Leonard Tănase, propus OFICIAL consilier județean și vicepreședinte CJC

0
428

ORDINEA: Ședin­ța Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța a debu­tat astăzi cu Daniel Lear­ciu pe sca­u­nul de vice­pre­șe­din­te. Sur­se din ALDE spun că s‑a întâm­plat așa, deo­a­re­ce acte­le de radi­e­re a aces­tu­ia din par­tid au fost întoc­mi­te cu res­pec­ta­rea tutu­ror pre­ve­de­ri­lor sta­tu­ta­re și lega­le.

Pro­pu­ne­rea biro­u­lui de la Con­stan­ța a tre­cut prin comi­si­i­le con­sti­tu­i­te la nivel cen­tral și inclu­siv con­tes­ta­ția for­mu­la­tă de Lear­ciu. În cele din urmă, după par­cur­ge­rea între­gii pro­ce­duri, struc­tu­ra cen­tra­lă a par­ti­du­lui a trans­mis deci­zia defi­ni­ti­vă în cur­sul zilei de ieri.

Tot ieri, biro­ul jude­țean ALDE Con­stan­ța a votat ca urmă­to­rul mem­bru activ de pe lis­ta de can­di­dați din iunie 2016 să fie pro­pus pen­tru a ocu­pa func­ția de con­si­li­er jude­țean.

Este vor­ba de Leo­nard Tăna­se, șeful ALDE Man­ga­lia. De ase­me­nea, biro­ul a votat ca Leo­nard Tăna­se să fie pro­pu­ne­rea ALDE pen­tru func­ția de vice­pre­șe­din­te al Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

Toa­te aces­te docu­men­te au fost depu­se de ALDE la Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui și la Con­si­li­ul Jude­țean, ieri după-ami­a­ză. Vacan­ta­rea pos­tu­lui de con­si­li­er jude­țean în urma radi­e­rii lui Lear­ciu din ALDE se va face prin ordin de pre­fect.

Cel mai pro­ba­bil, pro­ce­du­ra va fi înde­pli­ni­tă până la urmă­toa­rea ședin­ță a Con­si­li­u­lui Jude­țean. (28.09.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele