Năpasta” de Caragiale, o premieră la Teatrul de Stat Constanta, în prestagiune

0
271

Năpas­ta” de Cara­gi­a­le, o pre­mie­ră la TSC, în pres­ta­giu­ne.

Tea­trul de Stat Con­stan­ța pre­zin­tă o pre­mie­ră îna­in­te de debu­tul ofi­ci­al al sta­giu­nii, care va avea loc la înce­pu­tul lunii octom­brie. Este vor­ba des­pre un spec­ta­col eve­ni­ment, care va înche­ia sâm­bă­tă, 8 sep­tem­brie, la ora 17, o mani­fes­ta­re a aro­mâ­ni­lor — Zile­le cul­tu­rii aro­mâ­ne. De ace­ea, spec­ta­co­lul după pie­sa „Năpas­ta” de Ion Luca Cara­gi­a­le, care a fost montat de regi­zo­rul Daniel Gri­go­re — Simion, va fi jucat, de aceas­tă dată, în dia­lec­tul aro­mân, urmând ca în sta­giu­ne să fie pre­zen­ta­tă și vari­an­ta în lim­ba româ­nă.

Intra­rea va fi gra­tu­i­tă, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, pen­tru care se vor dis­tri­bui tiche­te.

Năpas­ta este sin­gu­ra dra­mă scri­să de Cara­gi­a­le și ulti­ma pie­să a mare­lui dra­ma­turg român. În epo­ca în care a fost scri­să și repre­zen­ta­tă, a iscat mul­te pole­mici și con­tro­ver­se, con­de­ie­le mari ale epo­cii pro­nun­țân­du-se fie foar­te elo­gi­os (N. Ior­ga, C. Dobro­gea­nu-Ghe­rea), fie extrem de cri­tic (Paul Zari­fo­pol, Pom­pi­liu Con­stan­ti­ne­scu) în pri­vin­ța aces­tei pie­se.

Cele patru per­so­na­je vor fi inter­pre­ta­te de  Iri­na Ena­che — Anca, Tani Ște­fu — Dra­go­mir, Andrei Nico­lae Stro­es­cu — Ghe­or­ghe, Hara­lam­bie Gro­moș­tea­nu — Ion. Sce­no­gra­fia este sem­na­tă de Romu­lus Boicu.

Daniel Gri­go­re — Simion trans­mi­te câte­va infor­ma­ții des­pre con­cep­tul său regi­zo­ral:

Voi opta pen­tru o desfă­şu­ra­re pe două pla­nuri, unul real, al tex­tu­lui şi acţiu­nii pro­priu-zise şi altul de fla­sh­ba­ck, de tip oni­ric-psi­ho­lo­gic. Dacă, în pri­mul plan, pri­mim numai infor­ma­ţia stric­tă a tex­tu­lui, aici-acum, în cel de-al doi­lea plan aflăm mai mul­te date des­pre tre­cu­tul per­so­na­je­lor şi demo­n­ii pe care fie­ca­re îi poar­tă. Jocul acto­ri­lor va fi unul de tip rea­list-natu­ra­list, în momen­te­le desfă­şu­ră­rii pla­nu­lui real, iar când se tre­ce la pla­nul oni­ric jocul acto­ri­lor se trans­for­mă trep­tat, se defor­mea­ză, căpă­tând accen­te supra­re­a­lis­te prin ges­turi, mimi­că, into­na­ţie.

De ase­me­nea voi opta pen­tru între­ru­pe­rea brus­că a con­ti­nu­i­tă­ţii şi rea­li­tă­ţii cu scur­te inter­lu­dii de tip oni­ric, desfă­şu­ra­te în spa­te­le unor pân­ze albe, iar per­so­na­je­le îşi vor pier­de con­sis­tenţa tru­pu­lui şi vor deve­ni umbre. Aceas­tă „con­venţie” pe care vreau să o adopt cred că va adu­ce un plus de auten­ti­ci­ta­te tex­tu­lui cla­sic, va îmbo­gă­ţi mesa­jul pe care auto­rul îl trans­mi­te.

Sce­no­gra­fia va fi una punc­ta­tă, sim­plă, com­pu­să din mul­te pân­ze albe si o casă sec­țio­na­tă. Com­pu­ne­rea lor ne duce la gân­dul și sta­rea ca nimic nu mai e secret, totul se va reve­la. Ne aflăm în faţa unui text al tăi­nu­i­ri­lor şi, de ace­ea, am hotă­rât să împart rea­li­ta­tea sce­no­gra­fi­că în două. Din punct de vede­re al cos­tu­me­lor şi sti­lu­lui arhi­tec­to­nic al sce­no­gra­fi­ei voi opta pen­tru înlo­cu­i­rea tra­di­ţio­na­lu­lui româ­nesc cu cel aro­mân cla­sic pen­tru a „oma­gia” apar­te­nenţa lui Cara­gi­a­le la acest popor”.


Man­ga­lia News, 05.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply