Structura anului școlar 2018–2019. Cursurile încep luni, 10 septembrie!

0
2893

Struc­tu­ra anu­lui șco­lar 2018–2019

Cur­su­ri­le anu­lui şco­lar 2018–2019 încep luni, 10 sep­tem­brie și însu­mea­ză 168 de zile lucră­toa­re (34 de săp­tămâni).

Struc­tu­ra anu­lui șco­lar cuprin­de:

- semes­trul I (10 sep­tem­brie 2018 — 1 febru­a­rie 2019);
— semes­trul al II-lea (11 febru­a­rie 2019 — 14 iunie 2019).

Vacanţe­le ele­vi­lor din toa­te ciclu­ri­le de învă­țământ sunt pro­gra­ma­te ast­fel:

-vacanţa de iar­nă (22 decem­brie 2018 — 13 ianu­a­rie 2019);
‑vacanţa inter­se­mes­tri­a­lă (2 — 10 febru­a­rie 2019);
‑vacanţa de pri­mă­va­ră (20 apri­lie — 5 mai 2019);
‑vacanţa de vară (15 iunie — 15 sep­tem­brie 2019).

Supli­men­tar, cla­se­le din învă­ţămân­tul pri­mar şi gru­pe­le din învă­ţămân­tul preş­co­lar bene­fi­ci­a­ză de vacanţă în săp­tămâ­na 27 octom­brie — 4 noiem­brie 2018.

Pen­tru cla­se­le ter­mi­na­le din învă­ţămân­tul liceal, anul şco­lar se înche­ie în data de 31 mai 2019, iar pen­tru cla­sa a VIII‑a, în data de 7 iunie 2019.

Pro­gra­mul naţio­nal „Şcoa­la alt­fel” are o dura­tă de 5 zile con­se­cu­ti­ve lucră­toa­re în tim­pul anu­lui şco­lar şi poa­te fi deru­lat în peri­oa­da 1 octom­brie 2018 — 31 mai 2019, pe baza unei pla­ni­fi­cări ce rămâ­ne la deci­zia şco­li­lor.

Des­fă­șu­ra­rea pro­gra­mu­lui „Şcoa­la alt­fel” nu coin­ci­de cu peri­oa­da alo­ca­tă susţi­ne­rii teze­lor semes­tri­a­le. Aces­tea vor avea loc, de regu­lă, la fina­lul semes­tre­lor, după par­cur­ge­rea pro­gra­mei şco­la­re, cu cel puţin trei săp­tămâni îna­in­te de fina­lul semes­tru­lui.

Eta­pe­le naţio­na­le ale olim­pi­a­de­lor şco­la­re se orga­ni­zea­ză, în gene­ral, în peri­oa­da vacanţei de pri­mă­va­ră, potri­vit unui calen­dar spe­ci­fic.

Uni­tă­ți­le de învă­țământ și Inspec­to­ra­te­le șco­la­re vor mar­ca prin mani­fes­tări spe­ci­fi­ce:

- 5 octom­brie — Ziua inter­națio­na­lă a edu­ca­ți­ei ;
— 5 iunie — Ziua învă­ță­to­ru­lui. (sur­sa: edu.ro).


Săr­ba­tori lega­le în 2019:

-1 ianu­a­rie (marți) — Anul Nou;
‑2 ianu­a­rie (mier­curi);
‑24 ianu­a­rie (joi) — Mica Uni­re;
‑26 apri­lie (vineri) — Vine­rea Mare;
‑28 apri­lie (dumi­ni­că) — Paști;
‑29 apri­lie (luni) — Paști;
‑1 mai (mier­curi) — Ziua Mun­cii;
‑1 iunie (sâm­bă­tă) — Ziua Copi­lu­lui;
‑16 iunie (dumi­ni­că) — Rusa­lii;
‑17 iunie (luni) — A doua zi de Rusa­lii;
‑15 august (joi) — Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui;
‑30 noiem­brie (sâm­bă­tă) — Sfân­tul Andrei;
‑1 Decem­brie (dumi­ni­ca) — Ziua Marii Uniri; Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei;
‑25 decem­brie (mier­curi) — Cră­ciun;
‑26 decem­brie (joi) — Cră­ciun.


Man­ga­lia News, 03.09.2019. sur­sa: didacticus.com


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply