REPLICA: Cristian Radu, INTERVIU despre proiectele cu fonduri europene şi garajele demolate; care este singura întrebare la care nu răspunde!

0
1221

REPLICA: Cris­ti­an Radu, INTERVIU des­pre pro­iec­te­le cu fon­duri euro­pe­ne şi gara­je­le demo­la­te; care este sin­gu­ra între­ba­re la care nu răs­pun­de!

Atmosfe­ra din Con­si­li­ul Local este rela­tiv cal­mă, cu excep­ția câtor­va colegi, care dez­in­for­mea­ză gro­tesc, dar le este ruși­ne să spu­nă din ce par­ti­de fac par­te”.

Dis­cu­ţii aprin­se, în ulti­ma peri­oa­dă, la Man­ga­lia, pe tema gara­je­lor demo­la­te de admi­nis­tra­ţia loca­lă. Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a decla­rat în cadrul unui inter­viu acor­dat coti­dia­nu­lui “Repli­ca” de Con­stanţa, cum vede lucru­ri­le.

Un fost pri­mar, veș­ni­cul can­di­dat (Zan­fir Ior­guş – n.r.), i‑a păcă­lit pe unii deți­nă­tori de gara­je că îi aju­tă, în instan­ță, să-și păs­tre­ze con­struc­ți­i­le ile­ga­le de pe dome­ni­ul public.

Oame­nii au plătit sume fru­mu­șe­le unui avo­cat, fost secre­tar de muni­ci­piu, pe vre­mea res­pec­ti­vu­lui pri­mar, dar în instan­ță au pier­dut, întru­cât nici o lege din țara asta nu îți dă voie să ocupi abu­ziv dome­ni­ul public. De ace­ea, fac încă o dată apel la cetă­țe­nii Man­ga­li­ei să nu se mai lase induși în eroa­re de tot felul de poli­truci care nu au adus un leu în Man­ga­lia, deși sunt mem­bri ai par­ti­de­lor afla­te la guver­na­re”, a spus Radu. Mai mult, el a comen­tat, refe­rin­du-se la con­si­li­e­rii locali care îl con­tes­tă, că aceş­tia dez­in­for­mea­ză gro­so­lan, însă… le este ruşi­ne în faţa oame­ni­lor de un sin­gur lucru: să îşi declare apar­te­neţa poli­ti­că!

Însă, de depar­te, cel mai dis­cu­tat subiect în cadrul inter­vi­u­lui a fost cel legat de pro­iec­te­le cu fon­duri euro­pe­ne, asta în con­di­ţi­i­le în care i se impu­tă că nu rea­li­zea­ză mare lucru. Radu con­tra­zi­ce însă aces­te cri­tici, afir­mând, prin­tre alte­le: „În pri­mul man­dat, am acce­sat fon­duri UE pe final de exer­ci­țiu finan­ci­ar euro­pean, așa cum v‑am expli­cat. Din aceas­tă cau­ză, am avut ter­me­ne limi­ta­te de imple­men­ta­re a pro­iec­te­lor, iar unii con­struc­tori au ter­gi­ver­sat lucră­ri­le din diver­se moti­ve, chiar și de ordin poli­tic. Totuși, vă infor­mez că sun­tem în pro­ces cu acei con­struc­tori care trag de timp în mod nejus­ti­fi­cat, pen­tru a recu­pe­ra în instan­ță sume­le plăti­te din buge­tul local”.

Repor­ter: Din câte știm, aveți o serie de pro­iec­te cu fon­duri euro­pe­ne. Care sunt, mai exact, aces­tea?

Radu Cris­ti­an: Într-ade­văr, Pri­mă­ria Man­ga­lia a depus, în ulti­ma peri­oa­dă, aproa­pe 20 de pro­iec­te, în vede­rea obți­ne­rii finan­ță­rii euro­pe­ne sau guver­na­men­ta­le. Aces­tea sunt în dife­ri­te sta­dii de eva­lu­a­re și apro­ba­re, une­le fiind deja con­trac­ta­te, alte­le abia depu­se. Vreau să pre­ci­zez pe aceas­tă cale că valoa­rea tota­lă a aces­tor pro­iec­te este de apro­xi­ma­tiv 50 de mili­oa­ne de euro. Dacă vom acce­sa toa­te aces­te finan­țări neram­bu­r­sa­bi­le, banii se duc în infras­truc­tu­ra ruti­e­ră, dezvol­ta­re turis­ti­că, edu­ca­ție și sănă­ta­te.

Rep.: Ce ați făcut până acum cu fon­duri UE, la Man­ga­lia?

R.C.: Pri­mul pro­iect cu finan­ța­re euro­pea­nă a fost rea­li­zat în 2013, la un an de la pre­lu­a­rea man­da­tu­lui de pri­mar. Este vor­ba des­pre Clu­bul Nau­tic din Por­tul Turis­tic, o clă­di­re moder­nă, în care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea, acum, mai mul­te insti­tu­ții și soci­e­tăți cu pro­fil nau­tic.

În ulti­mii ani, am mai acce­sat fon­duri UE pen­tru ame­na­ja­rea Par­cu­lui Ever­gre­en, pe locul unei fos­te sta­ții de betoa­ne, rea­bi­li­ta­rea fale­zei Nept­un și a zonei „La stea­guri”, pre­cum și moder­ni­za­rea Ale­ii Tei­lor, zona de pro­men­a­dă a ora­șu­lui. Pre­ci­zez că, la pre­lu­a­rea man­da­tu­lui, în 2012, axe­le euro­pe­ne de finan­ța­re erau deja epu­i­za­te pe exer­ci­ți­ul finan­ci­ar 2007–2013. Tot ce am putut acce­sa a fost din eco­no­mi­i­le gene­ra­te pe diver­se dome­nii de finan­ța­re.

Rep.: Cât durea­ză un pro­iect cu finan­ța­re UE, de la întoc­mi­re până la imple­men­ta­re?

R.C.: Pot să vă răs­pund prin­tr-un exem­plu edi­fi­ca­tor. La pro­iec­tul de rea­bi­li­ta­re a sta­țiu­nii Saturn am înce­put să lucrăm încă din vara anu­lui 2016. Am depus pro­iec­tul în luna noiem­brie, 2016, iar sem­na­rea con­trac­tu­lui de finan­ța­re a avut loc abia în 30 august, 2018. Acum sun­tem în peri­oa­da de lici­ta­ție, care poa­te dura până la 6 luni. Ulte­ri­or, vom înce­pe lucră­ri­le în teren, care au 12 luni ter­men de exe­cu­ție. Sper să nu întâm­pi­năm pro­ble­me nepre­vă­zu­te pe dura­ta imple­men­tă­rii pro­iec­tu­lui.

Rep.: Așa­dar, un pro­iect cu finan­ța­re UE poa­te dura chiar și trei ani. În acest fel, câți ani vă tre­bu­ie pen­tru rea­li­za­rea tutu­ror pro­iec­te­lor pro­pu­se?

R.C.: Din păca­te, este o rea­li­ta­te tris­tă, la nivel națio­nal. Pe de o par­te, fon­du­ri­le euro­pe­ne repre­zin­tă sin­gu­ră sur­să de dezvol­ta­re loca­lă, dar pe de altă par­te ne lovim dese­ori de biro­cra­ție și legi­sla­ția stu­foa­să. Cu toa­te aces­tea, mer­gem îna­in­te!

Rep.: De ce se nasc, de fie­ca­re dată, con­tro­ver­se când anun­țați ast­fel de pro­iec­te — ba blo­ca­je, ba acu­za­ții că de fapt nu le veți face cu bani euro­peni, ci din fon­duri pro­prii?

R.C.: În pri­mul man­dat, am acce­sat fon­duri UE pe final de exer­ci­țiu finan­ci­ar euro­pean, așa cum v‑am expli­cat. Din aceas­tă cau­ză, am avut ter­me­ne limi­ta­te de imple­men­ta­re a pro­iec­te­lor, iar unii con­struc­tori au ter­gi­ver­sat lucră­ri­le din diver­se moti­ve, chiar și de ordin poli­tic. Totuși, vă infor­mez că sun­tem în pro­ces cu acei con­struc­tori care trag de timp în mod nejus­ti­fi­cat, pen­tru a recu­pe­ra în instan­ță sume­le plăti­te din buge­tul local.

Rep.: În afa­ră de Saturn, ce pro­iec­te ați mai depus și când vă apu­cați de lucrări?

R.C.: În ordi­nea obți­ne­rii finan­ță­rii euro­pe­ne, Satur­nul este deja con­trac­tat, așa cum v‑am mai spus. Sper ca până la sfâr­și­tul aces­tui an să sem­năm con­trac­te­le pen­tru rea­bi­li­ta­rea Bise­ri­cii „Sf. Ghe­or­ghe” — monu­ment istoric‑, moder­ni­za­rea Pie­ței Repu­bli­cii și a fale­zei Man­ga­lia-Saturn, asfal­ta­rea unui număr de 17 străzi din oraș, pre­cum și moder­ni­za­rea sta­țiu­nii Nept­un. Așa­dar, avem încă 5 pro­iec­te pen­tru care vom sem­na con­trac­te­le de finan­ța­re în urmă­toa­rea peri­oa­dă, lucră­ri­le urmând să dema­re­ze la înce­pu­tul anu­lui vii­tor.

Rep.: Păi, ați spus că aveți mai mul­te pro­iec­te cu finan­ța­re UE. Care sunt cele­lal­te?

R.C.: V‑am enu­me­rat pro­iec­te­le intra­te în finan­ța­re sau afla­te în pre-con­trac­ta­re. Pe lân­gă aces­tea, care vor fi sigur imple­men­ta­te, am depus și alte­le, afla­te în dife­ri­te sta­dii de eva­lu­a­re. Este vor­ba des­pre trei pro­iec­te de rea­bi­li­ta­rea ter­mi­că a unor uni­tăți de învă­țământ — gră­din­ță, școa­lă, liceu -, un alt pro­iect care pri­veș­te con­struc­ția unei noi uni­tăți de învă­țământ, pe locul Șco­lii nr. 5, dar și imple­men­ta­rea Pla­nu­lui de Mobi­li­ta­te Urba­nă, care pre­su­pu­ne achi­zi­ția de mij­loa­ce de trans­port în comun și rea­bi­li­ta­rea căi­lor de rula­re a aces­to­ra.

De ase­me­nea, am depus pro­iect pen­tru o bază de agre­ment, cu bazin de înot și teren de sport mul­ti­func­țio­nal. Nu în ulti­mul rând, acce­săm fon­duri UE pen­tru locu­in­țe soci­a­le, con­stru­i­te pe locul fos­te­lor barăci insa­lu­bre de la mar­gi­nea car­ti­e­ru­lui de case. Tot­o­da­tă, atra­gem bani euro­peni pen­tru rea­bi­li­ta­rea ilu­mi­na­tu­lui public, moder­ni­za­rea Gră­di­nii de vară „Farul”, pre­cum și extin­de­rea Ambu­la­to­ri­u­lui din cadrul Spi­ta­lu­lui muni­ci­pal.

Rep.: De la Guvern pen­tru ce ați pri­mit bani?

R.C.: Pen­tru pro­iec­tul de coge­ne­ra­re, cu motoa­re ter­mi­ce, cu sco­pul redu­ce­rii cos­tu­ri­lor cu încă­l­zi­rea, pe tim­pul ier­nii. Am sem­nat con­trac­tul de finan­ța­re, iar luna aceas­ta încep lucră­ri­le. ANL finan­țea­ză con­struc­ția unui bloc pen­tru cadre­le medi­ca­le din Man­ga­lia, pro­iec­tul fiind în deru­la­re.

De ase­me­nea, prin PNDL am pri­mit finan­ța­re pen­tru înfi­in­ța­rea rețe­lei de apă-canal, asfal­ta­re și tro­tu­a­re pe mai mul­te străzi din car­ti­e­rul Dobro­gea 2. Rea­min­tesc și fap­tul că, oda­tă cu des­chi­de­rea nou­lui an șco­lar, am inau­gu­rat Sala de Sport de la Școa­la nr 2, din Man­ga­lia. Pro­iec­tul a fost finan­țat de CNI, în baza unui dosar depus de Pri­mă­ria Man­ga­lia, încă din 2014. Cerem, în con­ti­nu­a­re, finan­ța­re și pen­tru o sală de sport la Școa­la nr. 3.

Rep.: Mai aveți și scan­da­lul gara­je­lor. Situ­a­ția se tran­șea­ză în instan­ță, sau care este ade­vă­rul?

R.C.: Scan­da­lul nu îl pro­vo­căm noi, ci unii poli­ti­ceni locali, care încear­că să obți­nă capi­tal elec­to­ral din pro­ble­me­le oame­ni­lor. Un fost pri­mar, veș­ni­cul can­di­dat (Zan­fir Ior­guş – n.r.), i‑a păcă­lit pe unii deți­nă­tori de gara­je că îi aju­tă, în instan­ță, să-și păs­tre­ze con­struc­ți­i­le ile­ga­le de pe dome­ni­ul public. Oame­nii au plătit sume fru­mu­șe­le unui avo­cat, fost secre­tar de muni­ci­piu, pe vre­mea res­pec­ti­vu­lui pri­mar, dar în instan­ță au pier­dut, întru­cât nici o lege din țara asta nu îți dă voie să ocupi abu­ziv dome­ni­ul public. De ace­ea, fac încă o dată apel la cetă­țe­nii Man­ga­li­ei să nu se mai lase induși în eroa­re de tot felul de poli­truci care nu au adus un leu în Man­ga­lia, deși sunt mem­bri ai par­ti­de­lor afla­te la guver­na­re.

Rep.: În con­di­ți­i­le în care nu aveți un man­dat toc­mai liniș­tit, ce vă deter­mi­nă să luați în cal­cul încă o can­di­da­tu­ră?

R.C.: Pri­mul man­dat a fost mult mai agi­tat. Aproa­pe doi ani am avut doar un con­si­li­er din 19 și tot am reu­șit să fac ceva pen­tru ora­șul nos­tru. Acum, atmosfe­ra din Con­si­li­ul Local este rela­tiv cal­mă, cu excep­ția câtor­va colegi, care dez­in­for­mea­ză popu­la­ția într-un mod gro­tesc, dar le este ruși­ne să spu­nă, în medi­ul on-line, din ce par­ti­de fac par­te. Can­di­da­tu­ra mea nu depi­de, câtuși de puțin, de acest aspect, ci exclu­siv de modul în care voi reu­și să-mi duc la bun sfâr­șit pro­iec­te­le asu­ma­te în fața con­ce­tă­țe­ni­lor mei. Doar ei mă vor jude­ca, la vot.

Rep.: Când înce­peți să faceți par­cări, în locul gara­je­lor dez­a­fec­ta­te?

R.C.: Aces­ta este cel mai impor­tant pro­iect al momen­tu­lui. Am întoc­mit docu­men­ta­ția și am transmis‑o, spre dez­ba­te­re, Con­si­li­u­lui Local. Ime­di­at după apro­ba­re, intrăm în pro­ce­du­ra de lici­ta­ție, în vede­rea dema­ră­rii lucră­ri­lor în teren. În aceas­tă toam­nă, vom ame­na­ja pri­me­le par­cări de reșe­din­ță, iar în car­ti­e­rul de case, înce­pem, cât de curând, lucră­ri­le la tro­tu­a­re.

Rep: Aveți timp să ter­mi­nați până la ale­geri, tot ce v‑ați pro­pus? Sau renun­țați la can­di­da­tu­ră, dacă se revi­ne la ale­ge­ri­le în două tururi?

R.C.: Din păca­te, imple­men­ta­rea pro­iec­te­lor nu depin­de doar de noi, cei din Pri­mă­rie, ci și de fac­tori externi, pre­cum legi­sla­ția, con­struc­to­rii, biro­cra­ția insti­tu­țio­na­lă și alte­le. Eu însă fac tot ce depin­de de mine pen­tru moder­ni­za­rea ora­șu­lui nos­tru. Cu ris­cul de a pier­de ale­ge­ri­le, pre­fer lucrul bine făcut, care să rezis­te în timp, nu spo­ie­li­le elec­to­ra­le apă­ru­te pes­te noap­te pen­tru a lua ochii votan­ți­lor. Atâ­ta timp cât îți faci trea­ba, ca pri­mar, nu con­tea­ză în câte tururi se votea­ză.

Rep.: Vă este tea­mă de con­tra­can­di­da­tul Zan­fir Ior­guş?

R.C.: Ca să citez un cla­sic în via­ță: Altă între­ba­re?

Rep.: Mulţu­mesc, atât.

Ale­xan­dra CUCU, replicaonline.ro, luni, 17 sep­tem­brie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply