Picături de istorie, spectacolul care a adus la viață poveștile Tomisului antic [galerie FOTO]

0
315

Pică­tu­ri de isto­rie, spec­ta­co­lul care a adus la via­ță poveș­ti­le Tomi­su­lui antic.

Spec­ta­co­lul „Pică­tu­ri de isto­rie”, care a avut loc sâm­bă­tă sea­ra, în cen­trul vechi al Con­stan­ței, a adus la via­ță o par­te din poveș­ti­le Tomi­su­lui Antic.

Apro­xi­ma­tiv 500 de oameni, care au urmat‑o ascul­tă­tori pe Tomis, „ghi­dul” peri­plu­lui cul­tu­ral-isto­ric, au plâns împre­u­nă cu Ceci­lia Arte­mi­sa și Perin­thos, au spe­rat împre­u­nă cu Epi­fa­nia și mama sa, au fost soli­dari cu mare­le Ovi­di­us, i‑au căi­nat pe Ascle­pi­a­des și pe doica fii­lor aces­tu­ia, s‑au spe­ri­at de Heca­te, s‑au mân­drit cu legio­na­rul Vale­ri­us Ger­ma­nus și cu soția aces­tu­ia, Cla­u­dia Iulia, s‑au amu­zat cu gla­di­a­to­rul Argu­tos cel șiret, s‑au iden­ti­fi­cat cu cei care au dat nume­le aces­tui oraș: Con­stan­tin, Con­stan­tia și Ele­na.

Din­co­lo de poveș­ti­le adu­se la via­ță, spec­ta­co­lul a fost ine­dit prin modul de pune­re în sce­nă: iti­ne­rant. S‑a ple­cat de la păr­cu­le­țul din fața Edi­fi­ci­u­lui Roman cu Mozaic, s‑a tre­cut prin mozaic, până în cur­tea inte­ri­oa­ră, și s‑a ter­mi­nat la ter­me­le roma­ne.

A fost mag­ni­fic. Prin jocul minu­nat al acto­ri­lor care s‑au între­cut pe ei înșiși în aceas­tă monta­re ati­pi­că, pli­na de nepre­vă­zut, prin sce­na­ri­ul plin de esen­ță, prin sce­no­gra­fia impre­sio­nan­tă, prin regia îndrăz­nea­ță și pli­nă de solu­ții ino­va­toa­re pen­tru toa­te pro­vo­că­ri­le spe­ci­fi­ce unui ast­fel de text și mai ales ale unui spa­tiu de joc necon­ven­țio­nal pre­cum cel de la Mozaic, prin fee­ria de lumini, prin muzi­că, am reu­sit din nou să „facem pie­tre­le să vor­beas­că și să plân­gă”, adi­că să însu­fle­țim niș­te ele­men­te de patri­mo­niu ine­s­ti­ma­bi­le, de a căror exis­ten­ță, valoa­re și impor­tan­ță uităm, din păca­te, din ce în ce mai des… Or, în aces­te con­di­ții, nu pot decât să mă bucur și să fiu mân­dru că apro­xi­ma­tiv 500 de oameni au ascul­tat, au văzut și au tră­it prin inter­me­di­ul acto­ri­lor câte­va din poveș­ti­le de via­ță și de moar­te ale unor oameni, con­stăn­țeni ca mine, ca tine, ca noi, care au tră­it în ora­șul aces­ta acum 2000 de ani. Sin­cer, mai mulți decât eu, unul, m‑aș fi aștep­tat”, spu­ne Sebi Pătru­n­jei, coor­do­na­to­rul pro­iec­tu­lui.

Publi­cul a fost foar­te atent pe par­cur­sul între­gii pie­se, dova­dă fiind și liniș­tea depli­nă în care i‑a ascul­tat pe actori.

Orga­ni­za­to­rii nu trec pes­te un inci­dent care s‑a petre­cut la spec­ta­col: o tână­ră a stat pe una din­tre pie­tre­le din par­cul de la ter­me­le roma­ne, pia­tră care s‑a depla­sat din locul ei, fata căzând în gol cir­ca doi metri. „Spe­răm că totul e în regu­lă, am înțe­les că nu e nimic grav, și că o să‑i trea­că și spe­ri­e­tu­ra, pen­tru ca întâm­pla­rea să nu devi­nă decât o amin­ti­re amu­zan­tă, de poves­tit pri­e­te­ni­lor la ban­chet”, a spus Sebi Pătru­n­jei.

Regia artis­ti­că, sce­no­gra­fia și sce­na­ri­ul au fost sem­na­te de Dana Dumi­tres­cu, direc­toa­rea Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța, muzi­ca de Adri­an Mihai, iar docu­men­ta­rea îi apar­ți­ne scri­i­to­ru­lui Cris­ti­an Cea­le­ra. Din dis­tri­bu­ție au făcut par­te: Lau­ra Ior­dan Adri­an, Maria Lupu, Ali­na Man­țu, Ana-Maria Ște­fan, Andrei Can­ta­ra­giu, Adri­an Dumi­tres­cu, Remus Archip, Ale­xan­dru Aga­fi­tei, Adri­an Mihai și Cos­min Miha­le.

Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui a fost de 61.500 de lei, din care finan­ța­rea neram­bu­r­sa­bi­lă din par­tea AFCN a fost de 55.000 de lei, iar con­tri­bu­ția pro­prie a Rusu I. Geor­gi­a­na P.F.A a fost de 6.500 de lei.

Orga­ni­za­to­rii au mul­țu­mit finan­ța­to­ru­lui și par­te­ne­ri­lor.

Mul­țu­mim AFCN pen­tru că ne‑a ară­tat încre­de­re de la înce­put. Tim­pul a dove­dit că nu le-am înșe­lat încre­de­rea. Este al șase­lea pro­iect înche­iat cu suc­ces în doar un an și jumă­ta­te și mai avem două în deru­la­re. Mul­țu­mim și par­te­ne­ri­lor, Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța și Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța pen­tru înțe­le­ge­re și suport.”, a con­chis Sebi Pătru­n­jei.


Man­ga­lia News, 17.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply