Marius Horia Tutuianu: Marea Neagră este încă un mister pentru cercetători. Arheologii din Constanța vor avea noi instrumente de analiză a adâncurilor

0
511

Mari­us Horia Tutu­ia­nu: ”Marea Nea­gră este încă un mis­ter pen­tru cer­ce­tă­tori. Arhe­o­lo­gii din Con­stan­ța vor avea noi instru­men­te de ana­li­ză a adân­cu­ri­lor. Astăzi (17 sep­tem­brie 2018, n.r), am sem­nat pro­iec­tul „Patri­mo­ni­ul cul­tu­ral comun – Sur­să pen­tru dezvol­ta­rea antre­pre­no­ri­a­tu­lui în Bazi­nul Mării Negre”, cu o valoa­re de 940.000 euro.

În cadrul pro­iec­tu­lui, cea mai impor­tan­tă achi­zi­ție pen­tru Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța o con­sti­tu­ie ace­ea a unor echi­pa­men­te spe­ci­fi­ce pen­tru dota­rea unui labo­ra­tor, în cadrul Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, spe­cia­li­zat în arhe­o­lo­gie sub­mer­să, cre­a­rea unei hărţi a patri­mo­ni­u­lui subac­va­tic, cre­a­rea unor holo­gra­me ale situ­ri­lor subac­va­ti­ce. Ast­fel vom putea adu­ce la supra­fa­ță como­ri­le afla­te în adân­curi”. (sur­sa: Face­bo­ok — Mari­us Horia Tutu­ia­nu).


MN: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat de‑a lun­gul ani­lor o serie întrea­gă de arti­co­le des­pre como­ri­le isto­ri­ce din zona Cetă­ții Cal­la­tis, afla­te sub valu­ri­le Mării Negre, sus­ținând înfi­in­ța­rea unui Parc Arhe­o­lo­gic Subac­va­tic la Man­ga­lia

Să fie într-un ceas bun, sti­ma­te dom­nu­le pre­șe­din­te Mari­us Horia Tutu­ia­nu! Cât mai mul­te pro­iec­te ambi­țioa­se rea­li­za­te, pen­tru Cul­tu­ră și Turism, pen­tru Jude­țul Con­stan­ța!


Man­ga­lia News, 17.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply