PMP Constanța, referitor la mutările politice din ALDE: ‘Unul mai bun nu avem, altul mai sărac nu ne trebuie’

0
255

PMP Con­stan­ța, refe­ri­tor la mută­ri­le poli­ti­ce din ALDE: ‘Unul mai bun nu avem, altul mai sărac nu ne tre­bu­ie’.

Par­ti­dul Miș­ca­rea Popu­la­ră, prin pre­șe­din­te­le Cla­u­diu-Ior­ga Palaz, având în vede­re ulti­me­le miș­cări din spa­ți­ul poli­tic con­stăn­țean, refe­ri­tor la mută­ri­le poli­ti­ce ale lui ALDE pri­vind înce­ta­rea man­da­tu­lui vice­pre­șe­din­te­lui Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța din par­tea for­ma­țiu­nii ALDE, face urmă­toa­re­le pre­ci­zări:

Refe­ri­tor la demer­su­ri­le vii­toa­re ale lui ALDE, în spa­te­le căro­ra se află depu­ta­tul Gerea Andrei, for­ma­țiu­nea poli­ti­că Miș­ca­rea Popu­la­ră, prin con­si­li­e­rii jude­țeni, NU VA SUSȚINE DEMERSURILE ALDE pen­tru func­ția de vice­pre­șe­din­te al Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

Con­si­de­răm că nu facem alt­ce­va decât să ne deli­mi­tăm de un drum pe care Andrei Gerea a ținut să îl ara­te de la bun înce­put, și anu­me că ALDE are pro­pria ”foa­ie de par­curs” și nici­de­cum pe cea a con­stăn­țe­ni­lor, de mul­te ori blo­când pro­iec­te ini­ția­te de Miș­ca­rea Popu­la­ră, pro­iec­te care erau în favoa­rea cetă­țe­ni­lor, dând direc­ti­ve repre­zen­tan­ți­lor ALDE din cadrul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, să ”trân­teas­că pro­iec­te­le lui Palaz”.

Con­si­der că demer­sul PMP este de bun augur în cadrul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, iar prin acest demers nu‑l vom mai lăsa pe ”jucă­to­rul” Gerea să se joa­ce cu soar­ta con­stăn­țe­ni­lor după bunul său plac, a decla­rat Cla­u­diu-Ior­ga Palaz.

PMP Con­stan­ța, 11.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele