Ananie Gagniuc: Clipa de zâmbet (amar). 😏
CE SCHIMBĂRI ÎN BINE A ADUS REFERENDUMUL

0
369

Ana­nie Gag­niuc: Cli­pa de zâm­bet (amar). 😏 CE SCHIMBĂRI ÎN BINE A ADUS REFERENDUMUL.

Nu con­tea­ză rezul­ta­tul refe­ren­du­mu­lui, pro­cen­te­le, chel­tu­ie­li­le (…), impor­tan­te sunt schim­bă­ri­le adu­se de acest eve­ni­ment. Ast­fel:

- româ­nii sunt mult mai uniți, în anul Cen­te­na­ru­lui. Uniți în găști ce-și dau în cap, unii la alții; uniți în bise­ri­cuțe, unde înju­ră de bise­ri­că; uniți în gru­puri cu păreri opu­se și mul­te jig­niri adu­se; în sfâr­șit, uniți (Oha!) în cuget și sim­ți­re – se cear­tă, se spur­că, până la lovi­re;

- oame­nii au deve­nit mult mai vocali, scriu mult mai mult pe Goo­gle, Face­bo­ok, What­sA­pp, Viber, Twit­ter, You­Tu­be, Insta­gram, Sky­pe, Wiki (și care-or mai fi), porcin­du-se reci­proc,

- banii chel­tu­iți la refe­ren­dum n‑au mai cre­at ani­mo­zi­tăți între poli­ti­cieni, pri­mari sau orga­ne loca­le, pen­tru că fie­ca­re din ei îi dorea, spre a face, în jude­țe­le lor, autos­trăzi, școli și spi­ta­le;

- mulți au rea­li­zat că mer­sul la vot e o trea­bă făcu­tă degea­ba și, la urmă­toa­re­le ale­geri, vor sta liniș­tiți aca­să, petre­când cu bău­tu­ră și mân­ca­re, cum îi stă bine româ­nu­lui, unii chiar con­tri­bu­ind, sexu­al, la ridi­ca­rea demo­gra­fi­ei scum­pei noas­tre patrii;

- în sfâr­șit, mulți români s‑au deș­tep­tat, deve­nind mai înțe­lepți, prin con­clu­zia la care au ajuns: Vai de noi și de curu‘ nos­tru! 🤔

Ana­nie Gag­niuc, 8 octom­brie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply