Învaţă-mă să citesc!”
Se caută voluntari adulţi şi tineri peste 16 ani, pentru copiii din centre de plasament!

0
578

Înva­ţă-mă să citesc!” Fii volun­tar pen­tru copi­ii din cen­tre de plasament! 

În cen­tre­le de pla­sa­ment sunt mulţi copii şi ado­les­cenţi care au nevo­ie de încu­ra­ja­re să înveţe şi să îşi găseas­că dru­mul în via­ţă. Pro­gra­mul edu­ca­ţio­nal Ajun­gem MARI cau­tă până pe 9 sep­tem­brie volun­tari pen­tru 2000 de copii din Bucu­reşti şi din 24 de judeţe.

Prin pro­gra­mul Ajun­gem MARI volun­ta­rii dăru­iesc 3 ore pe săp­tămâ­na pen­tru a deve­ni pri­e­te­ni, pro­fe­sori şi mode­le pen­tru copi­ii şi tine­rii din cen­tre soci­a­le şi de pla­sa­ment. În ţară sunt în pre­zent pes­te 19.000 de copii insti­tu­ţio­na­li­za­ţi, iar numă­rul per­so­na­lu­lui şi volun­ta­ri­lor e insuficient.

E nevo­ie de mai mul­tă impli­ca­re din par­tea comu­ni­tă­ţi­lor loca­le pen­tru ca aceşti copii şi tineri cu un tre­cut trist să poa­tă spe­ra la un vii­tor mai bun. Ne dorim ca oame­nii să înţe­lea­gă că e nevo­ie de ei, de pre­zenţa şi căl­du­ra lor, iar dacă stăm şi aştep­tăm refor­ma sta­tu­lui sau a  sis­te­mu­lui, lăsăm copi­ii din cen­tre să cre­as­că fără repe­re şi mode­le.”, spu­ne Iari­na Taban, direc­tor şi fon­da­tor al programului.

Volun­ta­rii daru­iesc timp și pri­mesc de la copii bucu­rie, zâm­be­te, îmbră­ti­șări și lec­ții fru­moa­se. “Una din­tre cele mai pre­ți­oa­se lec­ții pe care o iau cu mine este ace­ea de „a fi aco­lo”. Ieri, azi, mâi­ne, pes­te o săp­tămâ­nă, un an, până Ajun­gem Mari. Cred că doar împre­u­nă putem ajun­ge Mari sau doar Oameni.” — Deli­a­na, volun­tar în Constanța.

Prin pro­iec­tul de volun­ta­ri­at, în urma sele­cţi­ei şi a unui trai­ning ini­ţi­al, volun­ta­rii susţin în cen­tre, săp­tămâ­nal, timp de cel puțin 6 luni, şedinţe inte­rac­ti­ve de pre­gă­ti­re şco­la­ră, ate­li­e­re cre­a­ti­ve sau de cul­tu­ră gene­ra­lă, punând mult accent pe încu­ra­ja­rea copi­i­lor. Fie­ca­re volun­tar le trans­mi­te copi­i­lor cunoş­tinţe­le lui, în fun­cţie de pasiuni şi abi­li­tă­ţi, de la româ­nă, mate­ma­ti­că şi engle­ză, până la infor­ma­ti­că, muzi­că, tea­tru, arte plas­ti­ce, edu­ca­ţie pen­tru sănă­ta­te sau financiară.

Sunt cău­ta­ţi volun­tari adulţi, dar şi tineri pes­te 16 ani, din ori­ce dome­niu, care să cre­a­dă în potenţi­a­lul copi­i­lor, să îi înţe­lea­gă şi ascul­te. “Copi­ii sunt foar­te încân­ta­ţi când venim la ei. Facem  adu­nări, dese­năm, colo­răm, scri­em dorinţe. E foar­te fru­mos şi foar­te încăr­cat de emoţii sin­ce­re şi cura­te de copii.” poves­teş­te Miha­e­la, volun­tar în Mureş.

Toa­te deta­li­i­le des­pre orga­ni­za­rea pro­iec­tu­lui şi for­mu­la­rul onli­ne de înscri­e­re se găsesc pe site-ul www.ajungemmari.ro la secţiu­nea Devi­no voluntar.

Ajun­gem MARI cau­tă 1.000 de volun­tari în Bucu­reşti şi 24 de judeţe: Arad, Argeş, Bacău, Brăi­la, Bihor, Botoşani, Bra­şov, Buzău, Con­stanţa, Cluj, Dâm­bo­vi­ţa, Dolj, Gala­ţi, Hune­doa­ra, Gorj, Iaşi, Ilfov, Mureş, Neamţ, Pra­ho­va, Sibiu, Sucea­va, Timiş, Vrancea.

 ____________________________ 

Pro­gra­mul edu­ca­ţio­nal Ajun­gem MARI – Aso­ci­a­ţia Lindenfeld

Aso­ci­a­ţia Lin­den­feld este o orga­ni­za­ţie non-guver­na­men­ta­lă ce are ca obiec­tiv faci­li­ta­rea acce­su­lui gru­pu­ri­lor vul­ne­ra­bi­le la dome­nii che­ie ale societăţii.

Ajun­gem MARI este prin­ci­pa­lul pro­gram al Aso­ci­a­ţi­ei Lin­den­feld şi susţi­ne edu­ca­ţia a pes­te 2000 de copii din cen­tre de pla­sa­ment şi medii defa­vo­ri­za­te din Bucu­reşti şi 24 de judeţe prin mai mul­te pro­iec­te, cel mai impor­tant fiind cel de recu­pe­ra­re şco­la­ră într-un mod inte­rac­tiv ală­tu­ri de pes­te 1300 de volun­tari. Alte pro­iec­te includ ate­li­e­re cre­a­ti­ve, wor­k­shop-uri, cur­suri voca­ţio­na­le, ieşiri recre­a­ti­ve şi edu­ca­ti­ve, excur­sii, tabe­re, edu­ca­ţie finan­ci­a­ră, con­si­li­e­re voca­ţio­na­lă şi vizi­te de orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă, toa­te cu rolul de a le da copi­i­lor încre­de­re în ei şi a le for­ma abi­li­tă­ţi pen­tru a deve­ni adulţi res­pon­sa­bili şi independenţi. 

Per­soa­na de contact:

Iari­na Taban

Direc­tor exe­cu­tiv & fon­da­tor Ajun­gem Mari

0753192263/ [email protected]

www.ajungemmari.ro

https://www.facebook.com/ajungemmari


Man­ga­lia news, 01.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply