Taxa pe link, adoptată. Cum o să distrugă UE netul, sau o să‑l facă mai bun

0
491

Taxa pe link, adop­ta­tă. Cum o să dis­tru­gă UE netul sau o să‑l facă mai bun.

Uniu­nea Euro­pea­nă a vrut o legi­sla­ție nouă pen­tru inter­net, în spe­cial pen­tru copyri­ght. Cunos­cu­tă drept taxa pe link, legea a fost adop­ta­tă pe 12 sep­tem­brie în Par­la­men­tul European.

UE vrea ca prin noua legi­sla­ție de copyri­ght să cre­e­ze o pia­ță digi­ta­lă uni­ta­ră. Pro­ble­me­le de până acum, de unde și cele mai mari cri­tici, au fost adu­se pe baza arti­co­le­lor 11 și 13, adi­că taxa pe link și fil­tra­rea con­ți­nu­tu­lui de pe inter­net. 

Arti­co­le­le în cau­ză au fost res­pin­se în iulie 2018. Atunci, au fost 278 „pen­tru” și 318 „con­tra” cu 31 de abțineri.

Taxa pe link, cum îi zice și nume­le, pre­ve­de că dacă publici o infor­ma­ție cu link către un anu­mit site, va tre­bui să plă­tești o taxă către acel site. Aceas­ta este o măsu­ră lua­tă mai mult con­tra gigan­ți­lor agre­ga­tori de con­ți­nut ca Goo­gle și Face­bo­ok. Dau­na cola­te­ra­lă e în presă.

În ceea ce pri­veș­te fil­tra­rea de con­ți­nut, așa ceva nu are vre­un pre­ce­dent care să demon­stre­ze că func­țio­nea­ză. Încer­că­ri­le de până acum, încer­ca­te și de You­Tu­be, și de Face­bo­ok, dar și de alte site-uri mai mici, ara­tă că e ușor să sca­pe de sub con­trol. Un ast­fel de fil­tru poa­te fi foar­te ușor detur­nat ca să blo­che­ze con­ți­nut care n‑ar tre­bui blocat.

În mari­le trus­turi de pre­să din Euro­pa, taxa pe link și deci­zia de‑a veni cu o legi­sla­ție nouă au fost pri­mi­te cu o oare­ca­re bucu­rie. Media din UE a sus­ți­nut că aceas­tă deci­zie e ca o măsu­ră de pro­tec­ție con­tra Goo­gle, Face­bo­ok și alții, pen­tru că folo­sesc con­ți­nu­tul, fac bani, dar nu întorc atât de mult în veni­turi și către cre­a­to­rii de conținut.

Spe­ran­ța e că atât Goo­gle, cât și Face­bo­ok vor ajun­ge să plă­teas­că pen­tru con­ți­nut. E o spe­ran­ță care, foar­te pro­ba­bil, nu se va mate­ria­li­za. Tra­fi­cul va fi însă afec­tat prin nein­de­xa­re. La polul opus vor fi publi­ca­ții care își vor oferi con­ți­nu­tul gra­tu­it, ca până acum, pen­tru afi­șări din Goo­gle și Facebook.

Mai mult, pe playtech.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply