‘Între chin și amin’ – cel mai nou film al regizorului Toma Enache [VIDEO]

0
1192

 ‘Între chin și amin’ – cel mai nou film al regi­zo­ru­lui Toma Ena­che.

Regi­zo­rul Toma Ena­che a anun­țat că lucrea­ză la noul său lung metraj, inti­tu­lat „Între chin și amin”. (Pri­mul său lung metraj s‑a numit „Nu sunt fai­mos, dar sunt aro­mân“).

Este poves­tea unui tânăr com­po­zi­tor, Tase Cara­man, proas­păt logo­dit, care ajun­ge în iadul ree­du­că­rii din închi­soa­rea Pitești. Teri­bi­lul expe­ri­ment este con­dus de temu­tul Ciu­mău, șeful peni­ten­ci­a­ru­lui. Prin cre­din­ță, Tase Cara­man supra­vie­țu­ieș­te tor­tu­ri­lor și, după ce sca­pă cu via­ță, com­pu­ne o „Odă lu Dum­ne­zeu”. Muzi­ca o sal­vea­ză pe logod­ni­ca lui, Lia.

Am ales tema expe­ri­men­tu­lui de la Pitești pen­tru a spu­ne un ade­văr dure­ros din isto­ria recen­tă a Româ­ni­ei, un ade­văr pe care nu tre­bu­ie să‑l uităm nici­o­da­tă și pe care tre­bu­ie să ni‑l asu­măm. Deși este o poves­te de fic­țiu­ne, ea este inspi­ra­tă din ade­vă­ru­ri­le tra­gi­ce ale ace­lei peri­oa­de”, a decla­rat regi­zo­rul Toma Ena­che.

Aces­ta sem­nea­ză și sce­na­ri­ul, ală­tu­ri de Ele­na Ena­che și Eugen Cojo­ca­riu. Cei trei s‑au folo­sit, pen­tru docu­men­ta­re, de măr­tu­ri­siri ale supra­vie­țu­i­to­ri­lor, prin întâl­niri direc­te sau din căr­ți­le tipă­ri­te pe aceas­tă temă, dar și de vizi­te în dife­ri­te peni­ten­ci­a­re, cum ar fi Pitești, Jila­va și Aiud.

Din dis­tri­bu­ție fac par­te atât actori con­sa­crați, cât și tineri talen­tați din noua gene­ra­ție. Amin­tim, prin­tre alții, pe Con­stan­tin Coti­ma­nis, Ion Dichi­sea­nu, Ceza­ra Dafi­ne­scu, Vic­to­ria Cociaș, Petri­că Mora­ru, Geor­ge Stan­ca, Vali Popes­cu, Ana Pâr­vu, Kira Hagi, Csa­ba Ciu­gu­li­tu, Kim Cio­ba­nu, Lau­ren­țiu Stan, Dra­goș Sto­ica, Mir­cea Tai­ss, Bogdan Săl­cea­nu, Remus Stă­ne­scu, Teo­do­ra Cala­giu Garo­fil. Direc­tor de ima­gi­ne este Ale­xan­der Sachs, din Ger­ma­nia.

Fil­mul va avea pre­mie­ra anul vii­tor.

Deta­lii veți putea afla de pe pagi­na ofi­ci­a­lă de Face­bo­ok a fil­mu­lui, dis­po­ni­bi­lă AICI.

Citiți și KIRA HAGI ŞI ALŢI CONSTĂNŢENI DE TOP, ÎN NOUL FILM AL LUI TOMA ENACHE


Man­ga­lia News, 22.09.2018. (Sursa Video: Stiri Dobro­gea TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele