Visit Dobrogea — 140 de ani de arheologie dobrogeană [VIDEO]

0
497

Visit Dobro­gea — 140 de ani de arhe­o­lo­gie dobrogeană.

Fie­ca­re din­tre arhe­o­logi, din­tre cer­ce­tă­tori au pre­zen­tat ceea ce au des­co­pe­rit în ulti­mii ani. La fel, s‑a făcut un isto­ric al cer­ce­tă­ri­lor arhe­o­lo­gi­ce și s‑au luat în cal­cul și cer­ce­tă­ri­le de la înce­pu­tul seco­lu­lui al XX-lea. În aceas­tă expo­zi­ție sunt toa­te des­co­pe­ri­ri­le impor­tan­te din ulti­mii 140 de ani.

Cel mai drag pen­tru mine este, bine­în­țe­les, momen­tul Cal­la­tis, Man­ga­lia, pre­zen­tat în expo­zi­ție. Am lucrat 20 de ani aco­lo, m‑am per­fec­țio­nat. Sunt legat foar­te mult de acest papi­rus, unic în Româ­nia pe care am reu­șit să‑l găsesc după 50 de ani, timp în care s‑a cre­zut pier­dut, pe la Mosco­va“, afir­mă cer­ce­tă­to­rul ști­in­ți­fic, doc­tor în Isto­rie Sorin Mar­cel Coles­niuc, direc­to­rul Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Constanța. 

Sunt șap­te gene­ra­ții de cer­ce­tă­tori care lucrea­ză de mai bine de 140 de ani. Vedem exact rezul­ta­tul mun­cii oame­ni­lor în cărți, în mono­gra­fii, în ghi­duri, în volu­me de autor sau volu­me colec­ti­ve în care sunt pre­zen­ta­te aces­te des­co­pe­riri. Oame­nii care lucrea­ză în aceas­tă mese­rie de arhe­o­log sunt foar­te pasionați. 

De mul­te ori lucrea­ză sub pre­siu­ne și aici mă gân­desc la săpă­tu­ri­le ace­lea pre­ven­ti­ve, unde ai bul­do­ze­rul în spa­te, care vine să ame­na­je­ze o autos­tra­dă, sau un bloc, sau o insti­tu­ție. Se lucrea­ză în con­di­ții gre­le, pen­tru că sunt șan­ti­e­re unde acce­sul este difi­cil“, a sub­li­ni­at cer­ce­tă­to­rul con­stăn­țean Gabriel Custurea. 


Man­ga­lia News, 19 sep­tem­brie 2018. (Sur­sa: facebook.com/visitdobrogea).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply