Know-How Conglez și Rotirea cadrelor.
Două schițe interzise din ‘Demehașistele’ lui Sebastian Ursu

0
474

Know-⁠how Con­glez

Fie vor­ba între noi,
Pentr-⁠o vor­bă de la voi,
N-⁠o să mer­gem la răz­boi…

   Dom­nu­le… Fereas­că Dum­ne­zeu!… N-⁠am nimic cu oame­nii ăştia… Dar am con­sta­tat o pro­ble­mă des­tul de deli­ca­tă la ei… Nu le fac recla­mă însă…, Însă par­că prea o dau pe față cu por­ni­ri­le lor… inde­cen­te… cred că năs­cu­te din frus­tra­rea mări­mii cu care sunt înzes­tra­ţi… Nu toţi, că nu acu­zăm pe nimeni, dar majo­ri­ta­tea îmi fac păre­rea…

   Noi, nava­li­ş­tii, avem simţul umo­ru­lui dezvol­tat… chiar mai dezvol­tat decât alţii, însă să schim­bi denu­mi­ri­le pro­ce­su­lui de pro­du­cţie şi a punc­te­lor de lucru în aceas­tă manie­ră este puţin forţat… Aveam pre­tenţii totu­şi… Şi pre­tenţii des­tul de mari… nu ca ale… alto­ra.

   Cum ar fi să te între­be o doam­nă unde ai lucrat? Şi să răs­punzi la Pre-⁠Erection…    Dar acum? Acum m-⁠am mutat la Erec­tion… Hai recu­noa­ş­te nu ţi-⁠a luat prea mult timp? Hai, dom­nu­le, să fim seri­oşi… Cură­ţe­nia e cură­ţe­nie, dar pre­lu­diu la locul de mun­că, unde s-⁠a văzut… De aici cred că am ajuns şi în situ­a­ţia asta, unde nu găsim o fina­li­za­re… meto­dă de fapt tot asi­a­ti­că (spun cărţi­le de spe­cia­li­ta­te)…

   L-⁠am între­bat într-⁠o zi pe unu’ care era mai dezgheţat la min­te… Măi Mitu­le, unde te-⁠au dat ăştia, fra­te, cu reor­ga­ni­ză­ri­le astea… Nu pot să spun, zice, lăsând capul în jos… Eu am cre­zut că nu ştie şi am ripos­tat jig­ni­tor… Să nu ştii tu, mă Mitu­le, unde lucrezi… mai mare ruşi­nea… Mai mare ruşi­nea, zice… că nici lu’ nevastă-⁠mea nu i-⁠am spus de ruşi­ne… Şi nici lu’ mata­le, dom­nu’ jurist, nu pot să-⁠ţi spun… că te văd om seri­os… Ia gata cu pros­ti­i­le, ce nai­ba, că sun­tem dita­mai băr­ba­ţii, Mitu­le, zi oda­tă unde lucrezi, că n-⁠am timp de pros­tii…

   Apoi, dacă zici mata, îţi spui… Lucrez la cur­ve… mă scu­za­ţi… Mă uit la el… mă gân­desc: „Lasă omu-⁠n pace, că o fi de la căl­dură”… Bine, mă, Mitu­le, eu plec, că am şi altă trea­bă… Tu să faci trea­bă bună în con­ti­nu­a­re… Am văzut eu că se-⁠nroşi la față, dar am ple­cat…

   La birou, din una în alta, am aflat de la un teh­no­log cum că Mitu era impli­cat şi într-⁠o idi­lă amo­roa­să cu nu-⁠ş’ ce maga­zio­ne­ră, nu ştiu care, că nu m-⁠a inte­re­sat…

   Săra­cu’, mă gân­desc, acum înţe­leg eu de ce era Mitu aşa afec­tat… De la bâr­fe­le astea, dom­nu­le… Chiar dacă nu faci nimic, tot te bâr­feş­te lumea în deme­ha­șu’ ăsta. El, zic, e om seri­os săra­cu’ şi de aici cred că invi­dia… îi spun teh­no­lo­gu­lui. Aşa e, răs­pun­de, e de ajuns să fii mai dotat decât alţii… că aşa se aude şi lumea îţi dă la cap… de tea­mă cred…

   Aşa e, răs­pund… Teh­no­lo­gul ple­că… Da’ până la urmă, unde lucrea­ză omu’ asta? Că n-⁠am înţe­les… Săra­cu’, tare era afec­tat de bâr­fe­le astea proas­te, mă gân­desc… Des­chid cal­cu­la­to­ru’, intru în pro­gram… Mitu I.D. num­ber… Pla­ce: Indoor/ Cur­ved Gro­up… Ups!…

   Băi, de-⁠aia zic… Nu-⁠i nor­mal… Pre-⁠erection… Erec­tion… Piping… Cur­ved, ca să ajungi tot la Acco­m­mo­da­tion?… Nu se găseş­te nimeni să le spu­nă ăsto­ra… măi, băieţi, măi… noi sun­tem români, fra­ţi­lor, noi n-⁠avem nevo­ie de Piping şi Pre-⁠erection ca să ajun­gem la Erec­tion şi să ter­mi­năm cu Acco­mo­da­tion… fiţi seri­oşi. Noi lucrăm la „Asam­blări mari”, fără echi­pă de cur­ved… Cât des­pre „Con­stru­cţii noi”… fără glu­mă se ştie că sun­tem cam­pi­oni…

   De-aia vă spun… nu era mai bine ca la noi, româ­nii? Secţia întâi – Tubu­la­tu­ră… Secţia a doua, Strun­gă­rie… şi asta fără vreo alu­zie… inde­cen­tă…


Roti­rea cadre­lor”

Bine-⁠ar fi să ne schim­băm,
Un alt job ca să pro­băm…
Şi pe-⁠acasă să mai stăm.”

   Aş fi spus „rota­rea”, vor­ba unor instru­cţiuni de învi­o­ra­re, care se obi­ş­nu­ieş­te pe la noi. Asta dacă şti­ţi de gim­nas­ti­ca de dimi­nea­ţă… Dacă nu şti­ţi, nu tre­bu­ie să vă mira­ţi de câte ori auzi­ţi că mai exis­tă aşa ceva… La cât popor mun­ceş­te în dome­niu, tre­bu­ie cum­va să îi ţii în frâu şi să imple­men­tezi… o gim­nas­ti­că, o cură­ţe­nie, un cerc la sfârşit de pro­gram… n-⁠ai ce-⁠i face dom’le… poli­tici HR. Că omu’ tre­bu­ie să fie în for­mă şi docil.

   Şi, apro­po de poli­ti­ca de la noi, toa­tă lumea ştie de toa­te… dar scu­ze, nu mă refer chiar la toa­tă lumea… mă refer la lumea „bună”, cu dun­gă lată pe cas­că (nu pe bule­tin… deşi cine ştie…). La noi „baro­sa­nii” se rotesc, fra­te… Bine nu că vor ei… aşa e… poli­ti­că con­gle­ză de transla­ţie.

   Nu o să îţi vină să crezi… stă Baro­sa­nu’ câţi­va ani pe fun­cţie la depar­ta­men­tul cu pri­ci­na şi, ups!, deo­da­tă „rota­rea”… Spre exem­plu stă unu’ pes­te vop­si­to­rie ceva timp şi apoi e tri­mis la elec­tri­că… Poa­te nu te-⁠ai prins că cele două dome­nii sunt surori la noi… Că ori­cum, dacă e capa­bil să con­du­că un depar­ta­ment, de ce n-⁠ar fi capa­bil să îl con­du­că şi pe celă­lalt… şi vice­ver­sa… dacă e inca­pa­bil să con­du­că un depar­ta­ment poa­te că e inca­pa­bil să con­du­că şi alte­le…

   Şi uite aşa ne-⁠am pome­nit cu doi-⁠trei ingi­neri (bine evo­lu­a­ţi) şefi pes­te HRM… pe rând, nu toţi oda­tă… toa­te bune şi fru­moa­se, că la noi nu tre­bu­ie să ştii prea mul­te… doi-⁠trei poli­tici HR, puţi­nă sala­ri­za­re, ceva con­ce­dii, sta­tis­ti­că, câte­va sute de legi, ceva noţiuni de nego­ci­e­re, câte ceva des­pre pen­sio­na­re, trans­fe­ruri… cer­ce­tări dis­ci­pli­na­re, abi­li­tă­ţi de admi­nis­tra­re nu mul­te, ci de ajuns şi să exce­lezi la… gim­nas­ti­că şi cură­ţe­nie. Dar nevo­ia te înva­ţă, fră­ţi­că, că, dacă păl­ma­şii ştiu să facă un şef ade­vă­rat, e clar că ştie mult mai mul­te…

   Dimi­nea­ţa. Ora 9 şi jumă­ta­te. Mă gră­besc să ies din sală, că la 09:50 e pau­ză şi să mă ier­te cel de sus, da’ tre­bu­ie să batem şi noi un cui. Îi dic­tez cole­gu­lui din pro­du­cţie ulti­ma fra­ză ca să se gră­beas­că şi îi spun să sem­ne­ze decla­ra­ţia… omul face întoc­mai… Apoi se ridi­că şi plea­că. Ies pe hol… încă 10 minu­te. Intru aşa­dar în birou, pen­tru că nu era tim­pul să ies… Baro­sa­nu’ la birou… Se uită la mine cam fix… Mă gân­desc: „băi, nu l-⁠o pune păca­tu’ să mă che­me ăsta chiar acum şi să pierd pau­za?” Ptiu, dar nici nu apu­cai bine să îmi ter­min gân­dul, că mă şi chea­mă… Ia zi… îmi spu­ne, a recu­nos­cut fap­ta?… A recu­nos­cut, zic, să tră­i­ţi… Da’ ştii, con­ti­nuă, cu înca­dra­rea, zice, cu înca­dra­rea cum facem? Cu înca­dra­rea? întreb. Ce înca­dra­re dom­nu’?… Dintr-⁠odată schim­bă pri­vi­rea şi se con­cen­tră asu­pra mea, de-⁠am cre­zut că cine ştie ce-⁠oi fi scos pe gură… Păi, măi, dom­nu’ jurist… pen­tru ce l-⁠ai invi­tat pe om la cer­cetare? Nu pen­tru că l-⁠au prins băut la mun­că? Ba da, răs­pund… Păi, vezi, şi… con­form regu­la­men­tu­lui intern se sancţi­onează cu… des­fa­ce­rea con­trac­tu­lui, nu? Da, aşa scrie în con­tract, zic… Buuun, şi lu’ ăsta, zice, lu’ ăsta ce îi pro­pui? Păi, ce să îi pro­pun, zic… con­form regu­la­men­tu­lui intern. Asta spu­neam, măi, dom­nu’ jurist… Păi, omu’ ăsta a fost sur­prins sub influ­enţa bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce… nu? Păi, asta e… nu se înca­drea­ză unde zici dum­ne­a­ta…

   Stau și mă uit la el… Cred că vrea să mă încer­ce, mă gân­desc… În sfârşit eu, per­so­nal, n-⁠am nimic cu omul, din par­tea mea nu l-⁠aş san­cţio­na, dar ce-⁠o fi oare zic… e clar că o fi vreo pilă, ori…

   Îşi dre­ge vocea şi con­ti­nuă: „Aşa­dar, dom­nu­le jurist, nu se înca­drea­ză… înţe­legi şi dum­ne­a­ta, nu? Dom­nu­le, răs­pund, dacă ziceţi dum­ne­a­voas­tră că nu se înca­drea­ză, nu se înca­drea­ză şi punct… şi-⁠i dau de înţe­les că se face cum doreş­te ’mne­a­lui… că nu-⁠s toc­mai prost… şi mă prind. Nu, nu, nu… zice, cred că mata­le nu ai citit corect legea monse­ni­or… pen­tru bău­tu­ră, adi­că dacă e în sta­re de ebri­e­ta­te, am înţe­les că îi dăm afa­ră… Aşa e? Da, mor­măi eu… Însă ăsta, dacă sesi­zezi nuanţa, ăsta a fost sur­prins sub influ­enţa bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce… Aşa că… tre­bu­ie pro­ce­dat în con­se­cinţă… înţe­legi? Da, răs­pund pe un ton tâmp, mă întorc şi mă îndrept spre birou… Tre­cu şi pau­za şi încă vreo 20 minu­te pes­te… ori­cum n-⁠am înţe­les nimic. Ce-⁠o fi vrut să zică? Doam­ne, zic, nu se poa­te, fră­ţi­oa­re…

   Mă întorc şi mă duc drept spre biro­ul baro­sa­nu­lui, care mă pri­vea con­des­cen­dent pe sub oche­lari… Dom­nu­le… daţi-⁠mi voie să vă explic… Sub influ­enţa bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce este o sin­tag­mă, dom­nu­le, nu exis­tă dede­sub­tul influ­enţei, pes­te influ­enţa bă­uturilor alco­o­li­ce sau în influ­enţa bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce… Nu ştiu dacă mă înţe­le­geţi…

   Aaaa, zice, eşti sigur? Păi, dacă-⁠i aşa, dă-⁠l afa­ră pe alco­o­list, să se înveţe min­te altă­da­tă… că nu se gân­desc la con­se­cinţe­le fap­te­lor lor, dom­nu­le, sau la regu­la­ment, că noi nu facem de capu’ nos­tru’, nu-⁠i aşa?…

   Băi, mă gân­desc, aşa e cu roti­rea asta a cadre­lor, că ăla de la vop­si­to­rie ce-⁠o să între­be la elec­tri­că, decât dacă poa­te să-⁠i adu­că cine­va o gălea­tă de curent 380, că ăla de 220 n-⁠are întă­ri­tor…

   Toa­te poves­ti­ri­le sunt rea­le… per­so­na­je­le sunt ire­a­le…

   Sebas­ti­an Ursu, sep­tem­brie 2018.


MN: Cu acor­dul auto­ru­lui și al Edi­tu­rii Core­si Publishing, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News publi­că mai mul­te Schi­țe inter­zi­se — DEMEHAȘISTE, sem­na­te de Sebas­ti­an Ursu, el însuși un fost deme­hașist. 🙂 Epi­soa­de­le publi­ca­te de Man­ga­lia News pot fi citi­te aici.

Pen­tru a‑și pro­cu­ra volu­mul DEMEHAȘISTE – Schi­țe inter­zi­se, citi­to­rii din Româ­nia pot folo­si acest link al Edi­tu­rii Core­si. De ase­me­nea, pot veni direct la Edi­tu­ră, pot suna la tele­fo­nul 0722 156 408, sau pot scrie la [email protected] sau [email protected]


Man­ga­lia News, Joi, 6 sep­tem­brie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply