Obligaţie pentru toţi românii care stau la bloc. Se aplică de luni, 3 septembrie 2018

0
1833

Obli­ga­ţie pen­tru toţi româ­nii care stau la bloc. Se apli­că de luni, 3 sep­tem­brie 2018.

Înce­pu­tul aces­tei luni vine cu o schim­ba­re radi­ca­lă care afec­tea­ză majo­ri­ta­tea româ­ni­lor. Sunt afec­ta­ţi, în prin­ci­pal, cei cu dato­rii.

Admi­nis­tra­to­rii de bloc nu vor mai avea voie de luni să facă plă­ţi cu nume­rar, decât pen­tru chel­tu­ieli nepre­vă­zu­te de sub 1.000 de lei/lună, în rest, toţi banii aso­ci­a­ţi­ei tre­bu­ie rula­ţi prin ban­că, se ara­tă în noua lege a aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari.

Admi­nis­tra­to­rul este obli­gat să folo­seas­că pen­tru plă­ţi­le curen­te şi pen­tru înca­sări con­tul curent al aso­ci­a­ţi­ei, la care au acces pen­tru infor­ma­re toţi pro­pri­e­ta­rii din bloc, potri­vit noii legi. Actul nor­ma­tiv mai pre­ve­de că în acest cont sunt văr­sa­te, în ter­men de 24 de ore de la pri­mi­rea aces­to­ra, toa­te sume­le sau valo­ri­le pri­mi­te în nume­le sau în con­tul aso­ci­a­ţi­ei. Obli­ga­ţia intră în vigoa­re la sfârşi­tul lunii sep­tem­brie.

Con­tul ban­car poa­te fi folo­sit şi pen­tru pla­ta cote­lor luna­re de con­tri­bu­ţie la chel­tu­ie­li­le aso­ci­a­ţi­ei de către pro­pri­e­tari. Cu acor­dul aso­ci­a­ţi­ei de pro­pri­e­tari şi doar pen­tru pla­ta chel­tu­ie­li­lor nepre­vă­zu­te, admi­nis­tra­to­rul poa­te păs­tra în casi­e­rie nume­rar, în limi­ta unui pla­fon lunar de 1.000 lei.

Citiți mai mult în capital.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply