IPJ Constanta ne informează

0
477

IPJ Con­stan­ța ne infor­mea­ză:

Bănu­it de săvâr­și­rea unei infrac­țiuni de furt cali­fi­cat, iden­ti­fi­cat de poli­țiș­tii con­stăn­țeni.

Urma­re a cer­ce­tă­ri­lor în cazul comi­te­rii unei infrac­țiuni de furt cali­fi­cat, poli­țiș­tii din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Negru Vodă au iden­ti­fi­cat un minor în vâr­stă de 15 ani, din ora­șul Negru Vodă, bănu­it de comi­te­rea fap­tei.

Ast­fel, la data 2 sep­tem­brie a.c., mino­rul în cau­ză ar fi sus­tras dintr‑o locu­in­ță din ora­șul Negru Vodă, tele­foa­ne mobi­le, biju­te­rii și sume de bani.

Pre­ju­di­ciu total de 1.000 de lei a fost recu­pe­rat inte­gral și pre­dat per­soa­nei vătă­ma­te.

În cau­ză a fost întoc­mit dosar penal.


Acti­vi­ta­te ruti­e­ră

La data de 1 sep­tem­brie a.c., ora 23.15, poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er au depis­tat un băr­bat în vâr­stă de 27 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe bule­var­dul I.C. Bră­ti­a­nu din Con­stan­ța, fiind sub inflen­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

Băr­ba­tul în cau­ză a refu­zat să fie con­dus la spi­tal pen­tru a i se recol­ta pro­be bio­lo­gi­ce, în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.


La data de 2 sep­tem­brie a.c., ora 16.45, poli­țiș­tii din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Hâr­șo­va au iden­ti­fi­cat un tânăr în vâr­stă de 21 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism cu auto­ri­za­ția de cir­cu­la­ție pro­vi­zo­rie expi­ra­tă.


La data de 2 sep­tem­brie a.c., ora 21.00, poli­țiș­tii din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Ostrov au iden­ti­fi­cat un tânăr în vâr­stă de 21 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism fără a deți­ne per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.


La data de 2 sep­tem­brie a.c., ora 00.10, poli­țiș­tii din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Bănea­sa au iden­ti­fi­cat un băr­bat în vâr­stă de 22 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism cu auto­ri­za­ția de cir­cu­la­ție pro­vi­zo­rie expi­ra­tă și fără a deți­ne per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.


La data de 2 sep­tem­brie a.c., ora 22.30, poli­țiș­tii din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Lumi­na au iden­ti­fi­cat un băr­bat în vâr­stă de 41 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism având sus­pen­dat drep­tul de a con­du­ce auto­ve­hi­cu­le pe dru­mu­ri­le publi­ce.


La data de 2 sep­tem­brie a.c., ora 01.10, poli­țiș­tii din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Nico­lae Băl­ces­cu au iden­ti­fi­cat un băr­bat în vâr­stă de 39 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism fiind sub influ­e­na­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce și fără a deți­ne per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.


În toa­te cau­ze­le, poli­țiș­tii con­stăn­țeni au întoc­mit dosa­re pena­le. (IPJ Con­stan­ța, 03.09.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply