Problema drepturilor comunităților românești din regiunile istorice, adusă în dezbatere de Mircea Diaconu la nivelul Parlamentului European

0
269

Pro­ble­ma drep­tu­ri­lor comu­ni­tă­ți­lor româ­nești din regiu­ni­le isto­ri­ce, adu­să în dez­ba­te­re de Mir­cea Dia­co­nu la nive­lul Par­la­men­tu­lui Euro­pean.

Mier­curi, 5 sep­tem­brie, la sedi­ul din Bru­xe­l­les al Par­la­men­tu­lui Euro­pean va avea loc con­fe­rin­ța inti­tu­la­tă „Româ­nia și regiu­ni­le isto­ri­ce în Anul Cen­te­nar: cul­tu­ră, iden­ti­ta­te, valori euro­pe­ne”, orga­ni­za­tă cu spri­ji­nul euro­de­pu­ta­tu­lui Mir­cea Dia­co­nu, la ini­ția­ti­va Plat­for­mei Uni­o­nis­te „Acțiu­nea 2012”. La eve­ni­ment vor par­ti­ci­pa repre­zen­tanți ai comu­ni­tă­ți­lor româ­nești din regiu­ni­le isto­ri­ce, dar și din cadrul Uniu­nii Euro­pe­ne, pre­cum şi ai mediu­lui aca­de­mic, poli­tic și admi­nis­tra­tiv din Româ­nia și Repu­bli­ca Mol­do­va.

Con­fe­rin­ța se va des­fă­șu­ra sub for­ma unei audi­eri publi­ce meni­tă să iden­ti­fi­ce prin­ci­pa­le­le pro­ble­me ale comu­ni­tă­ți­lor româ­nești din regiu­ni­le isto­ri­ce. Un alt punct al dez­ba­te­ri­lor îl va repre­zen­ta direc­ția comu­nă a miș­că­rii uni­o­nis­te și a inte­gră­rii euro­pe­ne a Repu­bli­cii Mol­do­va.

În pofi­da unor întâm­plări ale ulti­mi­lor ani, sau mai bine zis, ale ulti­mu­lui secol, rămân totuși infi­nit mai mul­te lucru­ri­le care ne unesc, prin com­pa­ra­ţie cu dife­ren­țe­le care ne des­part. Iar în uni­ta­tea lumii româ­nești, care transcen­de gra­ni­țe­le actu­a­le ale Româ­ni­ei, stă che­ia ieși­rii noas­tre din labi­rint. În baza aces­tui crez per­so­nal, am răs­puns pro­pu­ne­rii făcu­te de Acțiu­nea 2012 de a refa­ce, în spi­rit, pen­tru câte­va cli­pe, Româ­nia Mare, la Bru­xe­l­les”a măr­tu­ri­sit Mir­cea Dia­co­nu.

În opi­nia euro­par­la­men­ta­ru­lui, comu­ni­tă­ți­le româ­nești din regiu­ni­le isto­ri­ce sunt ade­se­ori uita­te atunci când se vor­beș­te des­pre româ­nii din afa­ră gra­ni­țe­lor țării.

Și în Timoc, Cer­nă­uți, Ode­sa sau Basa­ra­bia tră­iesc români care sunt în ace­lași timp euro­peni, prin cul­tu­ră, și ale căror drep­turi tre­bu­ie res­pec­ta­te. Este poa­te nevo­ie de o abor­da­re mai impli­ca­tă la nivel națio­nal, dar e foar­te impor­tant ca și Uniu­nea Euro­pea­nă să pro­te­je­ze drep­tul la pro­pria cul­tu­ră al tutu­ror mino­ri­tă­ți­lor și, impli­cit, al comu­ni­tă­ți­lor româ­nești din dife­ri­te sta­te mem­bre sau par­te­ne­re ale Uniu­nii Euro­pe­ne. Cul­tu­ra noas­tră e iden­ti­ta­tea noas­tră”, a adă­u­gat euro­de­pu­ta­tul Mir­cea Dia­co­nu.

Între­gul eve­ni­ment va fi trans­mis live pe CaleaEuropeana.ro, mier­curi, 5 sep­tem­brie, în inter­va­lul orar 13.00 – 16.00 (14.00 – 17.00, ora Româ­ni­ei).


Man­ga­lia News, 1 sep­tem­brie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply