O tânără din România e noua senzaţie a muzicii trance şi viitoarea soţie a DJ-ului Markus Schulz [FOTO VIDEO]

0
412

O tână­ră din Româ­nia e noua sen­za­ţie a muzi­cii tran­ce şi vii­toa­rea soţie a DJ-ului Mar­kus Schulz.

Vii­toa­rea soţie a cele­bru­lui DJ Mar­kus Schulz, român­ca Adi­na Butar (32 de ani), este una din­tre reve­la­ţi­i­le nou­lui val de artis­te din muzi­ca tran­ce. Cei doi se vor căsă­tori vara vii­toa­re, la Ibi­za, dar cuplul intenţio­nea­ză să-şi ridi­ce o casă şi în România.

Pasio­na­tă din­tot­dea­u­na de muzi­că, Adi­na a lucrat încă din liceu la un post de radio din Deva, ora­şul ei natal. Câţi­va ani mai târ­ziu, tână­ra a ales Facul­ta­tea de Jur­na­lism şi intenţio­na să urmeze o carie­ră în tele­vi­ziu­ne. Nu s‑a întâm­plat aşa, pen­tru că pasiu­nea pen­tru muzi­că a fost prea mare, iar ulte­ri­or avea să‑i poar­te paşii pe mari­le sce­ne ale lumii.

În tim­pul lice­u­lui am lucrat la Naţio­nal Fm Deva, apro­xi­ma­tiv trei ani. Îmi amin­tesc că în cla­sa a XII‑a mer­geam la liceu de la 8.00 şi mereu mă învo­iam de la ulti­ma oră pen­tru că tre­bu­ia să ajung la radio. Aveam emi­siu­ne de luni până vineri de la 14.00 la 18.00, «Super Dri­ve» se numea. Iar în tim­pul emi­siu­nii, între inter­venţii, cân­tam mereu pie­se trance. 

Îmi amin­tesc că pe vre­mea ace­ea erau în vogă 4 Strin­gs cu «Take me away», Dido, ATB, Chi­ca­ne, Paul Van Dyk şi Mar­kus Schulz etc. Dacă mi-ar fi spus cine­va în peri­oa­da res­pec­ti­vă că cei pe care îi ascul­tam îmi vor fi pri­e­te­ni foar­te apro­pi­a­ţi şi ne vom întâl­ni mereu în tur­nee în toa­tă lumea, pro­ba­bil i‑aş fi spus că visea­ză“, îşi amin­teş­te Adi­na. Tot în peri­oa­da lice­u­lui a înfi­inţat o tru­pă de trei fete.

Una din­tre fete era cole­ga mea de ban­că, Moni­ca, iar cea­lal­tă Celia. Cân­tam la baluri de boboci sau la petre­ceri. Aşa au fost pri­mii paşi din carie­ră, aveam doar 16 ani“, ada­u­gă tânăra.

Mai mult, în m.adevarul.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply