Star crush – Teatru în Planetariu’, ‘Picături de istorie’ și ‘TEATRUE: Cărări între emoticoane și sentimente’, trei proiecte culturale originale ce se vor desfășura la Constanța

0
428

Star crush – Tea­tru în Pla­ne­ta­riu, Pică­tu­ri de isto­rie și TEATRUE: Cărări între emo­ti­coa­ne și sen­ti­men­te, sunt cele trei pro­iec­te cul­tu­ra­le ce se lansea­ză într‑o con­fe­rin­ță de pre­să ce va avea loc marți, 11 sep­tem­brie 2018, la ora 16.00, în sala Obser­va­to­ru­lui astro­no­mic de la Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii Con­stan­ța.

Orga­ni­za­to­rii vor pre­zen­ta cele trei pro­iec­te cul­tu­ra­le finan­ța­te de Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal (AFCN), pe care Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Geor­gi­a­na Rusu și Rusu I. Geor­gi­a­na PFA le au în deru­la­re în aceas­tă peri­oa­dă, și anu­me:

1. Star crush – Tea­tru în Pla­ne­ta­riu. Aria tema­ti­că „Arte­le spec­ta­co­lu­lui — Tea­tru”; buget total 89.000 lei (80.000 finan­ța­re AFCN, 9.000 lei con­tri­bu­ție pro­prie). Par­te­ner: Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii Con­stan­ța. Pro­iec­tul pre­su­pu­ne:

a) pro­duc­tia unui spec­ta­col de tea­tru, pe baza sce­na­ri­u­lui dra­ma­tur­gu­lui clu­jean Cris­ti­a­na Boj­te Keres­z­tes (31 ani). Spec­ta­co­lul se va numi “Star crush” si va cuprin­de ele­men­te adap­ta­te si com­bi­na­te din pie­se­le de tea­tru “Stea­ua fara nume” si “Visul unei nopti de vara”, din poe­zia “Lucea­fa­rul”, din fil­mul “Star Wars” si din jocul video “Star­craft”.

Intre­gul fir epic este spe­cial con­ce­put pen­tru des­fa­su­ra­rea spec­ta­co­lu­lui in Pla­ne­ta­ri­ul Con­stan­ta, folo­sind in spri­ji­nul jocu­lui acto­ri­lor ele­men­te sono­re si muzi­ca­le de mare impact (sala Pla­ne­ta­ri­u­lui asi­gu­ra o acus­ti­ca impe­ca­bi­la) pre­cum si spec­ta­cu­loa­se pro­iec­tii rea­li­za­te in cupo­la Pla­ne­ta­ri­u­lui, ima­gini care dez­vă­lu­ie tai­ne­le Uni­ver­su­lui şi ale sis­te­mu­lui nos­tru solar: ste­le, pla­ne­te, Luna, con­ste­la­ţii, con­ste­la­ţii zod­ia­ca­le, come­te, mete­ori, for­ma­rea ano­tim­pu­ri­lor, echi­no­cţii şi sols­ti­ţii, eclip­se de Soa­re şi de Lună;

b) orga­ni­za­rea a 12 repre­zen­ta­tii ale spec­ta­co­lu­lui, in mod GRATUIT, la Pla­ne­ta­ri­ul Con­stan­ta, în peri­oa­da 19 sep­tem­brie — 3 noiem­brie 2018, ince­pand cu ora 19:00, de catre acto­rii si cu supor­tul teh­nic al spe­cia­lis­ti­lor com­pa­niei inde­pen­den­te de tea­tru Lui­’s Arts.

2. Pică­tu­ri de isto­rie. Aria tema­ti­că „Patri­mo­niu Cul­tu­ral Mate­ri­al”, buget total 61.500 lei (55.000 lei finan­ța­re AFCN, 6.500 lei con­tri­bu­ție pro­prie). Par­te­neri: Tea­trul de Stat Con­stan­ța, Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța. Pro­iec­tul “Pica­turi de isto­rie” isi pro­pu­ne pune­rea in valoa­re prin mij­loa­ce artis­ti­ce a situ­lui arhe­o­lo­gic din Pia­ța Ovi­diu.

Pro­iec­tul pre­su­pu­ne pro­duc­tia unui spec­ta­col de tea­tru labi­rint si rea­li­za­rea unei repre­zen­ta­tii a aces­tui spec­ta­col, sâm­bă­tă, 15 sep­tem­brie 2018, înce­pand cu ora 20:30. Nobi­la Epi­fa­nia, legio­na­rul vete­ran Vale­ri­us Ger­ma­nus, negus­to­rul grec Ascle­pi­a­des, gla­di­a­to­rii Argu­tos și Skir­tos, dar si ves­ti­tul poet latin Ovi­di­us sunt per­so­na­je­le prin­ci­pa­le care se vor pre­zen­ta în fața publi­cu­lui de secol XXI, pen­tru a‑și spu­ne poveș­ti­le de via­ță… și de moar­te.

De pe urma lor avem ca mar­tu­rii pes­te vea­curi inscrip­ți­i­le lăsa­te pe pie­tre­le lor fune­ra­re din necro­po­la de secol IIIII sau ver­su­ri­le poe­tu­lui Ovi­di­us, iar aces­te cuvin­te de adio sunt mesa­je extra­or­di­na­re, de natu­ră să cre­e­ze împre­u­nă o fres­că uni­ta­ră a aces­tui oraș de la malul Pon­tu­lui Euxin. Per­so­na­je­le prin­ci­pa­le ale spec­ta­co­lu­lui sunt locu­i­tori ai Tomi­su­lui de acum doua mile­nii, care își spun bucu­ri­i­le și împli­ni­ri­le avu­te, dra­me­le tră­i­te, tris­te­ți­le, remu­ș­că­ri­le, reu­șind ast­fel să recom­pu­nă, prin inter­me­di­ul aces­tui spec­ta­col, via­ța vechii cetati.

3. TEATRUE: Cărări între emo­ti­coa­ne și sen­ti­men­te. Aria tema­ti­că „Arte­le spec­ta­co­lu­lui — Tea­tru”, buget total 89.000 lei (80.000 lei finan­ța­re AFCN, 9.000 lei con­tri­bu­ție pro­prie). Par­te­neri: Tea­trul de Stat Con­stan­ța, Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța. Pro­iec­tul “TEA’TRUE: carari intre emo­ti­coa­ne si sen­ti­men­te” este menit sa faci­li­te­ze acce­sul orga­ni­zat si gra­tu­it al lice­e­ni­lor con­stan­te­ni la spec­ta­co­le de tea­tru. Pen­tru atin­ge­rea sco­pu­ri­lor si obiec­ti­ve­lor si in vede­rea obti­ne­rii unui impact con­sis­tent la publi­cul tânar, in cadrul aces­tui pro­iect se vor rea­li­za:

- pro­duc­tia unui spec­ta­col de tea­tru pen­tru tine­ret, pe baza sce­na­ri­u­lui dra­ma­tur­gu­lui clu­jean Cris­ti­a­na Boj­te Keres­z­tes (31 ani). Spec­ta­co­lul se va numi “Emo­ti­con skin” si se bazea­za pe un sce­na­riu si o abor­da­re care au adre­sa­bi­li­ta­te direc­ta catre gene­ra­tia tana­ra. Firul dra­ma­tic repre­zin­tă o cer­ce­ta­re suc­cin­tă a soci­e­tă­ții de astăzi, sco­tand in evi­den­ta fap­tul ca medi­ul soci­al actu­al pre­dis­pu­ne tine­rii la atro­fi­e­rea emo­tio­na­la si sen­ti­men­ta­la, aspect cau­zat de fap­tul ca aces­tia petrec prea mult timp in medi­ul onli­ne, uitand sa “sim­ta”, sa “tra­ias­ca” cu ade­va­rat. Para­le­la din­tre lumea rea­la si cea vir­tu­a­la dă naș­te­re la o radi­o­gra­fie a trans­for­mă­rii psi­ho­lo­gi­ce a soci­e­tă­ții din ulti­mii 25 de ani, din punct de vede­re soci­al, poli­tic si cul­tu­ral.

- orga­ni­za­rea a 12 repre­zen­ta­tii ale spec­ta­co­lu­lui, in mod GRATUIT, la Tea­trul de Stat Con­stan­ta, în peri­oa­da 1 octom­brie — 6 noiem­brie 2018, ince­pand cu ora 19:00, de catre acto­rii com­pa­niei inde­pen­den­te de tea­tru Lui­’s Arts si cu supor­tul teh­nic al Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ta. La repre­zen­ta­tii vor asis­ta elevi ai lice­e­lor din muni­ci­pi­ul Con­stan­ta, care vor veni la tea­tru in mod orga­ni­zat, con­form pro­gra­ma­rii rea­li­za­te împre­u­nă cu Inspec­to­ra­tul Sco­lar Jude­tean Con­stan­ta, par­te­ner in acest pro­iect.


Man­ga­lia News, 11.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply