­nal pro­iect, le puteți vizu­a­li­za aici. (30.10.2018).


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele