Let‘s Do It, Romania!
Cifre cheie la o saptamana distanta de Ziua de Curatenie Nationala — 15 septembrie [VIDEO]

0
280

Let‘s Do It, Roma­nia! Cifre che­ie la o sap­ta­ma­na dis­tan­ta de Ziua de Cura­te­nie Natio­na­la — 15 sep­tem­brie.

Pe 15 sep­tem­brie va avea loc Ziua de Cură­țe­nie Națio­na­lă și Glo­ba­lă Let‘s Do It, Roma­nia! La nivel inter­națio­nal, 150 de țări se unesc în cea mai mare miș­ca­re civi­că – World Clea­nup Day.

Obiec­ti­vul World Clea­nup Day este de a mobi­li­za 5% din popu­la­ția Glo­bu­lui pen­tru a pro­du­ce o schim­ba­re rea­lă de com­por­ta­ment față de resur­se și față de deșe­u­ri­le gene­ra­te. În Româ­nia, Let‘s Do It, Roma­nia! își pro­pu­ne să mobi­li­ze­ze 1 mili­on de volun­tari. Înscri­e­rea pen­tru Ziua de Cură­țe­nie Națio­na­lă se face pe www.letsdoitromania.ro.

Topul înscri­e­ri­lor pen­tru Ziua de Cură­țe­nie Națio­na­lă în Româ­nia pana la acest moment:

1.    Olt – 7955 volun­tari,

2.    Giur­giu – 5118 volun­tari,

3.    Bucu­res­ti – 3871 volun­tari,

4.    Dolj – 2993 volun­tari,

5.    Sucea­va – 2982 volun­tari

6.    Bihor – 2577 volun­tari

7.    Arges – 1962 volun­tari,

8.    Dam­bo­vi­ta – 1830 volun­tari,

9.    Vaslui – 1730 volun­tari,

10.   Cluj – 1694.

Jude­te­le din Roma­nia cu cei mai putini volun­tari la acest moment sunt:

·       Har­ghi­ta – 31 volun­tari,

·       Boto­sani si Mehe­din­ti – 118 volun­tari,

·       Alba – 161 volun­tari,

·       Tul­cea – 187 volun­tari,

·       Cova­s­na – 208 volun­tari,

·       Salaj – 244 volun­tari,

·       Cala­ra­si – 266 volun­tari,

·       Val­cea – 285 volun­tari,

·       Bis­tri­ta Nasa­ud – 296 volun­tari,

·       Brai­la – 245 volun­tari,

·       Satu Mare – 370 volun­tari.

11.747 volun­tari nu au spe­ci­fi­cat inca un loc unde vor face cura­te­nie pe 15 sep­tem­brie.

Har­ta inscri­e­ri­lor pen­tru toa­te jude­te­le aici: https://membership.letsdoitromania.ro/counters-report

Topul jude­te­lor cu cele mai mul­te mor­ma­ne de deșe­uri puse pe Har­tă in Roma­nia:

1.    Ilfov – 484 mor­ma­ne,

2.    Dolj – 363 mor­ma­ne,

3.    Cluj – 215 mor­ma­ne,

4.    Iasi – 181 mor­ma­ne,

5.    Galati – 112 mor­ma­ne,

6.    Bacau – 87 mor­ma­ne,

7.    Timi­soa­ra — 84 mor­ma­ne,

8.    Neamt – 53 mor­ma­ne,

9.    Mehe­din­ti – 46 mor­ma­ne,

10.   Giur­giu – 42 mor­ma­ne,

11.   Bihor – 38 mor­ma­ne,

12.   Vran­cea – 38 mor­ma­ne,

13.   Bra­sov – 37 mor­ma­ne,

14.   Pra­ho­va – 34 mor­ma­ne,

15.   Vaslui – 32 mor­ma­ne.

Cifre che­ie des­pre deșe­u­ri­le puse pe Har­tă la nivel inter­națio­nal pen­tru World Clea­nup Day:

·       Româ­nia este în topul țări­lor care au pus deșe­uri pe har­tă cu 2872 mor­ma­ne.

·       Alte țări euro­pe­ne cu rezul­ta­te bune sunt Bel­gia (1320 mor­ma­ne), Esto­nia (1153) mor­ma­ne, Fran­ța (860) și Ucrai­na (448 mor­ma­ne), Anglia (279 mor­ma­ne).

·       În coa­da cla­sa­men­tu­lui, se află Unga­ria (3 mor­ma­ne), Tur­cia (9 mor­ma­ne), Islan­da (12 mor­ma­ne), Gre­cia (24 mor­ma­ne), Irlan­da (26 mor­ma­ne).

Cifre rele­van­te des­pre situ­a­ția deșe­u­ri­lor în Româ­nia și în lume

·       Cel puțin jumă­ta­te din can­ti­ta­tea de plas­tic care exis­tă astăzi a fost pro­du­să în ulti­mii 15 ani (Natio­nal Geo­gra­phic, iunie 2018).

·       Con­form stu­di­u­lui publi­cat în jur­na­lul Tren­ds in Eco­lo­gy & Evo­lu­tion, un rechin-bale­nă — spe­cie afla­tă în peri­col de dis­pa­ri­ţie — se află în peri­co­lul de a inge­ra zil­nic, în medie, 171 de ast­fel de par­ti­cu­le, con­form rezul­ta­tu­lui ana­li­ze­lor efec­tu­a­te în penin­su­la Baja Cali­for­nia unde au fost iden­ti­fi­ca­te 0,7 obiec­te de plas­tic pe metru cub.

·       Deșe­u­ri­le din plas­tic tind să se acu­mu­le­ze în mij­lo­cul ocea­ne­lor. “Insu­la” din Ocea­nul Paci­fic este esti­ma­tă că ar fi de apro­xi­ma­tiv 3 ori dimen­siu­nea Fran­ței (între 700,000 și 1,6 mil­li­on km2)

·       În fie­ca­re an, 4,8–12,7 mili­oa­ne de tone de plas­tic ajung în ocea­ne din râuri și zone de coas­tă. Asta înseam­nă 15 saci de plas­tic pen­tru fie­ca­re metru de coas­tă din lume. Dacă tot acest plas­tic ar fi pus în cami­oa­ne, linia for­ma­tă din aces­tea ar încon­ju­ra pla­ne­ta de 24 de ori (Jem­ma Jam­be­ck, Uni­ver­si­ta­tea Geor­gia, 2015)

·       Din tot plas­ti­cul pro­dus vreo­da­tă, doar 9% a fost reci­clat (Jem­ma Jam­be­ck, Natio­nal Geo­gra­phic, 2018)

·       Mai mult de 3,5 mili­ar­de de oameni nu au acces la cel mai ele­men­tar sis­tem de ges­tiu­ne a deșe­u­ri­lor (ISWA, Glo­ba­li­za­tion and Was­te Mana­ge­ment, 2012)

·       Un român pro­du­ce anu­al 254 kg de deșe­uri mena­je­re pe an și mai puțin de 10% sunt reci­cla­te, în vre­me ce media UE este de 28%, potri­vit celor mai recen­te date ale orga­nis­mu­lui Uniu­nii Euro­pe­ne pen­tru sta­tis­ti­că, Euros­tat

·       Româ­nia întâr­zie să adop­te instru­men­te rele­van­te pri­vind ges­tio­na­rea deșe­u­ri­lor, iar din 2020, dacă nu va putea atin­ge o rată a reci­clă­rii de 50%, țara va fi pasi­bi­lă de sanc­țiuni de până la 200.000 de euro pe zi și chiar tăie­rea fon­du­ri­lor UE pen­tru pro­tec­ția mediu­lui.

###

Date de con­tact: Anca Bani­ță, Com­mu­ni­ca­tion Mana­ger, [email protected] / Tel: 0724 229 678

https://www.letsdoitromania.ro / https://www.facebook.com/LetsDoItRO

https://www.worldcleanupday.org/


Man­ga­lia News, 10.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele