Roxana Mărăcineanu, ministrul Sportului din Franța: „Nu am fost niciodată atât de emoționată ca atunci când am auzit imnul României la Olimpiadă”

0
357

Roxa­na Mără­ci­nea­nu, minis­trul Spor­tu­lui din Fran­ța: „Nu am fost nici­o­da­tă atât de emo­țio­na­tă ca atunci când am auzit imnul Româ­ni­ei la Olim­pi­a­dă”.

Roxa­na Mără­ci­nea­nu este noul minis­tru al Spor­tu­lui în Fran­ța, după ce pre­șe­din­te­le Emma­nu­el Macron a sem­nat, marți, decre­tul de numi­re. Într-un inter­viu acor­dat în luna decem­brie a anu­lui tre­cut publi­ca­ți­ei Le Pari­sien, fos­ta îno­tă­toa­re, cu dub­lă cetă­țe­nie, româ­nă și fran­ce­ză, poves­tea că atunci când a obți­nut meda­lia de argint la Olim­pi­a­da de la Syd­ney, s‑a gân­dit că imnul Româ­ni­ei se cân­tă pen­tru ea.

Mără­ci­nea­nu, care vor­beș­te flu­ent cinci lim­bi stră­i­ne, prin­tre care și româ­na, poves­teș­te cum a ajuns în Fran­ța când avea doar nouă ani și cât de mult i‑a lip­sit Româ­nia în peri­oa­da în care nu se putea întoar­ce în țara în care s‑a năs­cut.

La sfâr­și­tul verii anu­lui 1984, un vapor „mare ca o clă­di­re” a condus‑o pe micu­ța român­că, Roxa­na Mără­ci­nea­nu, în vâr­stă de 9 ani, „la sigu­ran­ță”. „Am locu­it în Bucu­rești și tatăl meu a fost tri­mis să mun­ceas­că în Alger (era ingi­ner civil)”, își amin­teș­te fos­ta cam­pi­oa­nă mondi­a­lă din 1998. „Mama și fra­te­le meu s‑au ală­tu­rat lui și a fost rân­dul meu să îi urmez. După ce am ajuns aco­lo, în loc să ne întoar­cem în Româ­nia, ne-am îmbar­cat spre Fran­ța… Nu am înțe­les cu ade­vă­rat ce se întâm­pla’, a poves­tit Roxa­na.

Aju­nși în Hexa­gon, au mers în Paris și au cerut azil poli­tic. „Nu am putut să mer­gem la hotel, nu cunoș­team pe nimeni în Paris, așa că a tre­bu­it să dor­mim câte­va nopți în mași­na noas­tră Rena­ult 16. Dar pen­tru noi era o aven­tu­ră, a fost dis­trac­tiv, nu era nimic rău…” , mai spu­ne noul minis­tru fran­cez. Totuși, în luni­le care au urmat, plân­gea noap­tea sin­gu­ră în pat, spu­nând că „vrea aca­să”.

Mai mult, in libertatea.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply