Știți ce face Franța, ca să reconecteze consumatorii urbani cu mâncarea de la țară?

0
424

Știți ce face Fran­ța, ca să RECONECTEZE con­su­ma­to­rii urbani cu mân­ca­rea de la țară? 3,3 mili­oa­ne de fran­cezi (elevi, părinți, pro­fe­sori) petrec  o zi/an în fer­me fami­li­a­le țără­nești! 

Pen­tru a modi­fi­ca com­por­ta­men­tul ali­men­tar al fran­ce­zi­lor, de la pro­du­se ali­men­ta­re indus­tri­a­le fast-food, la pro­du­se ali­men­ta­re țără­nești, Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei din Fran­ța a orga­ni­zat un sis­tem inte­li­gent numit FERMA PEDAGOGICĂ, ce tri­mi­te 3,3 mili­oa­ne de vizitatori/an (din care 50 % sunt elevi; res­tul părinți și pro­fe­sori) în 1400 de fer­me țără­nești.

Sis­te­mul este com­pus la nivel națio­nal din 120 de rețe­le de fer­me agro-peda­go­gi­ce, din care cele mai cunos­cu­te sunt:

Bine ați Venit în Fer­mă (Bien­ve­nue en fer­me-600 de fer­me de agri­cul­tu­ră con­ven­țio­na­lă chi­mi­za­tă sau fer­me dura­bi­le) http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/

CIVAM: 100 de fer­me țără­nești http://www.civam.org/…/512-la-plateforme-collaborative-accu…

Accu­e­il Pay­san (AP — Pri­mi­re Țără­neas­că): 50 de fer­me țără­nești, de regu­lă eco­lo­gi­ce http://www.accueil-paysan.com/fr/

Grai­nes de savo­ir (Semin­țe­le Cunoști­in­țe­lor); 

G.I.F.A.E. (Grup. Inter­națio­nal de Fer­me de Ani­ma­ție și Edu­ca­ție);

Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei impu­ne o cur­ri­cu­lă peda­go­gi­că obli­ga­to­rie în func­ție de vâr­sta ele­vu­lui, în care cele 1400 de fami­lii ce pri­mesc elevi, urmea­ză o pre­gă­ti­re peda­go­gi­că afe­ren­tă. Fer­me­le sunt selec­ta­te pe prin­ci­pii diver­se pre­cum, soci­a­li­za­re ridi­ca­tă, aspect între­ți­nut al fer­mei, cali­ta­tea pri­mi­rii ele­vi­lor, ges­tiu­ne nivel de risc, asi­gu­ra­rea mesei, asi­gu­ra­rea trans­por­tu­lui (even­tu­al), loca­ție spe­ci­fi­că pen­tru pri­mi­rea cla­se­lor etc…

Acti­vi­tă­ți­le peda­go­gi­ce pre­su­pun uti­li­za­rea celor 5 orga­ne de simț (văz, auz, pipă­it, miros, gust) pe baza unei cur­ri­cu­le spe­cia­li­za­te. De regu­lă, țăran­ca ges­tio­nea­ză acti­vi­ta­tea peda­go­gi­că din fer­mă. Cea mai mare cere­re este pen­tru fer­me­le peda­go­gi­ce țără­nești eco­lo­gi­ce la nivel fami­li­al. Fie­că­rei fer­me peda­go­gi­ce îi revi­ne un flux anu­al de cca 2300 de per­soa­ne.

La o chel­tu­ia­lă medie (pen­tru mân­ca­re și ali­men­te) de 10 euro/persoană, fie­ca­re fer­mă peda­go­gi­că fran­ce­ză rea­li­zea­ză anu­al un venit minim de 23.000 de euro din acest tip de acti­vi­ta­te. (Avram Fitiu, Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele