Ucenicul vrăjitor” şi Orchestra Simfonică Bucureşti, la Gala FITIC!

0
155
Booking.com

Uce­ni­cul vră­ji­tor” şi Orches­tra Sim­fo­ni­că Bucu­reşti, la Gala FITIC!

Orga­ni­za­to­rii Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţio­nal de Tea­tru Inde­pen­dent de la Con­stanţa invi­tă toţi spec­ta­to­rii care le-au fost ală­tu­ri în aceas­tă edi­ţie, la un regal muzi­cal şi actori­cesc, la Gala de pre­mi­e­re a eve­ni­men­tu­lui, care va avea loc la Cen­trul Mul­ti­fun­cţio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin”, în data de 8 sep­tem­brie 2018, de la ora 19.00. Veni­ţi să vă bucu­ra­ţi ală­tu­ri de acto­rii, regi­zo­rii, stu­denţii, lice­e­nii şi rea­li­za­to­rii de fil­me pre­mi­ați şi de echi­pa FITIC, de un spec­ta­col extra­or­di­nar, pro­dus şi rea­li­zat de către pro­fe­si­o­ni­ş­tii pe care îi îndră­gi­ţi deja, Orches­tra Sim­fo­ni­că Bucu­reşti. „Uce­ni­cul vră­ji­tor” este ulti­mul cadou pe care FITIC îl face Con­stanţei, un spec­ta­col total, o călă­to­rie muzi­ca­lă, ase­zo­na­tă cu tea­tru de cali­ta­te şi mult, mult umor.

Uce­ni­cul Vră­ji­tor” este o poves­te veche de când lumea. A ajuns la noi din Anti­chi­ta­tea lui Lucian din Samo­sa­ta, ale cărui scri­eri au fost redes­co­pe­ri­te de către fio­ren­tini în pre­a­j­ma vea­cu­lui al XV-lea. Tra­du­se din grea­că în lati­nă, vor încân­ta spi­ri­te­le vea­cu­ri­lor de după în întrea­ga Euro­pa. Johann Wol­fgang Goe­the, aflat în iubi­tul lui Wei­mar, îl va găz­dui pe Chris­to­ph Mar­tin Wie­land, care tra­du­ce tex­tul în ger­ma­nă. Câţi­va ani mai târ­ziu, Goe­the va scrie „Der Zau­ber­le­hr­ling” – „Uce­ni­cul vră­ji­tor”, care ve deve­ni, des­tul de repe­de, unul din­tre cele mai cunos­cu­te poe­me ale sale. În Româ­nia, tex­tul va fi tra­dus de Şte­fan Octa­vian Iosif.

Poves­tea lui Eucra­tes îl va fer­me­ca pe Paul Dukas, com­po­zi­tor fran­cez de pri­mă mări­me, elev al lui Gui­ra­ud, pri­e­ten al lui Bizet şi al lui Cla­u­de Debu­s­sy. Aces­ta va com­pu­ne „L’A­ppren­ti sorci­er”, care va rămâ­ne una din­tre cele mai popu­la­re lucrări ale sale.

Acum, “Uce­ni­cul vră­ji­tor” vine la Con­stanţa, în inter­pre­ta­rea cele­brei Orches­tre Sim­fo­ni­ce Bucu­reşti. Nu este, însă, doar un con­cert. Este un eve­ni­ment de diver­tis­ment tea­tral şi muzi­cal în stil cla­sic, în care spec­ta­to­rii vor des­co­peri că muzi­ca îi poa­te amu­za copi­os, iar un sin­gur actor face cât o întrea­gă orches­tră. Eve­ni­men­tul este gân­dit ast­fel încât acto­rul Radu Ghe­or­ghe şi Orches­tra Sim­fo­ni­că Bucu­reşti să con­du­că publi­cul spec­ta­tor pe meri­dia­ne­le celor mai cunos­cu­te şi îndră­gi­te par­ti­turi ale lumii, cu aju­to­rul umo­ru­lui de foar­te bună cali­ta­te şi unor cali­tă­ţi his­tri­o­ni­ce de nee­ga­lat.

Uce­ni­cul Vră­ji­tor este un spec­ta­col ce meri­tă să fie văzut şi tră­it”.

Radu Ghe­or­ghe: “Uce­ni­cul Vră­ji­tor” este un spec­ta­col ce meri­tă să fie văzut şi tră­it. O orches­tră sim­fo­ni­că şi un actor care joa­că rolul de diri­jor şi instru­men­tist şi clovn muzi­cal în ace­la­şi timp sunt ingre­dien­te­le care fac din acest spec­ta­col un eve­ni­ment cul­tu­ral cu impact pozi­tiv asu­pra ori­că­rei cate­go­rii de spec­ta­tori.

Spec­ta­co­lul înce­pe cu lucra­rea muzi­ca­lă “Uce­ni­cul Vră­ji­tor” a lui Paul Dukas, inter­pre­ta­tă de Orches­tra Sim­fo­ni­că Bucu­rești, ală­tu­ri de diri­jo­rul de oca­zie: acto­rul Radu Ghe­or­ghe. Maes­trul Uce­ni­cu­lui este Tibe­riu Oprea. Aido­ma per­so­na­ju­lui din poe­zia lui Goe­the (care l‑a inspi­rat pe com­po­zi­tor), acto­rul folo­seş­te nele­gi­tim baghe­ta de diri­jor ca pe o baghe­tă magi­că, ani­mând note­le şi por­nind în aceas­tă aven­tu­ră muzi­ca­lă, fără să bănu­ias­că ce‑l aşteap­tă. Sune­te­le, la înce­put ascul­tă­toa­re, prind curaj şi pe par­curs încep să aibă per­so­na­li­ta­te, antrenând întrea­ga orches­tră, care devi­ne de nestă­pâ­nit.

Teme muzi­ca­le cele­bre se suc­ced, apa­rent fără dis­cer­nământ, sur­prin­zând atât diri­jo­rul, cat şi spec­ta­to­rii. Situ­a­ţi­i­le nea­ş­tep­ta­te în care sunt impli­ca­ţi diri­jo­rul, orches­tra şi spec­ta­to­rii fac din „Uce­ni­cul Vră­ji­tor” un caru­sel cu care publi­cul este plim­bat printr‑o lume fan­tas­ti­că a muzi­cii cla­si­ce şi a umo­ru­lui de bună cali­ta­te.

Doar noro­cul sau un pact neş­ti­ut cu… Divi­ni­ta­tea duc într-un sfa­rşit la o armo­nie depli­nă între uce­ni­cul vră­ji­tor, sune­te şi instru­men­ti­şti, în aşa fel încât totul să se ter­mi­ne cu bine.

Spec­ta­to­rii vor con­sta­ta, într-un final, că au asis­tat la un con­cert spec­ta­col de diver­tis­ment foar­te ela­bo­rat, în care muzi­ca şi tea­trul, folo­sin­du-se de cele mai sim­ple mij­loa­ce artis­ti­ce, reu­şesc, în ega­lă măsu­ră, să cre­e­ze ilu­zia unei lumi mai bune şi mai fru­moa­se, pe care nu ai mai vrea să o pără­seşti.

Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal de Tea­tru Inde­pen­dent de la Con­stanţa este orga­ni­zat de Aso­ci­a­ţia Art Soci­e­ty Cen­ter şi finanţat de Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa.


Man­ga­lia News, 08.09.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele