Oficial. Noile tarife de racordare la gaze valabile de luni. Ce spune Ordinul ANRE (document)

0
927

Ofi­ci­al. Noi­le tari­fe de racor­da­re la gaze vala­bi­le de luni. Ce spu­ne Ordi­nul ANRE (docu­ment).

În Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei par­tea I numă­rul 769/6.IX.2018 a fost publi­cat Ordi­nul pen­tru Auto­ri­tă­ţii Naţio­na­le de Regle­men­ta­re în dome­ni­ul Ener­gi­ei (ANRE) pen­tru apro­ba­rea pro­ce­su­lui de racor­da­re la sis­te­me­le de dis­tri­bu­ţie a gaze­lor natu­ra­le.

Actul nor­ma­tiv cu numă­rul 165 din 5 sep­tem­brie anul curent este sem­nat de preşe­din­te­le Auto­ri­tă­ţii, Dumi­tru Chi­ri­ţă şi va intra în vigoa­re de luni.

Ast­fel, con­form aces­tui Ordin branşa­rea şi avi­za­rea branşă­rii se tari­fea­ză în pre­zent cu sume cuprin­se între 1.500 şi 5.000 de lei, în fun­cţie de com­ple­xi­ta­tea lucră­ri­lor.

Noi­le tari­fe sta­bi­li­te acum de ANRE sunt maxi­ma­le şi por­nesc de la 450 de lei, pen­tru un debit de 10 mc/oră, ajun­gând la 4.500 de lei pen­tru un debit de 500 mc/oră.

Valoa­rea maxi­mă a tari­fu­lui de ana­li­ză a cere­rii de racor­da­re este de 70 de lei. De ase­me­nea, valoa­rea maxi­mă a cos­tu­ri­lor lega­te de veri­fi­ca­rea docu­men­ta­ţi­ei teh­ni­ce a insta­la­ţi­ei de racor­da­re este de 50 de lei. Cos­tu­ri­le lega­te de pro­iec­ta­rea insta­la­ţi­ei de racor­da­re pot ajun­ge până la valoa­rea maxi­mă de 300 de lei. Acti­vi­tă­ţi­le de urmă­ri­re a lucră­ri­lor, rece­pţie teh­ni­că şi pune­re în fun­cţiu­ne a insta­la­ţi­ei de racor­da­re în cazul racor­dă­rii la sis­te­mul de dis­tri­bu­ţie nu vor fi taxa­te.

Pen­tru cei care au înre­gis­trat soli­ci­tă­ri­le de racor­da­re la ope­ra­to­rii de dis­tri­bu­ţie până la data intră­rii în vigoa­re a ordi­nu­lui ANRE şi pen­tru care a fost înche­iat con­trac­tul de racor­da­re se apli­că tari­fe­le ante­ri­oa­re.

Pen­tru cei care au înre­gis­trat de racor­da­re la ope­ra­to­rii de dis­tri­bu­ţie până la data intră­rii în vigoa­re a ordi­nu­lui ANRE, dar nu a fost înche­iat con­trac­tul de racor­da­re, ope­ra­to­rul sis­te­mu­lui de dis­tri­bu­ţie are obli­ga­ţia să recal­cu­le­ze tari­ful pe baza pre­ve­de­ri­lor din noul ordin.

Ope­ra­to­rul tre­bu­ie, de ase­me­nea, să îl infor­meze pe soli­ci­tant de acest lucru în ter­men de 15 zile calen­da­ris­ti­ce de la intra­rea în vigoa­re a ordi­nu­lui.

În pro­ce­sul de sta­bi­li­re şi actu­a­li­za­re a noi­lor tari­fe, ANRE a avut, în prin­ci­pal, în vede­re cos­tu­ri­le rea­le ale pro­ce­su­lui de racor­da­re, urmă­rind tot­o­da­tă şi supor­ta­bi­li­ta­tea aces­tor cos­turi de către vii­to­rii uti­li­za­tori ai sis­te­me­lor de dis­tri­bu­ţie a gaze­lor natu­ra­le, tari­fe­le apro­ba­te având un carac­ter maxi­mal”, ara­tă insti­tu­ţia. Potri­vit ANRE, prin limi­ta­rea valo­ri­lor com­po­nen­te­lor de mai sus şi prin sta­bi­li­rea unui nivel maxim, Auto­ri­ta­tea a avut în vede­re pre­ve­ni­rea posi­bi­le­lor ten­dinţe de încăr­ca­re a cos­tu­ri­lor pen­tru fie­ca­re com­po­nen­tă a tari­fu­lui de racor­da­re, ceea ce ar fi con­dus la o majo­ra­rea accen­tu­a­tă şi nejus­ti­fi­ca­tă a aces­to­ra.

Deşi res­pon­sa­bi­li­ta­tea pro­ce­su­lui de racor­da­re revi­ne deţi­nă­to­ri­lor reţe­le­lor de dis­tri­bu­ţie, soli­ci­tanţii au drep­tul să alea­gă ope­ra­tori eco­no­mici auto­ri­za­ţi ANRE în regim con­cu­renţi­al pen­tru rea­li­za­rea acti­vi­tă­ţi­lor nece­sa­re pro­iec­tă­rii şi exe­cu­tă­rii insta­la­ţi­i­lor de racor­da­re.

Ast­fel, prin meto­da de regle­men­ta­re a tari­fe­lor de racor­da­re insti­tu­i­tă de ANRE se pro­mo­vea­ză con­cu­renţa între ope­ra­to­rii eco­no­mici auto­ri­za­ţi, vii­to­rii uti­li­za­tori ai sis­te­me­lor de dis­tri­bu­ţie având ast­fel posi­bi­li­ta­tea să alea­gă ope­ra­to­rul eco­no­mic cu care să efec­tu­e­ze lucră­ri­le nece­sa­re racor­dă­rii la cos­turi mini­me”, mai ara­tă Auto­ri­ta­tea.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro, 07.09.2018.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele