Teodora Botezan (USA): Folosește-ți darurile și talentele unice, pentru a schimba lumea!

0
436

Teo­do­ra Bote­zan (USA): Folo­seș­te-ți daru­ri­le și talen­te­le uni­ce, pen­tru a schim­ba lumea! Use your uni­que gifts and talents to make a diffe­ren­ce in the world!

Des­pre Teo­do­ra Bote­zan am auzit într‑o emi­siu­ne noc­tur­nă de la Radio Româ­nia, atunci când jur­na­lis­ta Simo­na Bote­zan din Sta­te­le Uni­te a vor­bit extra­or­di­nar des­pre fii­ca sa. Am pro­fi­tat de fap­tul că pe ambe­le maluri ale Atlan­ti­cu­lui a înce­put noul an șco­lar și i‑am trans­mis Teo­do­rei – prin e mail – câte­va între­bări. Sunt con­vins că visul ei de a se rea­li­za în dome­ni­ul AVIAȚIEI a prins deja aripi și TEODORA BOTEZAN va deve­ni un nume res­pec­tat și pre­țu­it pe ambe­le maluri ale Atlan­ti­cu­lui.

 Dra­gă Teo­do­ra Bote­zan, care este pri­ma ta amin­ti­re lega­tă de lumea avi­a­ți­ei si cum de nu ai vrut — la înce­put — să auzi de aceas­tă lume?

– Când eram mică, mer­geam în vizi­tă la bunici la Câm­pia Tur­zii. Aco­lo am văzut pen­tru pri­ma dată avi­oa­ne­le MIG si para­șu­tiș­tii, care une­ori ate­ri­zau (din gre­șe­a­lă) în lanul de porumb al buni­ci­lor mei. Oda­tă, in drum spre Marea Nea­gră, ne-am oprit să vizi­tăm un unchi din Buzău, care m‑a lăsat să urc în car­lin­ga unui avion de vâna­toa­re. Mult timp mi‑a fost fri­că de avi­oa­ne pen­tru ca mi se păreau mari și zgo­mo­toa­se. Cu toa­te aces­tea, mi‑a plă­cut să fiu pasa­ger când am zbu­rat pes­te ocean. Mi s‑a părut foar­te inte­re­sant avio­nul uri­aș și silen­ți­os, com­pa­ra­tiv cu avi­oa­ne­le mili­ta­re pe care le văzu­sem până atunci. Aero­por­tu­ri­le mi se păreau foar­te mari și com­pli­ca­te.

– Ai avut un par­curs extra­or­di­nar intre cele doua con­ti­nen­te lega­te de Atlan­tic. Cum te-ai defini tu la ora actu­a­la? De care con­ti­nent / țară/ te simți mai mult lega­tă? Sau cum reu­șești să îmbini “rădă­ci­ni­le tale” cu evo­lu­ția ta actu­a­lă?

– Sunt o fată de 17 ani, care vrea să fie pilot și să-și trans­for­me pasiu­nea pen­tru zbor într‑o pro­fe­sie. Fac tot ce pot, în fie­ca­re zi, pen­tru a‑mi împlini aceas­ta dorin­ță. Pen­tru ca deja ști­am româ­na, la școa­lă mi‑a fost mai ușor să învăț fran­ce­za și spa­ni­o­la. Acum sunt ele­vă în cla­sa a XII‑a la lice­ul T.R. Robin­son și la scoa­la de pilo­taj “Atlas Avi­a­tion” din aero­por­tul Peter O’Knight Tam­pa, Flo­ri­da. Vacan­ța de vară mi-am petrecut‑o ca intern la Tam­pa Inter­na­tio­nal Air­port și am obți­nut un cer­ti­fi­cat “air­port mana­ge­ment”.

In para­lel cu lice­ul, sunt stu­den­ta la Ști­in­țe Aeros­pa­ți­a­le, la Embry-Rid­d­le Aero­nau­ti­cal Uni­ver­si­ty si co-căpi­ta­nul echi­pei de rache­te “Andro­me­da – Mac Dill Aero­nau­ti­cal Aca­demy”. Am par­ti­ci­pat anul aces­ta la con­cur­sul de rache­te ”Team Ame­ri­ca Roc­ke­try Cha­l­lan­ge”, iar in 2019 spe­ram sa ne cali­fi­cam in fina­la inter­na­tio­na­la de la Paris.

Sunt si intr-un pro­gram “Navy JROTC” (Cor­pul de Rezer­va al Ofi­te­ri­lor Navali Juniori)de la T.R. Robin­son HS, un pro­gram spon­so­ri­zat de Depar­ta­men­tul de Apa­ra­re al S.U.A. Am apli­cat pen­tru o bur­sa “Reser­ve Offi­cers Trai­ning Corps”. Am apli­cat la Aca­de­mia For­te­lor Aerie­ne și la Aca­de­mia For­te­lor Nava­le, pen­tru care am tre­cut pro­be­le medi­ca­le in luna august, urmea­ză să mai dau pro­be­le spor­ti­ve și câte­va inter­viuri. Pri­mul inter­viu la Navy a fost in 6 sep­tem­brie. In para­lel, aplic si la uni­ver­si­tati civi­le, pre­cum si pen­tru alte bur­se, care pot sa-mi cre­as­că șanse­le de reu­și­tă.

Zile­le incep pen­tru mine la 5,30 – 6,00 dimi­nea­ța, cu pre­gă­ti­rea fizi­că sau cu ore de zbor. De la 8,30 sunt la școa­lă, apoi am pre­gă­ti­re NJROTC pen­tru con­cur­su­ri­le de Orien­te­e­ring, Air Riffle, Exhi­bi­tion Dri­ll, Color Guard si pen­tru Clu­bul de Rache­te “Andro­me­da”. Ajung aca­să in jurul orei 5,00 pm și imi fac teme­le pen­tru aca­să, pre­cum și o cla­să onli­ne. La sfâr­șit de săp­tămâ­nă, dacă nu tre­bu­ie sa par­ti­cip la con­cur­suri, merg la pla­jă sau petrec timp cu fami­lia și pri­e­te­nii.

– Știu că părin­ții tăi au făcut un lucru extra­or­di­nar pen­tru a‑ți da o șan­să să stu­diezi în dome­ni­ul care, la înce­put, părea “detes­ta­bil” pen­tru tine.

– Nu era detes­ta­bil – aveam o tea­mă de necu­nos­cut pe care am învins‑o prin stu­diu. Mr. Col­lins, pro­fe­so­rul meu de Ști­in­țe Aeros­pa­ți­a­le de la lice­ul Sto­ne Bri­d­ge din Vir­gi­nia, m‑a învă­țat foar­te mult des­pre motoa­re si ter­mo­di­na­mi­că. De ase­me­nea, am învă­țat foar­te mult de la Mr. K. pro­fe­so­rul meu de la lice­ul Robin­son, care este colo­nel in rezer­va și a pilo­tat avi­oa­ne pen­tru US Air Force.

După ce am inț­les cum func­țio­nea­ză avi­oa­ne­le și de ce sunt atât de zgo­mo­toa­se motoa­re­le lor, nu mi‑a mai fost fri­ca. Mă con­si­der noro­coa­să pen­tru că am avut intot­dea­u­na spri­ji­nul părin­ți­lor. Nu aș fi nimic din ceea ce sunt acum fără ei! Am câs­ti­gat o bur­sa de la “The Nine­ty Nines” pen­tru a ince­pe cur­sul intro­duc­tiv de pilo­taj in Mary­land, iar instruc­toa­rea Bren­da Tibbs m‑a invă­țat “abe­ce­da­rul” pilo­ta­ju­lui si mi‑a insu­flat incre­de­re in for­te­le mele.

Când am decis că vreau sa fiu pilot si sa stu­diez Aero­nau­ti­ca, părin­ții mei au găsit oport­u­ni­tăți deo­se­bi­te in Tam­pa Bay și s‑au mutat aici, pen­tru a‑mi da aceas­tă șan­să, de a stu­dia cu pro­fe­si­o­niști, in cel mai bun loc posi­bil din Ame­ri­ca pen­tru dome­ni­ul meu de inte­res.

– Cum se vad locu­ri­le copi­lă­ri­ei, pei­sa­je­le româ­nești, Marea Nea­gră, cum per­cepi tu Româ­nia, de din­co­lo de Atlan­tic?

– Româ­nia sea­mă­nă cu Vir­gi­nia, sta­tul ame­ri­can in care am locu­it 10 ani. Ambe­le au toa­te for­me­le de reli­ef – mun­ti, dea­luri, podis, cam­pie si mare (sau ocean). Gol­ful Mexic sea­mă­nă cu Marea Nea­gră. Ocea­nul Atlan­tic este dife­rit. La Marea Nea­gră nu se sim­te mare­ea, nu vine nici­o­da­tă ura­ga­nul si nu sunt rechini. In ocean valu­ri­le sunt mai mari, curen­ții mai puter­nici, iar apa este mai rece. In Gol­ful Mexic apa este mai cal­da decât in Marea Nea­gră, de ace­ea vin furt­uni tro­pi­ca­le și ura­ga­ne, în fie­ca­re sezon plo­ios. Apa cal­da favo­ri­zea­za o flo­ra si fau­na boga­ta. In Golf sunt pisici de mare, pes­ti exo­tici, rechini, corali si alte spe­cii, care nu tra­iesc in Marea Nea­gra.

Roma­nia este o țară mică și fru­moa­sa, situ­a­ta foar­te depar­te, locul in care m‑am năs­cut și din care am emi­grat in SUA. Aco­lo mă așteap­tă buni­cii, veri­șo­rii si alți oameni impor­tanți, pe care‑i vedem des­tul de rar. Imi pla­ce să vizi­tez Româ­nia, mai ales Transil­va­nia, unde este fami­lia mea extin­să. De obi­cei mer­gem in munți, la cas­te­le, la caba­ne si vizi­tăm mul­te rude si mulți pri­e­te­ni. Vara aceas­ta am fost la Buș­te­ni, pe Tran­sal­pi­na, la Cas­te­le­le Peleș, Hune­doa­ra și Bran. Am vizi­tat Sighi­șoa­ra, Alba Iulia, Tg. Mureș, Cluj, Cur­tea de Argeș, Sali­na Tur­da, Che­i­le Tur­zii si alte locuri inte­re­san­te.

– Am aflat ca ai și pre­o­cu­pări artis­ti­ce și “extra-șco­la­re”… Ce mode­le ai avut? Si cât la sută acorzi – in dome­ni­ul extra-șco­lar – inspi­ra­ți­ei, ima­gi­na­ți­ei, stu­di­u­lui și… șansei?

– Stu­di­ul repre­zin­ta 75%, inspi­ra­tia si ima­gi­na­tia cate 10% fie­ca­re, iar san­sa, cinci pro­cen­te. Am făcut par­te din Clu­bul Dra­ma­tic al sco­lii, in gim­na­ziu si in pri­mul an de liceu. Pro­fe­so­rul meu de engle­za, Mr. A. – direc­to­rul “River Hawk Pro­duc­tion” – orga­ni­za spec­ta­co­le­le foar­te fru­moa­se cu copi­ii de la Bel­mont Rid­ge MS.

In cla­sa a VI‑a, am fost la un ase­me­nea spec­ta­col, ca sa‑i vad pe pri­e­te­nii mei in pie­sa “Fru­moa­sa si Bes­tia”. Mi‑a plă­cut foar­te mult. Aveam o cole­ga de cla­sa, care cân­ta la flaut in orches­tra sco­lii. Orches­tra acom­pa­nia live pie­se­le musi­cal, iar alti colegi de-ai mei erau in dis­tri­bu­ție. Mi‑a plă­cut mult, așa că m‑am înscris și eu la clu­bul de tea­tru. Se puneau in sce­na trei pie­se pe an – una de tea­tru cla­sic, un musi­cal si o pie­sa in peri­oa­da vacan­ței de vara. Eu am ales “musi­cal”.

In cla­sa a VIII‑a, am câști­gat Mare­le Pre­miu al Fes­ti­va­lu­lui de Tea­tru pen­tru Tine­ret de la New York, cu pie­sa “Tar­zan” in doua acte, vari­an­ta Walt Dis­ney. In cla­sa a XI‑a am jucat rolul unui pirat intr‑o pie­sa cla­si­ca engle­zeas­ca “Pira­ții din Pen­zan­ce”. Mi-am făcut foar­te mulți pri­e­te­ni la clu­bul dra­ma­tic. Erau aco­lo copii sim­pa­tici si inte­li­genți. Petre­ceam mult timp împre­u­nă. Repe­ti­ti­i­le pen­tru o pie­sa durau 4–6 luni. A fost foar­te fru­mos. Câteo­da­tă pri­meam cos­tu­me si deco­ruri de pe Broa­dway, altă­da­tă erau con­fec­țio­na­te de noi și de părin­ții noș­tri, care volun­ta­ri­au pen­tru “Dra­ma Club”.

Care con­si­deri tu că sunt lucru­ri­le rele­van­te lega­te de Româ­nia și de Sta­te­le Uni­te in dome­ni­ul avi­a­ți­ei?

– Ambe­le sunt țări mem­bre NATO. Desi­gur, SUA are capa­bi­li­tați foar­te mari si un buget impre­sio­nant pen­tru avi­a­ție, com­pa­ra­tiv cu Roma­nia. Fra­ții Wri­ght au fost pio­ni­e­rii avi­a­ți­ei ame­ri­ca­ne. Des­pre româ­nii din avi­a­ție nu știu prea mult, nu prea se știe, de fapt, in SUA. Totuși, in sala pio­ni­e­ri­lor avi­a­ți­ei inter­națio­na­le de la Muze­ul Aeru­lui si Spa­ți­u­lui din Washin­gton DC, am obser­vat că sunt nomi­na­li­zați și avi­a­to­rii români Aurel Vlai­cu, Tra­ian Vuia și Henri Coan­dăSma­ran­da Brăes­cu este o avi­a­toa­re extra­or­di­na­ră din Româ­nia, care a dobo­rât recor­dul mondi­al la sal­tul cu para­șu­ta la Sacra­men­to, Cali­for­nia.

– Dacă ar fi să trans­miți un gând citi­to­ri­lor aces­tui inter­viu, ce ai dori să le spui? Ce ai dori să le spui în româ­nă? Dar în engle­ză?

– Pri­e­te­nii ame­ri­cani, pe care i‑am dus in vacan­ță să vizi­te­ze Româ­nia, au spus că avem o țară minu­na­tă, des­pre care nu ști­au nimic. Au fost feri­ciți să o vizi­te­ze și ne-au mul­țu­mit că i‑am invi­tat și le-am dat oca­zia să vadă ace­le locuri uni­ce.

- ”Use your uni­que gifts and talents, to make a diffe­ren­ce in the world!”

Inter­viu rea­li­zat de prof. dr. Ioan Iacob, pen­tru Jur­na­lul Bucu­rești­u­lui.


Man­ga­lia News, 16.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele