OFICIAL: Din această lună, sumele primite de asociaţii şi ONG-uri vor fi verificate de inspectorii financiari

1
331

OFICIAL: Din aceas­tă lună, sume­le pri­mi­te de aso­ci­a­ţii şi ONG-uri vor fi veri­fi­ca­te de inspec­to­rii finan­ci­ari.

Înce­pând de luni, 3 sep­tem­brie 2018, este în vigoa­rea un act nor­ma­tiv care sta­bi­leş­te că inspec­to­rii MFP vor con­tro­la sume­le de bani pri­mi­te de aso­ci­a­ţii şi orga­ni­za­ţii non-pro­fit (ONG-uri). Până acum, nu erau regle­men­ta­te meca­nis­me ori pro­ce­duri de veri­fi­ca­re a modu­lui în care sunt uti­li­za­ţi banii acor­da­ţi prin spon­so­ri­zări, de la buge­tul de stat ori din redi­re­cţio­na­rea impo­zi­tu­lui pe venit.

Mai exact, potri­vit OG nr. 18/2018 pri­vind regle­men­ta­rea unor măsuri în dome­ni­ul inspec­ției eco­no­mi­co-finan­ci­a­re efec­tu­a­te de Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce, inspec­to­rii MFP vor con­tro­la:

  • modul de res­pec­ta­re a uti­li­ză­rii mij­loa­ce­lor finan­ci­a­re și a bunu­ri­lor mate­ri­a­le pri­mi­te de bene­fi­ci­a­rii spon­so­ri­ză­ri­lor și mece­na­te­lor, în sco­pul pen­tru care au fost trans­fe­ra­te;
  • modul de res­pec­ta­re a uti­li­ză­rii fon­du­ri­lor pri­mi­te de bene­fi­ci­a­rii sume­lor redi­rec­țio­na­te din impo­zi­tul pe venit dato­rat de per­soa­ne­le fizi­ce, potri­vit pre­ve­de­ri­lor titlu­lui IV din Legea nr. 227/2015 pri­vind Codul fis­cal;
  • modul de uti­li­za­re a fon­du­ri­lor publi­ce acor­da­te de la buge­tul gene­ral con­so­li­dat pen­tru finanţa­rea aso­ci­a­ţi­i­lor şi fun­da­ţi­i­lor non-pro­fit.

Mai mult, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Ce ne facem oare cu asa zise­le aso­ci­a­tii cul­tu­ra­le care pri­mesc bani de la buge­te­le pri­ma­ri­i­lor fara motiv ?
    Spun fara motiv deo­a­re­ce con­du­ca­to­rii (patro­nii) aces­tor aso­ci­a­tii nu lucrea­za din pla­ce­re, ci pt bani. Nu sunt non-pro­fit.
    Fac dan­suri cu taxa, spor­turi diver­se cu taxa.si ma intreb ata­ta timp cat ele sunt un fel de SRL-uri, de ce tre­bu­ie sa le dam bani de la buget ? Pt ca nimeni nu veri­fi­ca rea­li­ta­tea din teren ? Faceyi son­da­je la memrii aso­ci­a­ti­ei si veti vedea ce iese

Leave a Reply